Kritiky.cz > Spoilery > Zlatá mládež - Anotace prvních čtyř epizod

Zlatá mládež - Anotace prvních čtyř epizod

Zlata mladez II 02
Zlata mladez II 02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V pre­mi­é­ro­vé dru­hé řadě pět mla­dých Čechů na vlast­ní kůži pozná­vá, zda zvlád­nou žít a pra­co­vat mimo svo­ji kom­fort­ní zónu. Čtyři nové akté­ry, zpě­vač­ku Sharlotu, you­tu­be­ra Mikea, začí­na­jí­cí­ho poli­ti­ka Petra, ser­vír­ku a model­ku Kláru, dopl­ní hvězda prv­ní řady, Renato. Všichni žijí v Praze a v prv­ním díle pozna­jí odvrá­ce­nou stra­nu živo­ta v tom­to vel­ko­měs­tě. Stanou se z nich lidé bez domo­va, bez peněz a bez mož­nos­ti vyu­žít své soci­ál­ní kon­tak­ty. Málokdo ví, že jed­na tře­ti­na bez­do­mov­ců pra­cu­je, a tak i zla­tou mlá­dež zaměst­ná­me na noč­ní smě­ně tří­dí­cí lin­ky odpa­du. Jak se akté­ři vyrov­na­jí s živo­tem na uli­ci? Zvládnou spát pod mos­tem nebo v uby­tov­ně pro bez­do­mov­ce?

2.

Mike, Renato, Sharlota, Petr a Klára v tom­to díle pozna­jí, jaká je sku­teč­ná cena bot vyro­be­ných v drs­ných pod­mín­kách Indie. Naši akté­ři zjiš­ťu­jí, že nema­jí sko­ro žád­né oble­če­ní vyro­be­né v České repub­li­ce. Vydávají se tam, kam se podě­la výro­ba tra­dič­ní­ho čes­ké­ho spo­třeb­ní­ho odvět­ví - výro­by obu­vi. Převezeme je do Indie, kte­rá je po Číně dru­hým nej­vět­ším výrob­cem bot na svě­tě.  V indic­kém měs­tě bot Agře si zku­sí prá­ci nejen v indic­ké továr­ně, ale také v polo­le­gál­ních díl­nách tzv.

„sweat­sho­pech“, kam není jed­no­du­ché dostat se bez kame­ry, natož s celým štá­bem. Objeví, že tu pra­cu­jí i děti a nara­zí na výro­bu paděl­ků zná­mé svě­to­vé znač­ky.

3.

V dru­hém indic­kém díle akté­ři pozná­va­jí, že prá­ce  v  poměr­ně  drs­ných  pod­mín­kách  obuv­nic­kých dílen je vlast­ně poho­da, pro­ti tomu, co je čeká na  indic­kém  ven­ko­vě.  Renato  a  spol.  si  vyzkou­ší ruč­ní výro­bu cihel, kte­rá  jim vez­me  posled­ní fyzic­ké  síly. Neustálé davy lidí  kolem je pak při­pra­ví i   o ner­vy.  Po prá­ci na rýžo­vém poli budou muset strá­vit noc v chudých pří­byt­cích v  indic­ké ves­ni­ci,    což se jim nebu­de vůbec líbit. Za odmě­nu se poku­sí  o  dob­rý  sku­tek  -  vyma­lo­vat  tří­du  v  míst­ní ško­le. Ale je mož­né, že by ale­spoň tohle šlo hlad­ce?

4.

Z pět­ky mla­dých lidí z vel­ko­měs­ta se sta­nou na jeden týden ven­ko­va­ni ve výcho­do­čes­ké ves­ni­ci. Zemědělské druž­stvo v Rosicích u Chrasti, ve kte­rém budou pra­co­vat, je pří­kla­dem lokál­ní eko­no­mi­ky. Vše co se zde vypěs­tu­je a vyro­bí, se dis­tri­bu­u­je v blíz­kém oko­lí. Nejdřív si ale spo­lu s Renatem, vycvi­če­ným již jat­ka­mi v prv­ní řadě, vyzkou­ší řez­nic­ké doved­nos­ti při kuchá­ní ryb a na drů­be­žích jat­kách. V země­děl­ském druž­stvu pak zla­tou mlá­dež nemi­ne prá­ce v kra­ví­nu, vep­ří­ně a mas­né výro­bě. Poprvé zde dojde k rozko­lu mezi pro­ta­go­nis­ty. Kdo z nich se vyhý­bá prá­ci? Kdo zane­dbá­vá hygi­e­nu? A kdo se rad­ši ptá, než aby pra­co­val?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52815 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72150 KB. | 16.04.2024 - 19:05:12