Kritiky.cz > Recenze knih > Peppa Pig - Hravá knížka - Zábavné učení s prasátkem Peppou!

Peppa Pig - Hravá knížka - Zábavné učení s prasátkem Peppou!

PeppaPig
PeppaPig
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

I když se čas od času obje­ví stu­die reno­mo­va­ných odbor­ní­ků (ta posled­ní z Harvardu), pro­ka­zu­jí­cí, že pohád­ka o tro­chu sebestřed­né pra­se­čí hol­čič­ce Peppě, jejíž život při­po­mí­ná všed­ní dny mno­ha malých hol­či­ček, dětem ško­dí, a dokon­ce by moh­la způ­so­bo­vat autis­mus, na obli­bě růžo­vé­ho pra­sát­ka to nic nemě­ní. Obchod s hrač­ka­mi, oble­če­ním a dal­ší­mi před­mě­ty s moti­vem Peppy kve­te, a tak není divu, že stej­ně oblí­be­né jsou i kníž­ky.

Většina z nich vyprá­ví někte­rý z pří­bě­hů brit­ské­ho dět­ské­ho ani­mo­va­né­ho seri­á­lu, vysí­la­né­ho od roku 2004. Většinou jde o pří­běh, vyprá­vě­jí­cí o Peppě, její rodi­ně nebo kama­rá­dech. Jednotlivé pří­běhy jsou v pod­sta­tě vyprá­vě­ním o akti­vi­tách, kte­ré zaží­va­jí malé děti po celém svě­tě, od cho­ze­ní do škol­ky, návště­vu pra­ro­di­čů či dok­to­ra přes naku­po­vá­ní po jízdu v autě. Postavy pra­sá­tek a dal­ších zví­řat jsou per­so­ni­fi­ko­va­né, mlu­ví, nosí oble­če­ní, žijí v domech, řídí auta, ale stá­le si zacho­vá­va­jí někte­ré cha­rak­te­ris­tic­ké vlast­nos­ti zví­řat, jež před­sta­vu­jí. Peppa a její rodi­na během roz­ho­vo­ru chroch­tá, a i ostat­ní zví­řa­ta sem tam udě­la­jí při mlu­ve­ní zvuk, kte­rým jsou cha­rak­te­ris­tic­ká.
Hravá kníž­ka vyprá­ví o tom, jak Peppu při­jdou navští­vit její kama­rád­ky oveč­ka Zuzka, slů­ně Emily a kočič­ka Máňa. Součástí kníž­ky jsou mag­net­ky posta­vi­ček, kte­ré děti mají dopl­nit na jed­not­li­vé strán­ky kníž­ky pod­le toho, o čem zrov­na děj pojed­ná­vá. Obrázkové scé­ny jsou v pod­sta­tě čty­ři a děti děj dopl­ňu­jí cel­kem šest­nác­ti mag­net­ka­mi. Ty lze ucho­vá­vat v plas­to­vém boxu, kte­rý je sou­čás­tí kníž­ky.
Kniha je urče­ná pro děti od tří let, čemuž odpo­ví­da­jí krat­ší tex­ty a jed­no­duš­ší slov­ní záso­ba. Potěší jak hol­čič­ky, tak chla­peč­ky. V rám­ci „gen­de­ro­vé“ vyvá­že­nos­ti má Peppa mlad­ší­ho brat­říč­ka Toma.


Peppa Pig. Hravá kníž­ka
Žánr: dět­ská lite­ra­tu­ra
Počet stran: 10
Rok vydá­ní: 2019
Nakladatelství: Albatros
Kniha ke kou­pi: Albatros
Hodnocení: 100 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54587 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71875 KB. | 23.07.2024 - 14:31:08