Kritiky.cz > Recenze knih > Niki Brantmarková - Lagom (Tajemství spokojneného života)

Niki Brantmarková - Lagom (Tajemství spokojneného života)

DSC 1343
DSC 1343
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lagom je švéd­ske slo­vo a zna­me­ná „tak aku­rát“. Koľko je to „aku­rát“ - povie­te si? Nuž, nie je to ani moc a ani málo, taká pra­vá mie­ra to je. Presne toľ­ko, koľ­ko tre­ba - pove­da­la by som ja.Hodne zau­jí­ma­vé slo­vo, však?

Autorka kni­hy vysve­tľu­je, že pôvod slo­va lagom je pre­po­je­ný ešte s čas­mi sta­rých Vikingov, ktorí slo­vo laget om pou­ží­va­li pri dele­ní jed­la a pitia ako pome­no­va­nie „správ­ne­ho množ­stva“ - tak, aby sa ušlo všet­kým, aby kaž­dý mal spra­vod­li­vo rov­na­ké a pri­me­ra­né množ­stvo. Je za ním ukry­tá filo­zo­fia rov­nos­ti, spra­vod­li­vos­ti v prístu­pe a kolek­tív­ne­ho dob­ra, ohľa­du na seba navzá­jom.

Lagom sa vo švéd­skej spo­loč­nos­ti uplat­ňu­je v kaž­dej oblas­ti živo­ta. Jeho vyu­ži­tie je nao­zaj vše­stran­né. Kniha to popi­su­je veľ­mi prehľad­ne, a mapu­je spô­sob, akým sa filo­zo­fia „lagom“ pre­mi­e­ta do rôz­nych život­ných oblas­tí. Hovorí o uplat­ne­ní „lagom“ vo vzťa­hu ku sebe samé­mu, no aj v med­ziľud­ských vzťa­hoch - part­ner­ských, rodi­čov­ských, pri­a­teľských, tiež však v oblas­ti vzťa­hov pra­cov­ných, či v rám­ci voľ­no­ča­so­vých akti­vít. Pri zari­a­ďo­va­ní bytu, naku­po­va­ní, oblie­ka­ní sa, pri jede­ní aj pri cvi­če­ní, pri uče­ní sa, aj pri výbe­re hra­čiek pre deti, pri pes­t­o­va­ní rastlín, aj šetre­ní ener­gie v domác­nos­ti. Keď si uve­do­mí­me tú rôz­no­ro­dosť oblas­tí, kto­ré slo­vo „lagom“ obsa­hu­je, pocho­pí­me, že je to nie­len neja­ká slov­ná hrač­ka, ale ide o veľ­mi pozi­tív­nu život­nú filo­zo­fiu.

Švédi hovo­ria, že naj­lep­šia mie­ra je pri­me­ra­ná. Vyváženosť - to je to správ­ne slo­vo, kto­ré vedie člo­ve­ka ku har­mo­ni­zá­cii jeho živo­ta, vyššej život­nej spo­koj­nos­ti a nasto­le­niu život­nej rov­no­váhy. Veľmi inšpi­ra­tív­ne mi pri­pa­dajú rady v štý­le lagom pri úpra­ve domo­va - jeho zari­a­ďo­va­ní. Sú o uplat­ne­ní tvo­ri­vos­ti, dáva­ní dru­hé­ho živo­ta sta­rým veci­am, ale aj o schop­nos­ti neza­pra­tať si byt zby­toč­nos­ťa­mi. O spô­so­be, ako domov oži­viť, aj zútul­niť.

Pre mňa hod­ne inšpi­ra­tív­nou oblas­ťou kni­hy bola aj oblasť život­né­ho štý­lu a s ňou spo­je­ný lagom prí­pra­vy jed­la a jeho kon­zu­mo­va­nia, lagom spán­ku, lagom oddychu, kde som načer­pa­la mno­ho nao­zaj zau­jí­ma­vých a prí­nos­ných pod­ne­tov pre môj vlast­ný život­ný štýl.

A za srd­ce ma chy­ti­la oblasť vzťa­hov v šir­šom kon­tex­te, kto­rá sa v zmys­le filo­zo­fie „lagom“ spá­ja s lás­ka­vos­ťou, ohľa­du­pl­nos­ťou, aj ochot­nou pomá­hať iným. A o lás­ka­vosť a ohľa­du­pl­nosť dáva do súvi­su nie­len s ľuď­mi, ale aj s celým našim život­ným pro­stre­dím, prí­ro­dou - zvie­ra­ta­mi i rast­li­na­mi. Inšpiruje ku výro­be kŕmi­diel pre vtá­či­ky či hote­lov pre hmyz, k recyklo­va­niu odpa­du a ku šetre­niu ener­gi­a­mi i vodou. Inšpiratívnych nápa­dov je kni­ha plna plná od prvej stra­ny až po tú posled­nú. A pri­tom je napí­sa­ná takým lagom štý­lom, nená­sil­ne a zmys­lu­pl­ne pon­ú­kaj­úcim návo­dy a mož­nos­ti, že pri jej číta­ní chá­pe­me pote­še­nie a krá­su jed­no­du­ché­ho živo­ta, zdra­vé­ho, vyvá­že­né­ho, plné­ho hlbo­kej život­nej múd­ros­ti.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31361 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71978 KB. | 13.04.2024 - 08:43:31