Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Z rebela beránkem? Zpátky na gympl s Vojtou Dykem

Z rebela beránkem? Zpátky na gympl s Vojtou Dykem

20c04b50
20c04b50
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Praha, 25. srp­na – Dnes na Voyo a o týden poz­dě­ji, se star­tem nové­ho škol­ní­ho roku, ve čtvr­tek 1. září od 20:20, začí­ná na obra­zov­kách TV Nova dru­há řada divác­ké­ho hitu loň­ské­ho pod­zi­mu – rodin­né­ho kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu Pan Profesor. Zatímco v prv­ní sérii divá­ci sle­do­va­li, jak k sobě ústřed­ní dvo­ji­ce v podá­ní Vojtěcha Dyka a Beáty Kaňokové hle­dá ces­tu, v té dru­hé budou svěd­ky toho, jak a jest­li vůbec se jim jejich vztah poda­ří udr­žet. Kromě ústřed­ní dvo­ji­ce se vrá­tí i ředi­tel gym­ná­zia v podá­ní Martina Pechláta a pro­fe­so­ři Matouš Ruml a Ondřej Bauer, spo­lu s novou pro­fe­sor­kou v podá­ní Bereniky Kohoutové.

 

„Druhá řada je víc vzta­ho­vá, hlav­ně tedy o ústřed­ní dvo­ji­ci, tak­že si na své při­jdou zejmé­na vzta­ho­ví rejpa­lo­vé a páro­ví tera­pe­u­ti. Dá se říct, že nej­ví­ce se v dru­hé řadě obje­ví věta: ‚Miláčku, může­me si pro­mlu­vit?‘,“ říká v nad­sáz­ce před­sta­vi­tel hlav­ní role pro­fe­so­ra Marka Vlčka Vojtěch Dyk a dodá­vá: „Myslím, že Marek se nebo­jí nasto­le­né­ho tren­du à la rebel, tak­že v tom bude pokra­čo­vat, ako­rát si při­pus­tí k tělu pro­fe­sor­ku Beránkovou, tak­že se z něho stá­vá hod­ný berá­nek.“

„Bude to tako­vá zají­ma­vá vzta­ho­vá stu­die,“ dopl­ňu­je jej jeho seri­á­lo­vá part­ner­ka Beáta Kaňoková, kte­rá o své posta­vě Karoliny Beránkové říká: „Baví mě její smy­sl pro spra­ve­dl­nost, prag­ma­tis­mus a to, jak doká­že být urput­ná, když si za něčím jde. Jak doká­že být sil­ná a stát si za svým. To jsou urči­tě vlast­nos­ti, kte­ré jsou vel­mi inspi­ra­tiv­ní.“

 

Novou posta­vou dru­hé série je pro­fe­sor­ka ang­lič­ti­ny a něm­či­ny Eva Levá ztvár­ně­ná Berenikou Kohoutovou. Přímočará, sebe­vě­do­má a váš­ni­vá Eva do ško­ly pře­chá­zí z firem­ní­ho pro­stře­dí poté, co ces­to­va­la po svě­tě a v peda­go­gic­kém sbo­ru způ­so­bí pořád­ný poprask, kte­rý bude mít pře­kva­pi­vé násled­ky. „Eva se mi v lec­čem podo­bá, napří­klad v té při­drz­los­ti. Co se týká pří­mo­ča­ros­ti, to se mi na ní líbí dost a vlast­ně bych to chtě­la umět ve svém živo­tě také. Umět říct ne, napří­klad. Na dru­hou stra­nu – občas je mož­ná lep­ší mlčet a neří­kat všech­no a hned jen pro­to, že jazyk je rych­lej­ší než mozek,“ popi­su­je svou roli Berenika Kohutová

 

Režiséry dru­hé řady jsou Braňo Holiček a Jan Haluza. Ten k seri­á­lu říká: „V pří­pa­dě Marka a Karolíny to nikdy neby­la jen roman­ti­ka. Je to i o (ne)schopnosti vzá­jem­ně pocho­pit toho dru­hé­ho. Co ale mezi Markem a Karolínou zůstá­vá neměn­né, je jejich zájem o tra­ble stu­den­tů. A toto neu­stá­lé řeše­ní cizích potí­ží je záro­veň hna­cím moto­rem jejich vzta­hu, stej­ně jako čas­tou pře­káž­kou.“

 

V dese­ti pre­mi­é­ro­vých dílech se ve svých rolích vrá­tí také před­sta­vi­te­lé stu­den­tů a stu­den­tek. Mimo jiné půjde o Matěje Beneše, Michala Pazderku, Denize Kayalibaye, Adama Vohánku, Filipa Červenku, Adama Langera, Kanwara Šulce, Antonio Šoposkiho, Moniku Tomkovou, Leonu Skleničkovou, Simonu Lewandowskou, Jessicu Monteiro, Barboru Hořčičkovu a dal­ší.  

