Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Seriál Rick a Morty má novou epizodu - Solaricks

Seriál Rick a Morty má novou epizodu - Solaricks

Photo © Adult Swim
Photo © Adult Swim
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tuto nedě­li měl pre­mi­é­ru prv­ní díl pre­mi­é­ro­vé šes­té sezo­ny seri­á­lu Rick a Morty. Je to cel­ko­vě 52. epi­zo­da seri­á­lu. Premiéra se kona­la 4. září 2022. Napsal ji Albro Lundy a reží­ro­val Jacob Hair.

Obsah dílu

Po tom, co Rick a Morty uvíz­li ve zbyt­cích Citadely po udá­los­tech před­cho­zí­ho dílu, jsou zachrá­ně­ni vesmír­nou Beth a při­ve­de­ni domů. Rick se poku­sí opra­vit svou por­tá­lo­vou zbraň ze sabo­tá­že Zlého Mortyho rese­to­vá­ním por­tá­lo­vé kapa­li­ny, ale omy­lem způ­so­bí záva­du, kte­rá způ­so­bí, že všich­ni lidé, kte­ří pou­ži­li por­tá­ly, budou poslá­ni zpět do svých původ­ních dimen­zí – to se týká i Jerryho, kvů­li udá­los­tem z „Mortynight Run“. Dá Summer instruk­ce, jak je dostat zpát­ky, než budou ces­to­va­te­lé por­tá­lem odpá­le­ni.

Rick shro­maž­ďu­je ve svém starém domě mate­ri­á­ly, kte­ré potře­bu­je, a při­tom roz­mlou­vá s umě­lou inte­li­gen­cí Diany Sanchezové. Rozhodne se, že její smrt a svůj plán pomsty držel v sobě pří­liš dlou­ho, a roz­hod­ne se jít dál, jen­že UI mu pro­zra­dí, že Rick, kte­rý ji a Beth zabil, by se díky Rickově chy­bě s por­tá­lo­vou teku­ti­nou také vrá­til do své původ­ní dimen­ze. V Cronenbergově dimen­zi se Morty setká­vá se svým otcem, kte­rý po smr­ti Beth a Summer ces­tu­je sám. Rick si pro Mortyho při­je­de a pro­zra­dí mu, že dimen­ze Cronenberged je ve sku­teč­nos­ti domov­skou dimen­zí Podivného Ricka a že se zde Rick původ­ně usa­dil v nadě­ji, že Podivného Ricka jed­nou zastih­ne, až se vrá­tí domů. Vloupají se do dou­pě­te Podivného Ricka a najdou buď jeho, nebo jeho klon ve zku­mav­ce, zatím­co před­to­če­né nahráv­ky Podivného Ricka zesměšňu­jí. Morty pře­svěd­čí Ricka, že už to nesto­jí za náma­hu.

Vesmírná Beth se ocit­ne ve spo­ru mezi Beth a Summer, při­čemž Summer se sna­ží sblí­žit s Vesmírnou Beth jako její cool „vesmír­ná máma“. Dvojice se kvů­li tomu pohá­dá při nájez­du na Citadelu a boji s mimo­zemš­ťa­ny, i když Summer se poda­ří pře­svěd­čit, aby ustou­pi­la. Poté, co se Rick a Morty vrá­tí a zachrá­ní je před mimo­zemš­ťa­ny, zís­ka­jí Jerryho z jeho původ­ní dimen­ze, tedy z té, kde k roz­vo­du nikdy nedo­šlo a vztah rodi­ny Smithových je v pod­sta­tě tam, kde byl ve 2. sérii – díky čemuž Jerry oce­ní krát­ké obdo­bí, kdy se s Beth roz­ve­dl.

Rodina se vra­cí do dimen­ze C-131, kde se setká­vá s Jerrym, kte­rý byl při­ve­zen zpět do domu a je na ces­tě ven, aby mohl být odve­zen zpět k rodi­ně z před­cho­zí dimen­ze. Omylem však vypus­tí roz­to­mi­lé­ho, ale smr­tel­ně nebez­peč­né­ho para­zi­tic­ké­ho tvo­ra jmé­nem pan Frundles, kte­rý během něko­li­ka vte­řin ovlád­ne svět a donu­tí celou rodi­nu pře­stě­ho­vat se do dal­ší náhrad­ní dimen­ze, kde sho­dou okol­nos­tí zemře­li přes­ně ve stej­ný oka­mžik „při­ro­ze­nou“ smr­tí – jedi­ný zásad­ní roz­díl je, že oby­va­te­lé této dimen­ze vyslo­vu­jí slo­vo „par­me­zán“ podiv­ně. V nové dimen­zi se Beth a Vesmírná Beth navzá­jem usmí­ří, zatím­co Morty se ptá Ricka, jest­li není vyu­ží­ván jako návna­da pro Podivného Ricka. Rick potvr­dí, že Podivný Rick se o svou rodi­nu pros­tě neza­jí­má, a pozna­me­ná, že v někte­rých ohle­dech je Podivný Rick „sku­teč­ný“.

V dimen­zi Cronenberged však Jerry nena­ra­zí na niko­ho jiné­ho než na samot­né­ho Podivného Ricka, kte­rý se ptá, kde se Rick a Morty nachá­ze­jí. Jerry vycí­tí nebez­pe­čí a poku­sí se ho zabít, ale jeho sna­ha je zma­ře­na a nako­nec se zabi­je sám.

Zdroj: České webo­vé strán­ky seri­á­lu Rick a Morty.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27447 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72150 KB. | 18.04.2024 - 06:54:37