Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl

Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl

vlcsnap 2018 01 15 13h35m17s130
vlcsnap 2018 01 15 13h35m17s130
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Řev
Erenovi se vyba­vu­jí vzpo­mín­ky na mat­ku, kdy mu říká, že se má vzcho­pit a někdy musí chrá­nit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blí­ží titán, kte­rý jeho mat­ku sně­dl, a Eren ji chce za kaž­dou cenu pomstít.
Velitel Erwin ujíž­dí před titá­nem. Všimne si ho Ymir, kte­rá mu dává za vinu, že jí zha­til plán. Rozeběhne se k němu. Erewin je prv­ním titá­nem sra­žen z koně a při­jde o ruku. Nic si z toho ale nedě­lá a říká, že jeho je mož­né nahra­dit. Důležité je najít Erena a ustou­pit. Ymir sra­zí k zemi titá­na, kte­rý zra­nil Erwina. Christa navá­dí Connieho, se kte­rým sedí na koni, aby jel k Ymir.
Titán, kte­rý sně­dl Erenovu mat­ku, se napřa­hu­je k ráně míře­né na Erena a Mikasu. Mikasa odstr­čí Erena ze smě­ru rány. V tom se u nich obje­ví Hannes a svým tělem titá­no­vu ruku zasta­ví. Potom slí­bí, že Erenovu mámu pomstí, a začne s titá­nem bojo­vat.
Ymir zabí­jí jed­no­ho z vojá­ků. Christa na ni zavo­lá a Ymir začne pře­mýš­let, co má dělat. Bojí se, že Reiner ji ochrá­nit nedo­ká­že, pro­to uva­žu­je, že by se drže­la prů­zkum­ní­ků. Napadne ji ale, že i když teď pře­ži­je, za zdmi ji neče­ká nic dob­ré­ho. Christa pře­le­tí na Ymirynu hla­vu. Connie ji oslo­ví, ale ona ho opra­ví, že jí má říkat Historia. Potom mlu­ví k Ymir. Ptá se jí, zda byla prav­da, když řek­la, že ji unes­la kvů­li vlast­ní záchra­ně. Historia si mys­lí, že to byla lež a že to Ymir udě­la­la pro ni. Vybízí ji, aby pře­sta­la žít pro ostat­ní a děla­la něco pro jejich dob­ro. Pak jí říká, že když je s ní, ať se děje coko­li, tak se nebo­jí. Použije 3D výstroj a napad­ne titá­na, kte­rý se obje­ví před nimi. Sasha a Connie se jí vyda­jí na pomoc.
Hannes zápo­lí s obrem, kte­rý zabil Erenovu mat­ku. Mikasa mu chce jít na pomoc, ale Eren ji pře­mlu­ví, aby mu roz­vá­za­la ruce, pro­to­že titá­na chce zabít sám. Když má ruce vol­né, mys­lí na svůj cíl - pomstít mat­ku - a kou­še se do rukou, aby se změ­nil v titá­na. Přesto, že má ruce celé pokou­sa­né a všu­de kolem je spous­ta jeho krve, pře­mě­na se mu nepo­da­ří. Bezmocně při­hlí­ží tomu, jak titán rozkou­sá­vá a poly­ká Hannese.
Před Jeanovým koněm při­sta­ne titán mrš­tě­ný Reinerem a Jean je váž­ně zra­něn. V jeho blíz­kos­ti je Armin, sesko­čí z koně, sed­ne si s Jeanem na zem a chrá­ní ho. Ohrožuje je titán a Armin v sedě na zemi máchá čepe­lí, aby sebe a Jeana ochrá­nil.
Reiner se blí­ží k Erwinovi, kte­rý sedí zra­ně­ný na zemi.