 

První řada Pana pro­fe­so­ra, kte­rá se na obra­zov­ce tele­vi­ze Nova vysí­la­la loni na pod­zim, oslo­vi­la 28,58 % (sha­re) divá­ků u TV ve věku 15–54 let*. S nej­vět­ším ohla­sem se setka­la u mužů ve věku 15–24 let (sha­re 35,89 %). 

Že Pan pro­fe­sor oslo­vu­je gene­ra­ci rodi­čů i žáků, jeho kre­a­tiv­ní pro­du­cent Michael Bütow vysvět­lu­je: „Myslím, že je to tím, že hlav­ní hrdi­na, kte­ré­ho hra­je Vojta Dyk do jis­té míry zastu­pu­je obě gene­ra­ce. Navenek je dospě­lý a uči­tel, ale jako posta­va se cho­vá spí­še jako tee­nager. Je mu jed­no, jaká jsou pra­vi­dla. Bojuje pro­ti sys­té­mu, při­jí­má stu­den­ty tako­vé, jací jsou a nesna­ží se je for­mo­vat. Mám za to, že prá­vě pro­to se na seri­ál divá tolik mla­dých lidí.“

 

Natáčení Pana pro­fe­so­ra 2 bylo rea­li­zo­vá­no v sou­la­du s prin­ci­py tzv. zele­né­ho natá­če­ní a udr­ži­tel­né pro­duk­ce, tedy s maxi­mál­ním ohle­dem na život­ní pro­stře­dí. Pro TV Nova jej rea­li­zo­va­la pro­dukč­ní spo­leč­nost Paprika Studios. 

 

Diváci budou moci sle­do­vat Pana pro­fe­so­ra vždy ve čtvr­tek na obra­zov­ce TV Nova a vždy o týden dří­ve na Voyo. 

 

*Zdroj dat: ATO – Nielsen Admosphere, živě + TS0-3, ke dni: 25. 8

 

Synopse dru­hé série Pana pro­fe­so­ra

 

Vztah nekon­venč­ní­ho a stu­den­ty milo­va­né­ho fyzi­ká­ře a che­mi­ká­ře Marka (Vojtěch Dyk) s jeho kole­gy­ní češ­ti­nář­kou Karolínou (Beáta Kaňoková) pře­jde do nové fáze poté, co jej oba dotyč­ní odha­lí před svý­mi kole­gy a žáky. I přes­to, že jim obě sku­pi­ny fan­dí a pod­po­ru­jí je, na sebe kom­pli­ka­ce nene­cha­jí dlou­ho čekat. Marek se vzdá­vá své­ho sta­tu­su svo­bod­né­ho mlá­den­ce a zkou­ší, jaké je to být ve vzta­hu. Karolína mezi­tím řeší, zda toho na ni není ve spo­je­ní s její novou pra­cov­ní funk­cí zástup­ky­ně ředi­te­le moc a zda má její nový part­ner­ský vztah vůbec per­spek­ti­vu. Ve dru­hé sérii tak budou divá­ci sle­do­vat, jest­li se obě­ma poda­ří jejich vztah udr­žet.

 

Pan pro­fe­sor 2 // showrun­ner: Bence Trunkó // pro­du­cent: Gabriela Košťál Duchoňová z Paprika Studios // režie: Branislav Holiček, Jan Haluza // hlav­ní sce­nárist­ka: Anna Bobreková // scé­nář: Anna Bobreková, Vendula Hlásková, Milada Těšitelová, Tereza Nováková, Tomáš Jarkovský, Vadim Kuskov, David Jiskra // hud­ba: Jan P. Muchow // kame­ra: Viktor Smutný // archi­tekt: Nikola Tempír // výkon­ný pro­du­cent: Jan Hartl // pro­du­cent TV Nova: Lucie Brabcová // kre­a­tiv­ní pro­du­cent TV Nova: Michael Bütow, Lukáš Borovička // Pro TV Nova vyrá­bí: Paprika Studios // hra­jí: Vojtěch Dyk, Beáta Kaňoková, Martin Pechlát, Jana Krausová, Ondřej Bauer, Berenika Kohoutová, Matouš Ruml, Pavlína Mourková, Matěj Beneš, Michal Pazderka, Deniz Kayalibay, Adam Vohánka, Filip Červenka, Adam Langer, Vojtěch Vodochodský a dal­ší 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28565 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72351 KB. | 25.04.2024 - 05:58:35