Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Všechno bude (teenageři podnikají cestu za svobodou)

Všechno bude (teenageři podnikají cestu za svobodou)

VsechnoBude
VsechnoBude
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dvanáctiletý Heduš rád trá­ví svůj vol­ný čas ven­ku v pří­ro­dě. Tentokrát si s sebou bere napo­do­be­ni­nu puš­ky, pro­to­že si najde mís­to, odkud je dob­rý výhled na sil­ni­ci a jako zába­vu „stří­lí“ na pro­ti­je­dou­cí auta. Baví ho, jak se řidi­či lek­nou, ale jen do té chví­le, kdy v jed­nom z řidi­čů pozná své­ho kama­rá­da. Je to čtr­nác­ti­le­tý Mára, kte­rý auto ukra­dl a jede sám do svě­ta. Heduš ho pře­svěd­čí, aby jeli spo­leč­ně, a tak začí­ná jejich ces­ta za dob­ro­druž­stvím. Cestou potká­va­jí mla­dou sto­pař­ku, kte­rá se s nimi kou­sek sve­ze. Heduš a Mára jsou klu­ci v puber­tě, tak­že jejich myš­len­ky se upí­na­jí na hol­ky a vše, co se týká klu­ků a holek. Vedou také „chlap­ské“ řeči, ale v jejich podá­ní je to spí­še k smí­chu. Po jed­né hád­ce sto­pař­ka odchá­zí a násled­ně spo­leč­né ces­to­vá­ní kon­čí i Heduš. Shodou okol­nos­tí zadr­ží Máru poli­cis­ta, a na poli­cej­ní sta­ni­ci začí­ná Mára vyprá­vět svůj pří­běh.

Scénář k fil­mu napsal Petr Pýcha, jehož inspi­ro­va­la zprá­va o nezle­ti­lém chlap­ci, kte­rý byl zadr­žen při jízdě autem. Tuto infor­ma­ci pak roze­psal do scé­ná­ře, ve kte­rém jsou hlav­ní­mi posta­va­mi dva nezle­ti­lí chlap­ci, kte­ří spo­leč­ně zaží­va­jí dob­ro­druž­nou ces­tu za svo­bo­dou a živo­tem.

Režisérem sním­ku je reži­sér Olmo Omerzu, kte­rý má za sebou celo­ve­čer­ní sní­mek Rodinný film, za nějž zís­kal Cenu za umě­lec­ký pří­nos na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Tokiu, dvě Ceny čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky a řadu dal­ších oce­ně­ní. Kreativní pro­du­cent Jaroslav Sedláček mu poslal scé­nář a Olma Omerzu zau­jal. Líbil se mu pří­běh, i jak scé­náris­ta pohlí­ží na svět mla­dých i dob­ře napsa­né dia­lo­gy. Natočení fil­mu pak pro­bí­ha­lo na pod­zim a v zimě, pro­to­že toto obdo­bí je pochmur­né a tajem­né.

Hlavní roli Máry si zahrál Tomáš Mrvík, pro kte­ré­ho je to prv­ní herec­ká zku­še­nost, stej­ně tak jako pro před­sta­vi­le Heduš, Jana Františka Uhera. Tvůrci fil­mu vybí­ra­li tyto před­sta­vi­te­le z dra­ma­tic­kých krouž­ků, ze škol, přes cas­ting. Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci, kte­rá pro­běh­la po novi­nář­ské pro­jek­ci fil­mu, pro­zra­dil Tomáš Mrvík, že pro něj bylo nej­těž­ší noč­ní natá­če­ní a kou­pá­ní ve vodě při záchra­ně psa. Pro Jana Františka Uhera byla zpo­čát­ku těž­ká vul­gár­ní slo­va při dia­lo­zích a nej­těž­ší bylo natá­če­ní v noci. Své prv­ní natá­če­ní ale zvlád­li skvě­le a pře­svěd­či­vě. Dobře jim sekun­du­je i sto­pař­ka v podá­ní Elišky Křenkové. Ta si už zahrá­la v něko­li­ka fil­mech a tele­viz­ních seri­á­lech. Role mla­dé a dob­ro­druž­né dív­ky jí sed­la vel­mi dob­ře, jen jí doda­la tro­chu dospě­lác­ké­ho rázu. Do rolí poli­cis­tů byli obsa­ze­ni Lenka Vlasáková a Martin Pechlát. V jejich podá­ní jsou dospě­lí vůči mla­dým chá­pa­ví, ale záro­veň ví, jak dosáh­nout své­ho. Svět dospě­lých se tak stře­tá­vá se svě­tem mla­dých, rea­li­ta se setká­vá s naiv­ním pohle­dem na život a odhod­lá­ním.

Při puto­vá­ní kra­ji­nou nejsou nej­dů­le­ži­těj­ší mís­ta, kde se pří­běh ode­hrá­vá, ale nao­pak cel­ko­vá atmo­sfé­ra a spon­tán­ní herec­ký pro­jev před­sta­vi­te­lů hlav­ních rolí. Scény dotvá­ří i hudeb­ní dopro­vod, tvůr­ci pou­ži­li sklad­by Girls, Staring At The Sun, Why, ad.

Film měl svo­ji pre­mi­é­ru na letoš­ním Filmovém fes­ti­va­lu v Karlových Varech, kde obdr­žel Olmo Omerzu cenu za nej­lep­ší režii. Do čes­kých kin jde ve čtvr­tek 6.září a poté bude před­sta­ven na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu a dal­ších fes­ti­va­lech.

Snímek je nevhod­ný pro děti do 12 let, pro­to­že se v něm hovo­ří hod­ně vul­gár­ně, ale je smě­ro­ván na star­ší a dospě­lé divá­ky. Mladí lidé si ve fil­mu dodá­va­jí svý­mi vul­ga­rismy odva­hu, děla­jí rame­na na ostat­ní. Ale ve sku­teč­nos­ti jsou stá­le naiv­ní, beze­lstní a něž­ní ve svě­tě, kte­rý je kolem nich. Dospělí tak mohou díky fil­mu nahléd­nout do svě­ta dospí­va­jí­cí mlá­de­že, kte­rý je tak odliš­ný od jejich svě­ta. A spo­leč­ně tak mohou dou­fat, že jed­nou Všechno bude.

Hodnocení: 75 %


Podívejte se na hodnocení Všechno bude na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80645 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72254 KB. | 20.05.2024 - 19:51:24