Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > ROZHOVOR: Vladimír Kafka: Na to co mám, jsem i musel počkat

ROZHOVOR: Vladimír Kafka: Na to co mám, jsem i musel počkat

vlada
vlada
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vladimír Kafka svou kni­hu Život naži­vo dopro­vo­dil i ilu­stra­ce­mi, kte­ré jsou  krás­né svou jed­no­du­chos­tí. Jednoduchý, nicmé­ně o to hlub­ší je text. Více než třista stran kni­hy, jež při­po­mí­ná moud­rost našich před­ků a sel­ský rozum vzbu­zu­je otáz­ky. Je to jeden z auto­rů, od něhož sto­jí za to si něco pře­číst, nechat si kni­hu u poste­le a čas od času ji náhod­ně otevřít. Pohladí, potě­ší, pora­dí...

vlada

Jste auto­rem více­ro knih, pane Kafko, řek­ně­te mi, jak došlo k tomu, že jste začal psát tak hlu­bo­kou a nesmír­ně duchov­ní, leč sel­ským rozu­mem pro­stou­pe­nou kni­hu Život naži­vo?

Moje žena mě při­mě­la, abych popsal zážit­ky pro­ži­té s lid­mi, kte­ří pře­ko­na­li doslo­va vlast­ní smrt tím, že zvlád­li rakovinu.Duchovní na tom bylo to , že jsem Irenu vysle­chl, sedl na zadek a usku­teč­nil jsem to.

Jak dlou­ho trva­lo tuto pub­li­ka­ci napsat?

Začal jsem psát v polo­vi­ně září 2014 a po deví­ti měsí­cích v květ­nu roku 2015 byla z vět­ší čás­ti napsa­ná. Potom jsem ji jen dola­ďo­val a kres­lil ilu­stra­ce.

Je něco, co bys­te na ní chtěl nyní změ­nit? Přidat kapi­to­lu napří­klad. Pokud ano, o čem by byla?

Nechci nic měnit. Spíše se sna­žím být inspi­ro­ván pro něco nové­ho. Chtěl jsem, aby jí sym­bo­lic­ky napsal život a tak jsem ji nazval Život naži­vo. Ten však pokra­ču­je dál i bez kni­hy. Moje žena Irena v tom­to duchu vel­mi výstiž­ně napsa­la doslov.

Jsem si napros­to jis­ta, že na kni­hu už máte i něja­ké čte­nář­ské ohla­sy. Pochlubte se, jak kni­hu při­jí­ma­jí vaši čte­ná­ři?

Čtenářský ohlas je k mé vel­ké rados­ti sku­teč­ně vel­ký. Ozývají se pře­de­vším lidé posti­že­ní rako­vi­nou, tudíž nemo­cí, o kte­ré jsem v kni­ze psal pře­de­vším. Psal jsem o ní s lás­kou, úctou a také s díkem a s vel­kou pozor­nos­tí. Mnoho lidí by se rádi s tou­to nemo­cí vypo­řá­da­li a tak mě žáda­jí o pomoc, kon­zul­ta­ce a o služ­by s tím spo­je­né. Snažím se vyho­vět, ale žádosti vyso­ce pře­sa­hu­jí moje časo­vé mož­nos­ti a tak mám do léta napros­to zapl­ně­né ter­mí­ny. Na nic jiné­ho mi tak v sou­čas­nos­ti nezbý­vá čas. Každý den se věnu­ji lidem od rána do veče­ra, včet­ně sobot a nedě­lí a tak nemám pro­stor malo­vat ani psát, natož se věno­vat moji ženě a dětem, nebo-li živo­tu. Druhým radím, jak pra­co­vat s časem, ale sám …

Dal jsem si časo­vý rámec do kon­ce červ­na, kdy chci mohut­ně ubrat pra­cov­ní tem­po a odces­to­vat s Irenou a dět­mi ke Středozemnímu moři pro­ží­vat odpo­či­nek. Možná tam budu malo­vat, kres­lit a psát. Na pod­zim se zno­vu pus­tím do prá­ce v ate­li­é­ru. Do té doby mám sjed­na­né na zákla­dě kni­hy růz­né bese­dy, před­náš­ky a roz­ho­vo­ry po celé čes­ké kra­ji­ně, kdy pozná­vám nové lidi, přá­te­le, a pří­le­ži­tos­ti. Mám z toho vše­ho radost a také se sna­žím důvě­ru, kte­rou mi lidé pro­je­vu­jí, samo­zřej­mě nezkla­mat. Někdy toho mám „plné kec­ky“, ale teď, když je jaro, tak se rych­le­ji  obno­vu­ji a dobí­jím.