Eren padá na kole­na a pro­puká v zou­fa­lý pláč. Vykřikuje při­tom, že se nic nezmě­ni­lo a on stá­le nic nedo­ká­že. Mikasa se ho sna­ží uti­šit a děku­je mu za růz­né věci, kte­ré pro ni udě­lal. Sama při­tom také plá­če. Eren vsta­ne a pro­hlá­sí, že to pro ni udě­lá toli­krát, koli­krát bude chtít. Zběsile zařve a ude­ří pěs­tí do ote­vře­né dla­ně titá­na, kte­rý sně­dl jeho mat­ku a teď je opět ohro­žu­je. Eren řve dál a titá­ni v oko­lí na to rea­gu­jí. Přicházejí k Erenovi a začí­na­jí kou­sat a oží­rat titá­na, kte­rý zabil Erenovu mat­ku. Eren vez­me Mikasu na záda a utí­ká s ní pryč od boju­jí­cích obrů. Průzkumníci šoko­va­ně při­hlí­že­jí tomu, co se děje. Zároveň vidí svo­ji šan­ci dostat se do bez­pe­čí, když si jich titá­ni nevší­ma­jí. Ymir pocho­pí, proč Reiner tolik stál o zís­ká­ní Erena. Asi věděl, že Eren má schop­nost titá­ny ovlá­dat. Zároveň to pro ni zna­me­ná nadě­ji, že i uvnitř zdí s Erenem exis­tu­je budouc­nost.
Reiner nesou­cí na rame­ni Bertholda v lid­ské podo­bě nadá­vá, že se „koor­di­ná­tor“ dostal do rukou nej­hor­ší­ho člo­vě­ka (Já to chá­pu tak, že „koor­di­ná­tor“ je Eren a tím nej­hor­ším člo­vě­kem je Mikasa, pro­to­že s ní Reiner nechce bojo­vat, aby Erena zís­kal.). Eren zahléd­ne opan­cé­řo­va­né­ho titá­na ve své blíz­kos­ti a řve na něj, že ho zabi­je. V tu chví­li titá­ni zane­cha­jí obra, kte­rý sně­dl Erenovu mat­ku, a obra­ce­jí svou pozor­nost pro­ti opan­cé­řo­va­né­mu titá­no­vi.
K Erenovi a Mikase při­je­de Armin na koni s dal­ším vol­ným koněm. Erwin velí ústup. Historia už je zpět na koni a cvá­lá ved­le Ymir. Když se prů­zkum­ní­ci dáva­jí na ústup, Ymir se zasta­ví. Zastaví se i Historia. Ymir v podo­bě titá­na vztáh­ne k Historii ruku a pohla­dí ji. Potom se jí omlu­ví a běží za Reinerem a Bertholdem.
Průzkumníci na koních ujíž­dě­jí do bez­pe­čí.
Berthold, Reiner a Ymir leží vyčer­pá­ni v lid­ských podo­bách na zdi. Reiner se ptá, proč šla Ymir s nimi. Ta odpo­ví, že se chce stát jejich suve­ný­rem, aby nepři­šli domů s prázd­nou, a vrá­tit tím, co si půj­či­la. Také říká, že je prav­dě­po­dob­ně jedi­ná, kdo chá­pe jejich situ­a­ci. Berthold jí děku­je.
Anonymní hlas vyprá­ví, že kvů­li zprá­vám, že zeď Rosé byla pro­ra­že­na, se uchý­li­li všich­ni lidé do pod­zem­ní­ho měs­ta pod zdí Sina. Zásoby jíd­la, kte­ré zde byly, by ale sta­či­ly na pou­hý týden. Proto během týd­ne vlá­da vyhlá­si­la, že za zdí Rosé je bez­peč­no, a lidé se vrá­ti­li do svých domo­vů.
