Kritiky.cz > Recenze knih > Anežka z Kuenringu-první po královně-osudová láska Přemysla Otakara II.

Anežka z Kuenringu-první po královně-osudová láska Přemysla Otakara II.

large (1)
large (1)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi his­to­ric­ké romá­ny? Chcete se dozvě­dět, jak žil, bojo­val a jaké měl lás­ky Přemysl Otakar II.? Hana Whitton je autor­kou dal­ší­ho his­to­ric­ké­ho romá­nu, kte­rý nese název Anežka z Kuenringu. 

O čem vlast­ně kni­ha je? Mladý čes­ký kra­le­vic Přemysl Otakar II. se kvů­li zís­ká­ní obrov­ských výhod ože­ní o téměř tři­cet let star­ší vévod­ky­ní Markétou Babenberskou. Zpočátku Přemysl čer­pá jen výho­dy, kte­ré ze sňat­ku vyply­nu­ly, ale je otáz­kou času, než zjis­tí, že mu Markéta už ve svém věku nemů­že dát potomka-následníka trů­nu. V hloupé sáz­ce, nechť Přemysl uká­že, zda je scho­pen zplo­dit dědi­ce, se nako­nec uká­že, že je toho oprav­du schop­ný. Urozená i vzdě­la­ná Anežka z rodu Kuenringů ho okouz­lí hned od prv­ní chví­le. Podobný cit Přemysl nikdy neza­žil. Jak se s tím vším vyrov­ná žena­tý bojov­ník v mno­ha bitvách? Jak se bude situ­a­ce ve 13.století nadá­le vyví­jet? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do napí­na­vé­ho čte­ní.

Co vás v této kni­ze vlast­ně čeká? Určitě dob­ro­druž­né čte­ní s náde­chem čis­té lás­ky, náho­dy a vel­mi sil­né­ho citu. Knihu jsem si uží­va­la od začát­ku až do kon­ce a ihned se do ní začet­la a nemoh­la pře­stat. Přečetla jsem ji za jeden den. Autorka v kaž­dé z jejich knih pro­ka­zu­je bez­vad­nou zna­lost his­to­ric­ké­ho kon­tex­tu daných osob, má vel­mi pří­jem­ný oso­bi­tý styl psa­ní, s pří­jem­ným náde­chem urči­té dáv­ky dob­ro­druž­nos­ti a sil­né­ho citu. Nesmírně se mně líbi­lo, jak autor­ka líči­la, co vše Přemysl Otakar II. zažil, jak sil­ný člo­věk byl, co vše musel pod­nik­nout, aby byl šťast­ný. Velmi jsem fan­di­la Anežce z Kuenringu, aby našla koneč­ně lás­ku, klid a ště­tí v náru­či Přemysla.

Velmi děku­ji paní Heleně Frantové z Euromedia Group za dopo­ru­če­ní kni­hy a poskyt­nu­tí recenz­ní­ho výtis­ku. Jelikož jsem od této autor­ky čet­la již kni­hu Blanka z Valois-Levandulová prin­cez­na, nevá­ha­la jsem a po pře­čte­ní ano­ta­ce i dopo­ru­če­ní jsem po této kni­ze roz­hod­ně sáh­la. Byla pros­tě báječ­ná. Miluji his­to­rii a ráda se pro­čí­tám těmi­to kni­ha­mi a pozná­vám osu­dy postav z naší his­to­rie. Tato novin­ka mě roz­hod­ně nezkla­ma­la.

Ukázka z kni­hy:

Nádvořím Pražského hra­du se pro­smý­kl chlad­ný ran­ní vítr, kte­rý s sebou při­ne­sl prv­ní před­zvěst pod­zi­mu. Léto se chý­li­lo ke kon­ci.

Anežka napo­sle­dy polí­bi­la malé­ho Mikuláše na heb­kou tvá­řič­ku a potom pře­da­la dítě Christině. „Sbohem, Christino,“ roz­lou­či­la se s ní, „opatruj nám syna.!“

„Spolehni se, paní!“ usmá­la se na ni skrz slzy Christina.

Gutta, kte­rá dnes dopro­vá­ze­la na Hrad Markétu, jejíž pří­tom­nost při odjez­du krá­lov­ské­ho man­že­la na kří­žo­vou výpra­vu vyža­do­va­la dvor­ská eti­ke­ta, se užuž chys­ta­la pomoct Anežce do kočá­ru.

Předpokládala, že se vypla­tí udr­žo­vat s ní přá­tel­ské vzta­hy. Stačil jí však jedi­ný nená­pad­ný pohled na Markétu, aby si ten dob­rý sku­tek roz­mys­le­la. Nechtěla ztra­tit výnos­né mís­to u její­ho dvo­ra.

Markéta se na dneš­ní setká­ní s Přemyslem Otakarem před jeho odjez­dem nále­ži­tě při­pra­vi­la. Ač dosud stá­le neko­ru­no­va­ná krá­lov­na, oblék­la si ten­to­krát šat v bar­vě krá­lov­ské­ho pur­pu­ru lemo­va­ný her­me­lí­no­vou kože­ši­nou a dopl­ně­ný her­me­lí­no­vým pláš­těm.

Prořídlé šedi­vé vla­sy milo­srd­ně skrý­val závoj spa­da­jí­cí na rame­na.

Ani Juditino umné líče­ní však nedo­ká­za­lo skrýt ochablou pleť ve tvá­ři plné vrá­sek ani vrá­tit mla­dist­vou jis­kru do prázd­ných očí.

Několik slov o autor­ce:

Hana Parkánová Whitton vystu­do­va­la na Karlově uni­ver­zi­tě kom­bi­na­ci češ­ti­na a ang­lič­ti­na, poté přes dva­cet let pra­co­va­la v nakla­da­tel­ství, napo­sle­dy jako šéf­re­dak­tor­ka Knižního klu­bu. Vedle nakla­da­tel­ské čin­nos­ti se věnu­je i pře­klá­dá­ní a vlast­ní lite­rár­ní tvor­bě. Je autor­kou řady knih, kro­mě úspěš­ných humo­ris­tic­kých a detek­tiv­ních pří­bě­hů, napsa­la i něko­lik his­to­ric­kých romá­nů Dáma v mod­rém hed­vá­bí, Císařova hvězda-Rudolf II., Poslední Lucemburk, Z pamě­tí císa­řo­va antikvář, Ve stí­nu kní­že­cí­ho stol­ce, Poslední lás­ka císa­ře Karla a sérii romá­no­vých živo­to­pi­sů o čes­kých krá­lov­nách. Žije ve Velké Británii, pro­vo­zu­je vlast­ní lite­rár­ní agen­tu­ru, pře­klá­dá, píše a s Českým roz­hla­sem spo­lu­pra­cu­je na pořa­dech o Velké Británii.

 

Autorka: Hana Whitton

Redigovala: Kamila Drahoňovská

Žánr: belet­rie, his­to­ric­ké romá­ny

Vydáno: 2023, Vydal Ikar, ve spo­leč­nos­ti Euromedia Group a.s., Praha

Počet stran: 208

Vazba kni­hy: pev­ná, s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-5125-6

Knihu může­te kou­pit zde:

Kniha Anežka z Kuenringu - Hana Whitton | knizniklub.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,10281 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72107 KB. | 18.04.2024 - 18:23:31