Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Doba ledová: Mamutí drcnutí - 55 %

Doba ledová: Mamutí drcnutí - 55 %

DomLed3
DomLed3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do letoš­ní­ho hor­ké­ho léta se dostá­vá chla­di­vá ame­ric­ká ani­mo­va­ná kome­die Doba ledo­vá: Mamutí drc­nu­tí. Jejími hlav­ní­mi hrdi­ny je opět mamu­tí rodin­ka v čele s tať­kou Manny, mam­ku Ellie a jejich dce­rou Broskvičkou, kte­ré dopl­ňu­je snou­be­nec Broskvičky Julian. Kromě nastá­va­jí­cí radost­né udá­los­ti, svat­by Broskvičky, je ale čeká ješ­tě pořád­né dob­ro­druž­ství. Do jejich živo­ta neče­ka­ně zasáh­ne vever­čák Scrat, kte­rý nevě­dom­ky spus­tí celý řetě­zec udá­los­tí. K Zemi se totiž blí­ží aste­ro­id, a pokud nějak neza­sáh­nou, čeká je všech­ny smrt. To si ale Manny s ostat­ní­mi zví­řát­ky nechce nechat líbit, a tak se všich­ni spo­leč­ně vydá­va­jí na pouť za záchra­nou pla­ne­ty. Při ces­tě se sezna­mu­jí s dal­ší­mi zví­řa­ty a nepřá­te­li, zaží­va­jí vese­lá i pře­kva­pi­vá dob­ro­druž­ství, a navzá­jem si pomá­ha­jí s úko­lem zachrá­nit celou pla­ne­tu.

DomLed1

Scénář k Mamutímu drc­nu­tí napsa­li Michael J. Wilson a Michael Berg, kte­ří se podí­le­li i na scé­ná­řích k Době ledo­vé (Berg i k Době ledo­vé 3 a 4). Napsali pří­běh s jed­no­du­chou záplet­kou, kte­rý je jas­ný dětem, ale i dospě­lí si při­jdou na své díky vtip­ným hláškám a poznám­kám. Režie fil­mu se ujal Mike Thurmeier, kte­rý reží­ro­val i Dobu ledo­vou 4 (spo­leč­ně se Stevem Martinem). U sním­ku Doba ledo­vá: Obleva půso­bil jako ani­má­tor super­vi­zor a z této pozi­ce se pak vypra­co­val na reži­sér­ský post u dal­ších dílů. Natočit ani­mo­va­ný sní­mek, kte­rý je navíc již něko­li­ká­tým pokra­čo­vá­ním, nemu­sí být úpl­ně jed­no­du­ché, ale Thurmeier to zvlá­dl cel­kem dob­ře.

Po vizu­ál­ní strán­ce film nezkla­mal, zví­řa­ta jsou věro­hod­ná, nové posta­vy zají­ma­vé a barev­né, stej­ně tak jako nová země Geotopie, do kte­ré se „zachrán­ci“ dosta­nou. Jejich vůd­ce, jogín­ský kozel, mi ale svým cho­vá­ním a vizá­ží při­pa­dá jako posta­va ze 60. let, jako  pře­rost­lé kvě­ti­no­vé dítě. Vůbec jsem nepo­cho­pi­la, proč byla tato posta­va vytvo­ře­na a jakou má ve fil­mu roli. Možná, že má půso­bit jako komic­ká posta­va, se svým východ­ním uče­ním a jogín­ským cvi­če­ním. Film je dopl­něn hud­bou, kte­rá sice pod­kres­lu­je děj, ale malou poznám­ku bych měla k pís­nič­kám. Mají rych­lé tem­po a jejich slo­vům bylo málo rozu­mět. Jak tomu moh­ly poro­zu­mět potom děti, oprav­du netu­ším.

DomLed2

Na fil­mu je vidět, že si tvůr­ci pohrá­li s nový­mi posta­va­mi a jejich cha­rak­te­ry, stej­ně tak jako se sna­ži­li obo­ha­tit film o nové pro­stře­dí země Geotopie. Také hudeb­ní a vizu­ál­ní strán­ka je dob­rá. Horší je to ale s vti­pem a nad­sáz­kou, kte­ré byly v před­cho­zích sním­cích ori­gi­nál­něj­ší.   Zkrátka se jed­ná o dal­ší pokra­čo­vá­ní fil­mu, kte­ré niko­ho nepo­bou­ří, ale ani nijak nena­dchne. A pokud se tvůr­ci roz­hod­nou, že toto byl posled­ní díl, nebu­de to žád­ná ško­da.


Podívejte se na hodnocení Doba ledová: Mamutí drcnutí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26832 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71544 KB. | 22.06.2024 - 18:29:48