Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Sviňák - Skotský zkorumpovaný policista Bruce Robertson je posedlý sexem a kokainem.

Sviňák - Skotský zkorumpovaný policista Bruce Robertson je posedlý sexem a kokainem.

Svinak
Svinak
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Měl by vyšet­řo­vat vraž­du, ale pře­ká­ží mu vlast­ní podi­vín­ství, zvyk zahrá­vat si s kole­gy a navíc oprav­do­vá lás­ka k ženám...

Sviňák je adap­ta­cí kni­hy Irvina Welshe, kte­rý též stál za před­lo­hou k fil­mu Trainspotting. Welsh je brit­ským auto­rem, kte­rý nezvykle píše své kni­hy ve skot­ském pou­lič­ním dia­lek­tu a Danny Boyle měl teh­dy u Trainspottingu vel­mi obtíž­ný úkol, pro­to­že Welshův Trainspotting se v pod­sta­tě sklá­dá pou­ze z mno­ha myš­le­nek postav a o to slo­ži­těj­ší bylo vnitř­ní mono­lo­gy zpra­co­vat do plno­krev­né fil­mo­vé adap­ta­ce. Ale Boyleovi se to teh­dy poved­lo. Trainspotting při­tom není jedi­nou kni­hou, kte­rou Welsh napsal a všech­ny jeho kni­hy v pod­sta­tě spo­ju­je krom jas­né­ho lite­rár­ní­ho pří­stu­pu ješ­tě jed­na důle­ži­tá věc- hlav­ní hrdi­no­vé jsou pros­tě tak tro­chu hova­da. Zrovna u Welshovy kni­hy Sviňák AKA Filth k tomu svá­dí samot­ný název a jí se poku­sil někdo adap­to­vat. Scénáře a režie se u adap­ta­ce ujmul Jon S. Baird, kte­rý se navíc mohl opřít o Jamese McAvoye v hlav­ní roli. Welshova samot­ná před­lo­ha a výteč­ný hlav­ní herec ale sami o sobě výbor­ný film tak úpl­ně neza­ří­dí. A pro­to je Sviňák zce­la urči­tě tak pro­mar­ně­nou pří­le­ži­tos­tí, kte­rá doka­zu­je, že adap­to­vat Welshovy kni­hy není tak úpl­né snad­né, pokud zrov­na nejste fil­mař úrov­ně Dannyho Boylea (fil­mo­vý Trainspotting 2 teď rad­ši igno­ruj­me, i přes­to, že se své kniž­ní před­lo­hy Porno zase tolik nedr­ží). Což Jon S. Laird mini­mál­ně v rám­ci Sviňáka urči­tě není.

Hlavní hrdi­na je ve finá­le oprav­du svi­ňák. McAvoyův Robbo hodi­nu a půl v kuse chlas­tá, fetu­je a sou­lo­ží, je to pros­tě a jed­no­du­še haj­zl, kte­rý zne­u­ží­vá své pozi­ce, umí mani­pu­lo­vat s lid­mi, neští­tí se šika­ny a vylo­že­ně nená­vi­dí všech­ny kolem sebe. James McAvoy má kli­ku v tom ohle­du, že dostá­vá pří­le­ži­tost se v téhle roli sku­teč­ně herec­ky vyřá­dit a před­vá­dí jeden ze svých nej­lep­ších výko­nů, kte­rý film tahá naho­ru. Jen jeho při­ro­ze­né cha­rizma zabra­ňu­je divá­ko­vi v tom, aby toho­hle bezpá­teř­ní­ho hajz­la sku­teč­ně nesná­šel, což jen doka­zu­je, jak výteč­ně McAvoy toho­hle svi­ňá­ka ztvár­nil. McAvoy navíc doká­že skvě­le stří­dat polo­hy a nedě­lá mu pro­blém hrát v kome­di­ál­ní či váž­né póze. Když má být vtip­ný, je vtip­ný. Když z něho má jít tro­chu strach, jde z něho strach. A záro­veň, když dojde na lámá­ní chle­ba, McAvoyovi se daří pře­pnout z role totál­ní­ho opo­vr­že­ní­hod­né­ho svi­ňá­ka do tro­chu stra­vi­tel­něj­ší­ho cha­rak­te­ru a doká­zat, že jeho Robbo mož­ná svi­ňák tak úpl­ně není. McAvoy v téhle roli pros­tě válí a bru­tál­ně zasti­ňu­je všech­ny ostat­ní her­ce, kdy se Jamie Bell, Eddie Marsan, Imogen Potts nebo Jim Broadment doká­žou před­vést ve vel­mi fajn výko­nu, jejich posta­vy ale sami o sobě v kon­tras­tu s posta­vou Robba zají­ma­vé nejsou a Sviňák se tak ve fini­ši sku­teč­ně dává spí­še McAvoyovou Oné Man Show.

