Kritiky.cz > Zajímavosti > Moderní multifunkční materiál v exteriérech

Moderní multifunkční materiál v exteriérech

img a277019 w1727 t1599316222
img a277019 w1727 t1599316222
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Všichni máme vyso­ké náro­ky, když při­jde na byd­le­ní. Všichni máme něja­ké před­sta­vy a fan­ta­zie a mno­ho z nich bychom si přá­li něja­kým způ­so­bem rea­li­zo­vat. Je tolik mož­nos­tí, kte­rý­mi lze stav­bu domu rea­li­zo­vat, že mnoh­dy neví­me, kte­rou si vybrat. Který mate­ri­ál spl­ňu­je dneš­ní vyso­ké náro­ky? Je něja­ký mate­ri­ál, kte­rý umož­ňu­je tva­ro­vá­ní pod­le potře­by maji­te­le? Samozřejmě že je; v našem pro­stře­dí se stá­le ješ­tě jed­ná o nety­pic­kou novin­ku se jmé­nem Ytong.
moderní dům s bazénem
Co je to Ytong?
Jedná se o sta­veb­ní exte­ri­é­ro­vý i inte­ri­é­ro­vý mate­ri­ál, kte­rý spl­ňu­je nej­vyš­ší náro­ky na stav­bu. S kom­po­nen­ty Ytong bude vaše stav­ba rych­le posta­ve­ná a navíc i úspor­ná po strán­ce ener­ge­ti­ky. Sestává se z tepel­ně izo­lač­ních tvár­nic, ale dnes jsou již v sezna­mu doplň­ků zahr­nu­ty všech­ny kom­po­nen­ty. Tvárnice jsou tepel­ně izo­lač­ní, což zna­me­ná, že sta­čí pou­ze jed­na vrst­va zdi­va a dále se již nemu­sí zatep­lo­vat.  Z toho­to mate­ri­á­lu je vhod­né posta­vit celý dům a dokon­ce i komín.

Jak je to s vlast­nost­mi toho­to mate­ri­á­lu?
Jak už jsme výše nazna­či­li, jed­ná se o tepel­ně izo­lač­ní mate­ri­ál, kte­ré urych­lí prá­ci na stav­bě, tak­že vám sta­čí jed­na rea­li­zač­ní fir­ma. Materiál je nehoř­la­vý a není nijak zdra­vot­ně závad­ný. Zadržuje vlh­kost a netvo­ří plís­ně. Pokud je váš pro­jekt nety­pic­ky tva­ro­va­ný, nej­ví­ce nej­spíš oce­ní­te, jak snad­no se ten­to mate­ri­ál při­způ­so­bí potře­bám vaše­ho domu. Ytong je opra­co­va­tel­ný řezem, což sní­ží nákla­dy za odvoz i dopra­vu. Proto má-li váš dům netra­dič­ní tvar, nemě­li bys­te váhat a ale­spoň zvá­žit ten­to mate­ri­ál jako základ­ní pro hru­bou stav­bu.
příjezdovka k domu
Na co je sys­tém Ytong hlav­ně určen?
Tento mate­ri­ál je pře­váž­ně určen na homo­gen­ní typy sta­veb, nej­čas­tě­ji vil a rodin­ných domů aty­pic­kých tva­rů. Jednou z nej­lep­ších vlast­nos­tí těch­to kom­po­nen­tů je sklad­nostkom­pakt­nost, stej­ně jako vel­mi snad­né opra­co­vá­ní. Netradiční prv­ky tak zůsta­nou jed­no­li­té a nemuse­jí se sesta­vo­vat z něko­li­ka čás­tí.


Foto: Pixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47357 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71643 KB. | 19.06.2024 - 19:03:47