Sám jste pro­šel těž­kou život­ní situ­a­cí, vel­kou osob­ní ztrá­tou a i přes­to, nebo prá­vě pro­to, umí­te z této zku­še­nos­ti těžit pře­de­vším poko­ru před živo­tem. Co Vás neu­stá­le vra­cí k tomu­to život­ní­mu posto­ji? On to totiž málo­kdo takhle vydr­ží, vět­ši­nou, když se lidé okle­pou hrob­ní­ko­vi z lopa­ty, tak se sklouzá­va­jí ke stej­né­mu sobec­tví, jaké u nich pano­va­lo před­tím…

Sobcem jsem zůstal pořád, ale roz­hod­ně ne lakom­cem. To, co jsem pro­žil, mě urči­tě někam posu­nu­lo, ale spí­še mě dohna­lo to, co jsem chtěl vždyc­ky dělat, ale nějak líně jsem to odklá­dal. Naučil jsem se brát a dávám si vel­ký pozor, abych také dával. Nechci, aby to vyzně­lo jako prázd­ná frá­ze, ale sna­žím se tou­to rov­no­vá­hou udr­žo­vat se nad hla­di­nou. Zaručuje mi to mít opti­mis­mus a zdra­vou poko­ru. To zna­me­ná, že mám při­mě­ře­nou hrdost na to, co jsem doká­zal a těším se na to, co mě čeká. Vážím si toho, v jakém sta­vu se momen­tál­ně nachá­zím, a i když jsem lec­kdy una­ve­ný, jsem rád, že vím za koho kopu a držím směr. Nerad bych se vra­cel. Ne pro­to, že jsem něco dělal špat­ně, ale spí­še pro­to, že jsem tak dlou­ho čekal na to, co je teď.

 

Vladimír Kafka pro NB
Vladimír Kafka pro NB

Začíná jaro… co bys­te v tenhle čis­tý a roz­pu­ka­jí­cí se čas pora­dil všem, kdož se na své život­ní ces­tě tak nějak ztra­ti­li? A jsou nešťast­ní, nemoc­ní a nevi­dí ve svém živo­tě per­spek­ti­vu?

Přeji těm­to lidem, aby v sobě pro­bu­di­li tu nej­vyš­ší sílu lás­ky a opus­ti­li to, co s tou­to lás­kou má pra­má­lo spo­leč­né­ho. Pokud ten­to stav začne­me pou­ží­vat, pro­bu­dí se v nás auto­ma­tic­ky odva­ha usku­teč­nit to, o čem se nám v sou­čas­nos­ti ani nesní. Říkám tomu spus­tit úmy­sl, držet směr a potom sta­čí jen vydr­žet v onom sta­vu.

Závěrečná otáz­ka nemů­že být jiná… Doufám, pev­ně dou­fám, že pro nás píše­te něja­kou dal­ší krás­nou kni­hu, jež bude hla­dit na duši a výraz­ně pro­mlou­vat do svě­do­mí a budit při­ro­ze­nou tou­hu ŽÍT!?

Zatím veš­ke­rý čas věnu­ji nemoc­ným lidem. V nej­bliž­ších měsí­cích chci po del­ší absen­ci něco nama­lo­vat, pro­to­že bych rád  uspo­řá­dal výsta­vu obra­zů a vymys­lel k tomu kata­log. Delší dobu jsem byl výtvar­né­mu kumš­tu nevěr­ný a tak se těším na jiný druh pro­je­vu. V nakla­da­tel­ství mi nazna­ču­jí zájem o dal­ší  kni­hu a tak si chtě nechtě budu muset vytvo­řit pra­cov­ní plán. Snad mi to pro­spě­je. Zhruba vím, co chci psát, ale nemám to zatím ujas­ně­né. Chce to „nažít“ čas. Každý den sly­ším mezi lid­mi názo­ry o růz­ných prav­dách, víře a o potře­bách či záru­kách a jis­to­tách. Je jich tolik, že se v tom nikdo nevy­zná včet­ně mě. Díky tomu mož­ná dal­ší kni­hu nazvu Opravda. V mé tvor­bě, ať je výtvar­ná nebo lite­rár­ní, dochá­zí k mno­ha nápa­dům a vzá­pě­tí k sil­né reduk­ci. Jednoduchost je vždy nej­těž­ší.

