Kritiky.cz > Domácí rady > Vánoční úklid efektivně a s co nejmenší námahou

Vánoční úklid efektivně a s co nejmenší námahou

img a301065 w1682 t1511182867
img a301065 w1682 t1511182867
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ať už máte úklid rádi či niko­liv, před Vánocemi je potře­ba se na to pořád­ně vrh­nout a dát byd­le­ní tro­chu do kupy. Už jen pro náš dob­rý pocit. Takový vel­ký gene­rál­ní úklid vám zase něja­kou dobu vydr­ží a vy se bude­te ve svém domo­vě cítit urči­tě mno­hem lépe. Jak zvlád­nout úklid efek­tiv­ně a s co nejmen­ší náma­hou? Přinášíme vám rady a typy, kte­ré vám urči­tě pomo­hou –

mop

1) Připravte si vše potřeb­né.Na samot­ném začát­ku uklí­ze­ní je potře­ba při­pra­vit veš­ke­ré čis­ti­cí pro­střed­ky a pomůc­ky, kte­ré bude­te potře­bo­vat. Vyhnete se tak zby­teč­né­mu pobí­há­ní po bytě.

2) Místnosti uklí­zej­te postup­ně –začně­te v jed­né míst­nos­ti, kte­rou důklad­ně ukli­dí­te a až potom se vrh­ne­te na dal­ší a dal­ší. Neuklízejte všu­de naráz, způ­so­bí vám to ako­rát cha­os a bude­te si prach pře­ná­šet z míst­nos­ti do míst­nos­ti. Koupelnu bys­te měli uklí­zet jako posled­ní.

3) Postupujte odsho­ra dolů.Je to cel­kem logic­ké, ale mno­ho lidí na to veli­ce čas­to zapo­mí­ná. Když ale nej­pr­ve vytře­te pod­la­hu a až potom bude­te ome­tat pavu­či­ny nebo utí­rat prach, je logic­ké, že pod­la­ha čis­tá nevy­dr­ží a bude­te ji muset vytí­rat zno­vu.

4) Když úklid, tak důklad­ný.Nastalo obdo­bí pod­zi­mu a zima se blí­ží neza­dr­ži­tel­ným způ­so­bem. Ukliďte si tedy sezón­ní věci, pro­jdě­te skří­ně a vyřaď­te napří­klad malé či obno­še­né věci, pro­jdě­te šuplí­ky, založ­te si papí­ry… Zaměřte se oprav­du na vše. Jednou za čas je to potře­ba a věř­te tomu, že nemá smy­sl střá­dat zby­teč­né krá­my.

rozprašovač

5) Vyperte všech­ny tex­ti­lie.Ještě než začne­te utí­rat prach, sun­dej­te tex­ti­lie, jako jsou záclo­ny, závěsy, ubru­sy, pře­ho­zy, povla­ky na pol­štá­ře. Ve všech těch­to věcech se drží mno­ho pra­chu. Proto vše sun­dej­te a vyper­te. V míst­nos­tech se vám bude mno­hem lépe dýchat.

6) Nezapomeňte na okna.Jakmile sun­dá­te tex­ti­lie, ome­te­te pavu­či­ny, může­te se vrh­nout na okna, kte­rá už se vám potom neza­prá­ší. Přestože je ven­ku zima, ješ­tě je ale­spoň jed­nou umyj­te.

7) Kuchyně je plná zašlé špí­ny.Samozřejmě, že se kuchyň uklí­zí po kaž­dém vaře­ní. Občas vám ale někde něco káp­ne, na lin­ku jde od vaře­ní pára, ve skříň­kách se může držet prach. Nejlepší je vyklí­zet postup­ně celou lin­ku a postup­ně ji kom­plet­ně umý­vat. Pak bude­te mít zase na del­ší dobu klid.
Úklid vypa­dá nároč­ně, ale pokud bude­te postu­po­vat a pře­mýš­let, tak to jis­tě hra­vě zvlád­ne­te.


úklid brno

Úklid bytu Praha


Úklid bytu Praha V ceně je zahr­nut úklid kuchy­ně, kou­pel­ny, poko­je a cho­deb


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04285 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71675 KB. | 28.02.2024 - 17:05:01