Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > 2 $ocky

2 $ocky

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Odlehčená ver­ze The Apprentice vede­né­ho Donaldem Trumpem? Proč ne…

Kdyby se mi nepři­plet­la pod ruku sprá­va něko­li­ka webů zamě­ře­ných na seri­á­ly, asi bych se k téhle vtip­né sou­hře dvou holek, Korejce, čer­no­cha a Ukrajince nikdy nedo­stal. A to by byla ško­da, pro­to­že jde o kou­sek vtip­ný a taky cel­kem pouč­ný.

Max Black pra­cu­je v bis­tru jako ser­vír­ka. Kromě vlast­ní prá­ce taky roz­ši­řu­je sor­ti­ment obcho­du domá­cí­mi dor­tí­ky, kte­ré jsou vel­mi oblí­be­né a stá­le žáda­né.

Všechno by běže­lo v cel­kem zaběh­nu­tých kole­jích (a nebyl by důvod o tom coko­li točit), nebýt Caroline. Caroline Channing je dce­ra míst­ní­ho bohá­če, kte­rý ale zbo­ha­tl na Ponziho sché­ma­tu, kte­ré na něj zrov­na prasklo. On i jeho dce­ra tak muse­li vel­mi sviž­ně opus­tit svůj dům i luxus­ní způ­sob živo­ta a Caroline žádá o prá­ci ser­vír­ky prá­vě v bis­tru, kde pra­cu­je Max.

Samozřejmě, že nejdří­ve se tato zbo­hat­lic­ká sle­čin­ka dost­krát pořád­ně spá­lí, pro­to­že není schop­ná udě­lat ani čoko­lá­du se šle­hač­kou. Ovšem když nara­zí na Maxiny dor­tí­ky, je to pří­le­ži­tost pro její schop­nos­ti. Navrhne totiž Max zalo­že­ní vlast­ní­ho pod­ni­ku. Není v tom zase tako­vý pro­blém – obě hol­ky musí jen spla­šit počá­teč­ní kapi­tál na pro­ná­jem mís­ta a vyba­ve­ní.

Caroline sice není ani omy­lem hol­ka do nepo­ho­dy (to má na sta­rost Max), ale má obrov­ské­ho obchod­ní­ho ducha, vidí pří­le­ži­tos­ti, pozná kva­li­tu a umí argu­men­to­vat v obchod­ních jed­ná­ních. Max sice pořád­ně neví, kdo jsou její rodi­če, zná kaž­dé­ho dea­le­ra trá­vy v New Yorku a o panen­ství při­šla někde v dodáv­ce, ale umí se o sebe posta­rat s mini­mem pro­střed­ků a kro­mě toho dělá ty napros­to per­fekt­ní dor­tí­ky.

Tyhle dvě hol­či­ny pak tvo­ří dohro­ma­dy sil­ný obchod­ní tým, jen si cel­kem čas­to musí dodá­vat odva­hu postou­pit vždyc­ky o krů­ček dál a není to jen Max, kdo se musí posta­vit novým výzvám. Lehce mi to při­po­mně­lo rea­li­ty show The Apprentice, kte­rou pořá­dal své­ho času Donald Trump. Tam šlo taky o budo­vá­ní obchod­ní­ho ducha, ale na mno­hem váž­něj­ší notě. 2 Socky při­stu­pu­jí ke stej­né­mu téma­tu s mno­hem vět­ším humo­rem, ale posel­ství o tom jít si za svým snem a nevzdá­vat se u pře­ká­žek, stej­ně jako se nene­chat roz­ho­dit zlým slo­vem oko­lí, tu zůstá­vá také. Příjemným detai­lem je sku­teč­nost, že na kon­ci kaž­dé epi­zo­dy je uká­zá­na výše jejich spo­leč­né­ho kon­ta, tak­že jde oprav­du o to dostat se na kon­krét­ní sumu a slo­va o cíli tak nejsou jen slo­va.

Navíc postu­pem času (hod­no­tím po prv­ní sérii) si obě hol­ky pře­dá­va­jí vzá­jem­ně něco ze svých osob­nos­tí, tak­že „výu­ka“ není jed­no­stran­ná a mění se i Caroline.

I dal­ší posta­vy jsou navr­že­né vel­mi dob­ře, aniž by půso­bi­ly umě­le. Han jako korej­ský vedou­cí bis­tra, ukra­jin­ský kuchař Oleg, kte­rý vždyc­ky při výde­ji jíd­la utrou­sí sexu­ál­ní naráž­ku na jed­nu z holek, nebo světák Earl, kte­rý má na sta­ros­ti kasu.

Chvilkama si říkám, jest­li jim nedě­lal kon­zul­tan­ta Richard Branson.

Blog auto­ra: http://jensovsky.blog.idnes.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61430 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71460 KB. | 22.06.2024 - 18:34:44