Kritiky.cz > Zajímavosti > Zařiďte si nový domov ve stylu feng-šuej

Zařiďte si nový domov ve stylu feng-šuej

img a281593 w1731 t1488285637
img a281593 w1731 t1488285637
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete se u vás doma cítit co nej­lé­pe? Zaměřte se na cel­ko­vý vzhled a uspo­řá­dá­ní jed­not­li­vých míst­nos­tí a zařiď­te si nový domov pod­le zásad feng-šuej. Váš byt nebo dům pak bude cítit poho­do­vou a klid­nou atmo­sfé­rou a vy se v něm bude­te cítit mno­hem lépe po fyzic­ké i psy­chic­ké strán­ce. Vneste do vaše­ho domo­va novou a pozi­tiv­ní ener­gii.
malý pokoj studenta
Každá míst­nost má mít pod­le feng-šuej svá spe­ci­fi­ka. Důležité jsou pře­de­vším bar­vy, vzduš­nost a co nejmé­ně elek­tro­nic­kých pří­stro­jů, kte­ré nám ubí­ra­jí ener­gii. Feng-šuej se také apli­ku­je již při samot­né stav­bě domu nebo roz­vr­že­ní bytu, je tedy důle­ži­té i roz­mís­tě­ní kon­krét­ních míst­nos­tí a jejich pro­por­cí.

Dům by neměl být pří­liš vel­ký ani pří­liš malý s ohle­dem na počet jeho čle­nů, kte­ří v něm byd­lí. Důležitá je také ori­en­ta­ce jed­not­li­vých míst­nos­tí do svě­to­vých stran. Pro dět­ský pokoj je vhod­něj­ší východ­ní nebo západ­ní ori­en­ta­ce, pro lož­ni­ce a kou­pel­ny je zase vhod­ný sever. Při dodr­žo­vá­ní spe­ci­fic­kých poža­dav­ků, kte­ré feng-šuej při­ná­ší, bude váš domov, klid­ný, har­mo­nic­ký a plný pozi­tiv­na.

ZÁSADY FENG ŠUEJ
-          vyva­ruj­te se ost­rých rohů u nábyt­ku
-          zbav­te se nepo­třeb­ných a sta­ro­žit­ných věcí
-          vyhoď­te suše­né kvě­ti­ny a nahraď­te je živý­mi nebo umě­lý­mi
-          čas­to větrej­te a buď­te důsled­ní v úkli­du
-          neměj­te v lož­ni­ci zrca­dla, ale­spoň ne napro­ti mís­tu, kde spí­te – vra­cí se vám tak nega­tiv­ní ener­gie zpět do těla
-          neod­klá­dej­te potřeb­né opra­vy v domác­nos­ti a pusť­te se do nich co nejdří­ve
-          tep­lé a jas­né bar­vy v kuchy­ni, absen­ce mik­ro­vln­né trou­by
-          správ­né umís­tě­ní pohov­ky v obý­va­cím poko­ji tak, aby byla napro­ti dve­řím
hotelový pokoj pro dva
Díky těm­to zása­dám bude­te moci do vaše­ho domo­va vnést novou ener­gii a pří­jem­nou poho­do­vou atmo­sfé­ru. Budete se hned cítit o pozná­ní lépe a také bude­te nabi­ti novou pozi­tiv­ní ener­gií a elá­nem. Z vaše­ho domo­va bude cítit klid a uvol­ně­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11357 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72269 KB. | 21.05.2024 - 22:22:00