Pak je tu ovšem pro­blém se samot­ným ucho­pe­ním lát­ky. Režie Jona S. Bairda půso­bí jako nevy­vá­že­ný pokus o napo­do­be­ní režij­ních postu­pů Guye Ritchieho nebo Dannyho Boylea, kdy někdy až bije do očí, jak moc se sna­ží Baird napo­do­bit někte­ré aspek­ty Boyleova sty­lu, kte­rým teh­dy Trainspotting tolik zaujmul a stal se kul­tov­ní zále­ži­tos­tí. Styl někte­rých momen­tů zase při­po­mí­ná poku­sy o kri­mi­nál­ky Guye Ritchieho jako Podfu(c)k. Ale je to zce­la o ničem. Nejenom, že se S. Baird sna­ží o napo­do­be­ní, ale vůbec se mu k tomu neda­ří ani tro­chu při­blí­žit. Film je mož­ná plný alko­ho­lu, drog a sexu, to hlav­ní o čem film pojed­ná­vá ale nepro­dá­vá vůbec. Sviňák se dá v pod­sta­tě roz­dě­lit na dvě vel­mi zásad­ně roz­díl­né polo­vi­ny, při­čemž v dru­hé se defi­ni­tiv­ně pře­pne na váž­něj­ší notu, ovšem nefun­gu­je to. První část fil­mu je mož­ná jen o McAvoyovi, kte­rý chlas­tá, hulí a cho­vá se jako debil, celé to v souč­tu ale fun­gu­je mno­hem lépe než dru­há půl­ka, kte­rá sice po vzo­ru kni­hy oto­čí pra­vi­dla hry o 180%, Baird to ale z pozi­ce stě­žej­ní ruky vůbec nezvlá­dá pro­dat. Možná si zvlá­dl ohlí­dat vizu­ál (kame­ra­man Matthew Jansen pros­tě umí), to ale samo o sobě nesta­čí.

Vinou tvůr­čí­ho ucho­pe­ní se tak Sviňák vlast­ně sku­teč­ně stá­vá fil­mem, kte­rý neví, jaký by chtěl být. Nezachrání ho pěk­ný vizu­ál, kla­sic­ký výteč­ný soun­d­track Clinta Mansella, ani ten McAvoy. Z před­lo­hy Irvina Welshe, kte­rá urči­tě měla vyš­ší ambi­ce se najed­nou z pohle­du fil­mo­vé­ho divá­ka může snad­no stát dílo, kte­ré se jen pokou­ší pře­de­vším šoko­vat, pro­to­že přes­ně takhle půso­bí fil­mo­vý Sviňák. To je ale prá­vě ten hlav­ní problém- Welsh se ve své lite­rár­ní kari­é­ře nesna­žil pře­de­vším šoko­vat, jeho kni­hy sice obsa­hu­jí tako­vá téma­ta jako dro­go­vá závis­lost, alko­ho­lis­mus, vždy to ale mělo opod­stat­ně­ní a výsled­kem se sta­li pře­sa­ho­vé zále­ži­tos­ti, kdy prá­vě i tako­vý fil­mo­vý Trainspotting se stal tako­vou kul­tov­ní zále­ži­tos­tí prá­vě pro­to, že na něm odrost­la jed­na gene­ra­ce, při­čemž šlo o zpra­co­vá­ní prá­vě kul­tov­ní kni­hy. Sviňák má mož­ná výteč­né­ho pro­ta­go­nis­tů, o pře­sa­hu, zásad­nos­ti a pře­de­vším kva­li­tách Trainspottingu si může jenom zdát.

McAvoy pros­tě ve svo­jí One Man Show řádí a kvů­li jeho výko­nu se film vypla­tí urči­tě vidět. Hezky to vypa­dá, mno­ho momen­tů to v zása­dě pro­dá­vá sty­lo­vě, bou­rá­ní čtvr­tý zdi má ten správ­ný efekt a chví­le­mi je z toho sku­teč­ně cítit tako­vý o 2 úrov­ně slab­ší Guy Ritchie a o úro­veň slab­ší Danny Boyle. Jenže prá­vě v nejis­tém autor­ském ucho­pe­ní a neschop­nos­ti najít svůj oso­bi­tý styl Sviňák selhá­vá. Přes čáru to navíc v zása­dě nejde a furt to sto­jí v tako­vý bez­peč­ný bub­li­ně. Zábavnější prv­ní polo­vi­na je mno­hem stra­vi­tel­něj­ší než pokus o psy­cho­lo­gic­kou son­du v té dru­hé a v zása­dě mě vlast­ně mrzí, že se Sviňáka necho­pil prá­vě Guy Ritchie nebo Danny Boyle. Pod jejich ruka­ma totiž moh­lo vznik­nout něco fakt spe­ci­ál­ní­ho. To ale bohu­žel Sviňák Jona S. Bairda pros­tě fakt není.........

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © Lionsgate


Podívejte se na hodnocení Sviňák na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44799 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72310 KB. | 19.05.2024 - 06:21:24