Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Válečný kůň - příběh slavného koně během první světové války

Válečný kůň - příběh slavného koně během první světové války

ValecnyKun
ValecnyKun
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Předlohou k fil­mo­vé­mu scé­ná­ři se sta­la kni­ha War Horse ang­lic­ké­ho spi­so­va­te­le a dra­ma­ti­ka Michaela Morpurga. Kniha oslo­vi­la mno­ho čte­ná­řů a Nick Stafford ji upra­vil do diva­del­ní hry, kte­rá měla pre­mi­é­ru v roce 2007. Velice úspěš­nou insce­na­ci viděl i reži­sér Steven Spielberg a roz­ho­dl se pro fil­mo­vou adap­ta­ci. Vsadil na osvěd­če­ný a divá­ky pro­vě­ře­ný námět o přá­tel­ství , odva­ze a vzta­zích oby­čej­ných lidí v době váleč­né­ho kon­flik­tu. Ve fil­mu však, opro­ti původ­ní před­lo­ze, zvý­raz­nil pří­běh mla­dé­ho Alberta a váleč­né pří­běhy posta­vil jako život­ní pouť, kte­rá začí­ná a kon­čí doma na far­mě.

Farmář Ted Narracott( Peter Mullan) kou­pí na trhu hří­bě ušlech­ti­lé­ho koně. Farmářův syn Albert( Jeremy Irvine) dá koni jmé­no Joey a začne se o něj sta­rat. Joey si s Albertem dob­ře rozu­mí a spo­leč­ně doká­žou, že zvlád­nou i tu nej­tvrd­ší prá­ci na far­mě. Ted Narracott má však finanč­ní pro­blémy a začát­kem vál­ky se roz­hod­ne koně pro­dat vojen­ské kava­lé­rii. Protože vztah mezi Albertem a Joey je veli­ce sil­ný, chce Albert naru­ko­vat a jít do vál­ky také. Je však pří­liš mla­dý, a tak jen sli­bu­je, že své­ho koně najde. Začíná pouť váleč­né­ho koně po bojiš­tích prv­ní svě­to­vé vál­ky. V prv­ní bitvě pad­ne jeho prv­ní pán, kapi­tán Nicholls (Tom Hiddleston), násle­du­je zaje­tí a služ­ba v němec­ké armá­dě. Při dob­ro­druž­ství s mla­dý­mi němec­ký­mi vojá­ky se Joey dosta­ne na used­lost, kde se o něj sta­rá děv­čát­ko Emilka(Celine Buckens) a její dědeček(Niels Arestrup). Po krát­ký čas se vál­ka ozý­vá jen vzdá­le­nou střel­bou. Následuje setká­ní s oprav­du těž­kou vojen­skou tech­ni­kou a Joey se , stej­ně jako ostat­ní koně, vyčer­pá­vá při táh­nu­tí mohut­ných děl. Těžká a namá­ha­vá prá­ce, neu­stá­lý hluk a váleč­ná maši­né­rie drtí lidi i zví­řa­ta. Při násle­du­jí­cí váleč­né bitvě, kde se obje­ví i tan­ky, Joey zaběh­ne až do pro­sto­ru plné­ho ost­na­tých drá­tů s pře­ká­žek. V „ úze­mí niko­ho“ zůstá­vá pora­ně­ný a zamo­ta­ný mezi drá­ty. Na jeho osvo­bo­ze­ní se podí­lí vojá­ci z pro­ti­leh­lých nepřá­tel­ských stran. Ke kon­ci vál­ky se zra­ně­ný Albert setká­vá se svým koněm a v záři čer­ván­ků dojdou až na svou far­mu.

V kni­ze doká­zal autor Michael Morpurg veli­ce úspor­ně a sou­čas­ně výstiž­ně vybrat důle­ži­té situ­a­ce, do kte­rých se kůň Joey dostá­vá a kte­ré sou­čas­ně sou­vi­sí s živo­tem lid­ských hrdi­nů. Příběhy lidí, jejich utr­pe­ní během vál­ky jsou sle­do­vá­ny a komen­to­vá­ny z pohle­du koně.
Autoři fil­mu zvo­li­li ces­tu jinou. Scénáristé Richard Curtis a Lee Hall napsa­li fil­mo­vý scé­nář se sna­hou zacho­vat základ­ní myš­len­ku původ­ní­ho romá­nu, zachy­tit vybra­né dra­ma­tic­ké situ­a­ce a pone­chat kla­sic­kou for­mu vyprá­vě­ní pří­bě­hu bez komen­tá­ře hlav­ní­ho hrdi­ny. Po pře­čte­ní kníž­ky jsem byla nad­še­ná a po shléd­nu­té fil­mu doja­tá a roz­pa­či­tá.
Režisér Steven Spielberg „přesla­dil“ film doko­na­le a dodal fil­mu vel­ko­le­post ame­ric­ké­ho poje­tí. Dokonce ve sna­ze odleh­čit začá­tek fil­mu nechá­vá zahrát krát­ké humor­né scén­ky s hou­se­rem. Ale je to násil­né a do pří­bě­hu to vůbec nepa­su­je.
Dokonalé zábě­ry, svět­lo a hudeb­ní motiv malu­jí poho­du na far­mě i na stat­ku Emilky a dědeč­ka. Vše je tak vyvá­že­né a pro­myš­le­né, až člo­věk rados­tí zajá­sá, když se kůň při­ro­ze­ně roze­běh­ne nebo oto­čí hla­vu.
O něco lépe vychá­zí scé­ny váleč­né. S napě­tím jsem si sle­do­va­la situ­a­ci, kdy se Joey setká s tan­kem a po zbě­si­lém úpr­ku kon­čí zamo­ta­ný v ost­na­tých drá­tech. Ani jsem nesta­či­la postřeh­nout, kdy sle­du­ji živé­ho koně a kdy lout­ku. Ano, pro tuto scé­nu musel odbor­ník na spe­ci­ál­ní efek­ty Neil Cobould posta­vit umě­lé­ho Joeyho ve sku­teč­né veli­kos­ti. Loutku ovlá­da­li lout­ká­ři, ukry­tí pod zemí. Pro natá­če­ní detai­lů byl pou­ži­tý sku­teč­ný kůň Finder, s jehož pomo­cí byly nato­če­ny zábě­ry chy­ce­né­ho koně.

