Kritiky.cz > Recenze knih > Animalium - kniha plakátů - Zvířecí království na zdi tvého pokoje!

Animalium - kniha plakátů - Zvířecí království na zdi tvého pokoje!

Animalium Plakaty
Animalium Plakaty
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Další v češ­ti­ně vyda­nou pub­li­ka­cí ze série Animalium. Račte vstou­pit do muzea je Kniha pla­ká­tů. Populární brit­ská kniž­ní řada sází na obra­zo­vou slož­ku – ilu­stra­ce zástup­ců zví­ře­cí říše od talen­to­va­ných kres­lí­řů, ten­to­krát Katie Scottovou.
Kniha má for­mát vět­ší než kla­sic­ká A4, pro­to ilu­stra­ce pěk­ně vynik­nou. Vyvedené jsou na nažlout­lém papí­ře, jehož dru­há stra­na je šedá. Podklad souzní s tlu­me­ný­mi barva­mi ilu­stra­cí. Obrázek je z jed­né stra­ny vyve­den barev­ně, z dru­hé čer­no­bí­le s čes­ký­mi popi­sy zví­řat (jmé­nem rodo­vým i dru­ho­vým).
V pod­sta­tě jedi­ným tex­tem kni­hy je popis Stromu živo­ta na tře­tí stra­ně kni­hy (na pla­ká­tu Stromu živo­čiš­ných dru­hů). Jiný text už kni­ha neob­sa­hu­je, více o živo­čiš­ných dru­zích lze dohle­dat v jiné z knih Animalia. „Strom živo­ta zakres­lil Charles Darwin ve své kni­ze O půvo­du dru­hů z roku 1859. Dospěl v ní k závě­ru, že veš­ke­ré for­my živo­ta na Zemi jsou navzá­jem spří­z­ně­né a vze­šly z jedi­né­ho spo­leč­né­ho před­ka… Nejstarší – a nej­jed­no­duš­ší – orga­nis­mus je zakres­len u koře­ne stro­mu živo­ta. Jednotlivé vět­ve dia­gra­mu pak uka­zu­jí, jak se jed­not­li­vé dru­hy postup­ně vyví­je­ly, při­způ­so­bo­va­ly se pod­mín­kám růz­ných bio­to­pů a vzda­lo­va­ly se tak od koře­ne stro­mu. Čím dále od koře­ne se tedy živo­čiš­ný druh nachá­zí, tím vět­ší evo­luč­ní pro­mě­nou pro­šel…“
Následují pla­ká­ty, na nichž jsou popo­řa­dě jako na stro­mě živo­ta zná­zor­ně­ni zástup­ci jed­not­li­vých živo­čiš­ných dru­hů. V pří­pa­dě hou­bov­ců jsou to Houba sudo­vi­tá, Houbatka stla­če­ná, Křemitka ple­te­ná nebo­li Venušin koš, Houba tru­bi­co­vi­tá, Houba dru­hu cally­spon­gia ramo­sa, Houba dru­hu sty­lissa fla­bel­li­for­mis, Mycí hou­ba a její prů­řez a Vápenatá hou­ba. Následují žahav­ci, bla­no­kříd­lí, růz­né dru­hy ryb a žab, žel­vy, hadi a dal­ší pla­zi, nechy­bí pla­kát z pře­ba­lu kni­hy – tuč­ňá­ci, při­po­mí­na­jí­cí polo­hou svých hlav dvě spo­je­né čás­ti jed­no­ho cel­ku – jin jang. Pestrost pta­čí říše je uká­zá­na hned na něko­li­ka pla­ká­tech, stej­ně jako je tomu u sav­ců.
Plakáty se svým roz­mě­rem hodí jak na zeď dět­ské­ho poko­je, na škol­ní nástěn­ku, tak do paspar­ty.


Animalium. Kniha pla­ká­tů. Kolekce 28 pře­krás­ných pla­ká­tů
Autor – ilu­stra­ce: Katie Scottová
Žánr: obráz­ko­vá kni­ha, ency­klo­pe­die
Počet stran: 56
Rok vydá­ní: 2019
Nakladatelství: Albatros
Kniha ke kou­pi: Albatros
Hodnocení: 100 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,27397 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71971 KB. | 28.02.2024 - 21:02:36