Zraněný Erwin sedí na poste­li v poko­ji ve měs­tě Trost. Sedí u něj Levi a veli­tel Pixis. Do míst­nos­ti vejde Hanji s Conniem. Connie se před­sta­vu­je a Hanji dopl­ňu­je, že pochá­zí z Ragaka. Pixis polo­ží řeč­nic­kou otáz­ku, zda je Connie z ves­ni­ce, ze kte­ré byla vede­na nedáv­ná inva­ze titá­nů. Hanji to potvr­dí a pokra­ču­je, že si díky Conniemu potvr­di­la svá zjiš­tě­ní, což zvý­ši­lo důvě­ry­hod­nost její hypo­té­zy. Connie drží v ruce por­trét svých rodi­čů.
Mikasa, Armin, Eren a Jean sto­jí v chod­bě. Eren říká, že kvů­li jeho záchra­ně při­šla o život více než polo­vi­na prů­zkum­né jed­not­ky. Armin říká Erenovi, že on a Jean prav­dě­po­dob­ně při­šli na to, proč titá­ni bojo­va­li s opan­cé­řo­va­ným titá­nem. Myslí si, že poslou­cha­jí Erena. Jean mlu­ví k Erenovi a říká mu, že zále­ží na něm, jest­li prů­zkum­ní­ci při­šli o život zby­teč­ně, nebo ne. Pokud má tako­vou cenu, za kte­rou stá­lo za to zemřít, musí to co nejdří­ve uká­zat. Eren sou­hla­sí a říká, že ovlád­ne titá­ny, opra­ví zeď Maria, chy­tí Reinera a donu­tí ho zapla­tit za to, co udě­lal.
Pixis se ptá Hanji, jest­li správ­ně pocho­pil, co říká, tudíž že titá­ni zod­po­věd­ní za posled­ní úto­ky jsou oby­va­te­lé Ragaka. Erwin k tomu dodá, že pod­le toho, co říká, je pra­vou iden­ti­tou titá­nů to, že jsou lidé. Hanji na to odpo­ví­dá, že o tom ješ­tě nema­jí žád­ný důkaz. Levi se ptá, jest­li tedy veš­ke­rý čas a ener­gii vlo­žil do zabí­je­ní lidí. Hanji zopa­ku­je, že ješ­tě nema­jí důkaz. Erewin je spo­ko­je­ný, pro­to­že se při­blí­ži­li k prav­dě. Levi na to namí­tá, že než se dozví celou prav­du, při­jdou o všech­ny lidi. Říká, že to za to nesto­jí. Erwin ale trvá na tom, že jed­no­ho dne prav­du zjis­tí.
2. série je zakon­če­na stří­da­jí­cí­mi se zábě­ry na úze­mí titá­nů a jed­not­li­vé prů­zkum­ní­ky sto­jí­cí na stře­chách - Hanji, Yoš, Sasha, Connie, Jean, Mikasa, Armin, Eren - a nako­nec na titá­na - bes­tii sto­jí­cí­ho na zdi Maria. Na jeho rame­ni sto­jí jaký­si dlou­ho­vlasý blon­ďa­tý muž a dívá se dale­ko­hle­dem smě­rem k úze­mí lidí .
Konec 2. série
Dosud zná­má fak­ta z 12. dílu
Dozvídáme se, že roz­sáh­lé výzkumy pro­ká­za­ly, že pohro­my ze stra­ny titá­nů, kte­ré lid­stvo trá­pi­ly, jsou lid­ské­ho půvo­du. Kolosální titán, kte­rý zni­čil zeď v Shiganshině, je člo­věk. Titáni neby­li seslá­ni z nebes, aby potresta­li lid­stvo, ale jsou to útoč­ní­ci, kte­ří musí být vyhná­ni, Následuje slib, kte­rý sklá­da­jí čle­no­vé prů­zkum­né jed­not­ky. Přísahají, že budou bojo­vat, neo­pus­tí svou zemi a nevzda­jí se.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl29. září 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl Voják Vracíme se v čase dvě hodiny před napadení ruiny Untgerd titány. Jižní a východní tým průzkumné jednotky sedí v hlavní místnosti hradu. Jejich členové jsou překvapeni, že se v této […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,77067 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72218 KB. | 19.05.2024 - 19:42:15