Na dob­ré kva­li­tě fil­mu se pode­psal kame­ra­man Janusz Kaminski, kte­rý se Spielbergem spo­lu­pra­co­val už na fil­mech Zachraňte vojí­na Ryana a Schindlerův seznam. Proto jsou zábě­ry na hro­mad­né váleč­né scé­ny i detai­ly vede­ny s jis­to­tou a s pře­hle­dem. Působivá je scé­na , kdy se jez­dec­ká kava­lé­rie při­pra­vu­je na svůj útok, jezd­ci se dostá­va­jí do sedel ve vyso­ké trá­vě a vyrá­ží do trysku.
Dalším zku­še­ným spo­lu­au­to­rem fil­mu, kte­rý již se Spielbergem pra­co­val na před­cho­zích pro­jek­tech, je skla­da­tel John Williams. Složil hud­bu hod­nou vel­ko­fil­mu a slad­ce líbez­nou. Nevím proč, ale nějak mi k evrop­ské­mu pří­bě­hu nepa­so­va­la. Doplňovala se však dob­ře s vel­ký­mi a dlou­hý­mi zábě­ry na Devonskou kra­ji­nu. Ale hud­ba není v tom­to fil­mu to nej­při­taž­li­věj­ší.
I přes veš­ke­rý nános holly­wo­od­ské­ho balas­tu a sen­ti­men­tu je ve fil­mu hlav­ním hrdi­nou kůň Joey a ten si doká­že divá­ka zís­kat napros­to jed­no­znač­ně. Hrdinného koně si zahrá­lo cel­kem čtr­náct růz­ných koní, kte­ří se vystří­da­li při posu­nu děje a na zákla­dě růz­ných fází živo­ta. Nejvíce si zahrál jede­nác­ti­le­tý kůň Finger od tre­né­ra Bobby Lovgrena. Ve scé­ně jízd­ní­ho úto­ku si zahrá­lo 100 koní a přes všech­nu nároč­nost při bojo­vých scé­nách neby­lo při natá­če­ní bojo­vých scén zra­ně­no jedi­né zví­ře. Nechce se mi to ani věřit.
Z herec­kých výko­nů mě zau­jal Jeremy Irvine, kte­rý vyza­řu­je pat­řič­né chla­pec­ké nad­še­ní a sou­čas­ně doká­že zahrát cit­li­vě scé­ny s koněm. V rolích rodi­čů Alberta uvi­dí­me Emily Watson v roli sta­rost­li­vé mat­ky a Patera Mullana v roli tvr­do­hla­vé­ho otce. Skutečně hezkou roli kapi­tá­na Nichollse si krát­ce zahra­je Tom Hiddleston, kte­rý mi nej­ví­ce při­po­mí­nal posta­vu z kni­hy od Morpurga. V dal­ších rolích hra­jí David Thewlis, Stephen Graham, David Kross, Benedict Cumberbatch.
Co říci závě­rem? Válečný kůň je pro­ti­vá­leč­ný film, kte­rý je nato­čen až pří­liš slad­ko­bol­ně. Vadilo mi taky, že film abso­lut­ně zbou­ral jazy­ko­vou bari­é­ru a všich­ni vojá­ci, bez ohle­du na národ­nost, mlu­ví ang­lic­ky. Domnívám se, že by pří­běh koně a jeho setká­ní s lid­mi z růz­ných zemí a s růz­nou řečí vyzně­lo ješ­tě sil­ně­ji.
Ale přes veš­ke­ré výhra­dy film dopo­ru­ču­ji. Citlivky se musí vyba­vit záso­bou kapes­ní­ků a razant­něj­ší nátu­ry se budou při sle­do­vá­ní fil­mu občas oší­vat.
Knihu War Horse dopo­ru­ču­ji pře­číst kaž­dé­mu!


Podívejte se na hodnocení Válečný kůň na Kinoboxu.

Více na Kritiky.cz
#1851: Colby 2: Slunce zemřelo dvakrát - 60 % Colby 2: Slunce zemřelo dvakrát (Colby: Le soleil est mort 2 fois)Vydalo nakladatelství BB/art v ...
Purpurové řeky 2: Andělé apokalypsy Vzhledem k tomu, že první díl Puprurových řek byl ukončený příběh, byl jsem zvědav, jak n...
Matrix Matrix je kultovní film, o kterém bylo řečeno už snad úplně vše. Je to totiž možná ne...
Odhalte „Tajemství kouzelného pírka“. Kdo chce vědět, ten se dozví. Kdo chce uvěřit, ten uvěří... Až se zase půjdete podívat do nějakého muzea, buďte bdělí. Kdo chce vědět, ten se dozví. ...
Moderní multifunkční materiál v exteriérech Všichni máme vysoké nároky, když přijde na bydlení. Všichni máme nějaké představy a fant...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70012 s | počet dotazů: 280 | paměť: 69888 KB. | 01.12.2023 - 14:52:28