Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Auta - Blesk McQueen potřebuje prozřít na vesnici

Auta - Blesk McQueen potřebuje prozřít na vesnici

Cars
Cars
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 2,00 z 5)
Loading...

Již samot­ný a výstiž­ný název ani­mo­va­né­ho 3D fil­mu od spo­leč­nos­ti Pixar napo­ví­dá, o čem bude 116 minu­to­vý sní­mek z USA. Ano, jsou to auta, oby­čej­ná i závod­ní, mezi něž pat­ří i září­cí nová­ček Blesk McQueen, kte­rý je pří­mo posed­lý zís­kat pres­tiž­ní cenu Zlatý píst. Blesk má talent, šarm, fanyn­ky po něm pří­mo šílej, svou jízdou roz­pum­po­vá­vá kaž­dé auto­mo­bi­lo­vé srd­ce divá­ka… . Co víc si může přát než prá­vě Zlatý píst, je to pro něj vše.Ovšem při onom závo­du se sta­ne něco zce­la neče­ka­né­ho, pro­to­že cílem pro­je­dou ve stej­ný čas hned tři auta. Všichni jsou tím zasko­če­ni. Co bude dál? Cena je pře­ci jen jed­na, a tu může zís­kat pou­ze jeden z nich. A tak je vyhlá­šen nový závod, v Kalifornii. Při pře­su­nu závod­ních týmů se Blesk nechtě­ně dosta­ne do opuš­tě­né­ho a snad i Bohem zapo­me­nu­té­ho měs­teč­ka Kardanova Lhota.

Hned při jeho prv­ní návštěvě tam ale natro­pí tako­vé ško­dy, že ho míst­ní poli­cie potres­tá. Bude si tu muset trest odpra­co­vat. Dřív ho ze zapad­lé­ho měs­teč­ka nepus­tí. Samozřejmě by to nebyl Blesk, aby se nepo­ku­sil o pár neú­spěš­ných úpr­ků. To ho však brzy pře­jde, když si  uvě­do­mí, že ho prá­ce nemi­ne. V měs­teč­ku žije jen dva­náct aut a tak nemá hlav­ní hrdi­na vel­ké pro­blémy se s nimi sezná­mit. A co si bude­me poví­dat, to by bylo aby neby­lo, Blesk se zami­lu­je do zdej­ší kra­sa­vi­ce Luigi, ital­ské znač­ky auta Ferrari. Kdo by neo­do­lal. A co bude dál ? To už si dokou­kej­te, sto­jí to za to.

 Film je  hod­ně emo­tiv­ní. Připravte si kapes­ní­ky, dámy a páno­vé. A to si z vás, milí čte­ná­ři, nedě­lám vůbec sran­du. I chla­pi uro­ní slzy i když to nikdy nepři­zna­jí. To bychom neby­li my, že. Kvalita sním­ku je veli­ce dob­rá, k té snad nemů­že mít při­po­mín­ku ani ten nej­vět­ší pun­tič­kář. Pixar při vymýš­le­ní scé­ná­ře fil­mu vti­py roz­hod­ně nešet­řil, sám musím při­znat, že jsem se v nejed­nu chví­li válel smí­chy pod sto­lem. Dost poda­ře­né vtíp­ky, a to ne jen jeden nebo dva, ale oprav­du plné hrs­ti. Co by moh­lo divá­ka odra­dit je mís­ty až pře­hna­né pro­dlu­žo­vá­ní někte­rých scén, o jaké scé­ny se jed­ná, to sami pozná­te. Naštěstí jich není moc. Co dodat ke zvu­ku a nada­bo­vá­ní, viděl jsem pou­ze ori­gi­nál­ní sní­mek s titul­ky a tak bohu­žel nemo­hu komen­to­vat čes­ké ozvu­če­ní. Snad jen, že je vše­o­bec­ně dob­ře hod­no­ce­no. Originální dabing bych hod­no­til prů­měr­ně, nic extra. Pixare, snad příš­tě.

Auta hod­no­tím jako mír­ně nad­prů­měr­ný film, u kte­ré­ho se divák rád zasmě­je, sem tam uro­ní i slzu a odne­se si i pár dob­rých rad do živo­ta.


Podívejte se na hodnocení Auta na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,32050 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72082 KB. | 19.04.2024 - 02:00:12