Děkuji za roz­ho­vor

Renata Petříčková


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Terminátor: Temný osud30. srpna 2019 Terminátor: Temný osud Tento rok bude mít premiéru další Terminator. V režii Tima Millera, který se proslavil Deadpoolem. V hlavní roli se znovu vrátí Arnold Schwarzenegger a Linda Hamilton a producentem je […] Posted in Trailery
  • Prázdninová oddechovka s nádechem červené knihovny, a přec i tak trochu "Zvláštní příběh"5. července 2018 Prázdninová oddechovka s nádechem červené knihovny, a přec i tak trochu "Zvláštní příběh" Toužíte-li po odpočinkové literatuře s jednoduchým dějem a lehkou zápletkou, zcela určitě se vám bude líbit kniha s názvem "Zvláštní příběh" od Kataríny Gillerové, jež vydalo […] Posted in Recenze knih
  • Nekompletní večeře s Beanem: Rozdíly mezi severoamerickým a mezinárodním vydáním filmu Bean7. ledna 2024 Nekompletní večeře s Beanem: Rozdíly mezi severoamerickým a mezinárodním vydáním filmu Bean Severoamerické vydání filmu "Bean" (1997) se od mezinárodního liší tím, že obsahuje dodatečnou scénu, ve které postava Davida navrhuje Beanovi (hraje ho Rowan Atkinson), aby nacpal […] Posted in Zajímavosti
  • Muž z Toronta30. června 2022 Muž z Toronta Tak čím strávit večerní čas u Vaší televize? No přeci akční jednohubkou. Tím je akční komedie Muž z Toronta, kde se setká ukecaný Kevin Hart s vážným Woody Harrelsononem. Režisérem je […] Posted in Filmové recenze
  • #67 - Osvícení (1980)15. června 2020 #67 - Osvícení (1980) Stanley Kubrick natočil horor, který je pro mě osobně jedním z nejlepších, jaké jsem kdy viděl. Skvělá atmosféra, skvělé herecké výkony a k tomu literární předloha Stephena Kinga. […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • JEDEN SVĚT NESTAČÍ25. dubna 2003 JEDEN SVĚT NESTAČÍ Asi příliš nepřeženu, když napíšu, že 19. bondovka Jeden svět nestačí pro mě byla nejočekávanějším filmem roku 2000. JEDEN SVĚT NESTAČÍ USA, 1999, české titulky, […] Posted in Články
  • Titulky k Cruel Summer S02E03 - Bloody Knuckles31. října 2023 Titulky k Cruel Summer S02E03 - Bloody Knuckles V létě roku 1999 se o víkendové přespávačce na chatě Chambersových z Megan a Isabelly konečně stanou kamarádky. V létě roku 2000 se kvůli novým otiskům na vražedné zbrani podezření […] Posted in Titulky
  • Hry na dlani - do školy i mimo ni13. května 2020 Hry na dlani - do školy i mimo ni Hra je nejdůležitější prostředek výchovy. Prostřednictvím her rozvíjíme u dětí fantazii a tvůrčí myšlení, jejich vnitřní prožívání, nápaditost, samostatné myšlení, představivost, učí se […] Posted in Recenze knih
  • #1963: Veverka a Myška v Praze - 55 %24. dubna 2019 #1963: Veverka a Myška v Praze - 55 % Veverka a Myška v PrazeVydalo nakladatelství Albatros v pevné vazbě v roce 2019. Vydání má 72 stran a prodává se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: Jarmila MarešováKresba: Jarmila […] Posted in Recenze komiksů
  • P.S. Miluji Tě -12. března 2008 P.S. Miluji Tě - P.S. Miluji Tě - Recenze 22.12.2007 premiera-tydne Přečteno: 419 krát […] Posted in Recenze

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31036 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72284 KB. | 21.05.2024 - 22:12:30