Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Válečný kůň - příběh slavného koně během první světové války

Válečný kůň - příběh slavného koně během první světové války

ValecnyKun
ValecnyKun
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Předlohou k fil­mo­vé­mu scé­ná­ři se sta­la kni­ha War Horse ang­lic­ké­ho spi­so­va­te­le a dra­ma­ti­ka Michaela Morpurga. Kniha oslo­vi­la mno­ho čte­ná­řů a Nick Stafford ji upra­vil do diva­del­ní hry, kte­rá měla pre­mi­é­ru v roce 2007. Velice úspěš­nou insce­na­ci viděl i reži­sér Steven Spielberg a roz­ho­dl se pro fil­mo­vou adap­ta­ci. Vsadil na osvěd­če­ný a divá­ky pro­vě­ře­ný námět o přá­tel­ství , odva­ze a vzta­zích oby­čej­ných lidí v době váleč­né­ho kon­flik­tu. Ve fil­mu však, opro­ti původ­ní před­lo­ze, zvý­raz­nil pří­běh mla­dé­ho Alberta a váleč­né pří­běhy posta­vil jako život­ní pouť, kte­rá začí­ná a kon­čí doma na far­mě.

Farmář Ted Narracott( Peter Mullan) kou­pí na trhu hří­bě ušlech­ti­lé­ho koně. Farmářův syn Albert( Jeremy Irvine) dá koni jmé­no Joey a začne se o něj sta­rat. Joey si s Albertem dob­ře rozu­mí a spo­leč­ně doká­žou, že zvlád­nou i tu nej­tvrd­ší prá­ci na far­mě. Ted Narracott má však finanč­ní pro­blémy a začát­kem vál­ky se roz­hod­ne koně pro­dat vojen­ské kava­lé­rii. Protože vztah mezi Albertem a Joey je veli­ce sil­ný, chce Albert naru­ko­vat a jít do vál­ky také. Je však pří­liš mla­dý, a tak jen sli­bu­je, že své­ho koně najde. Začíná pouť váleč­né­ho koně po bojiš­tích prv­ní svě­to­vé vál­ky. V prv­ní bitvě pad­ne jeho prv­ní pán, kapi­tán Nicholls (Tom Hiddleston), násle­du­je zaje­tí a služ­ba v němec­ké armá­dě. Při dob­ro­druž­ství s mla­dý­mi němec­ký­mi vojá­ky se Joey dosta­ne na used­lost, kde se o něj sta­rá děv­čát­ko Emilka(Celine Buckens) a její dědeček(Niels Arestrup). Po krát­ký čas se vál­ka ozý­vá jen vzdá­le­nou střel­bou. Následuje setká­ní s oprav­du těž­kou vojen­skou tech­ni­kou a Joey se , stej­ně jako ostat­ní koně, vyčer­pá­vá při táh­nu­tí mohut­ných děl. Těžká a namá­ha­vá prá­ce, neu­stá­lý hluk a váleč­ná maši­né­rie drtí lidi i zví­řa­ta. Při násle­du­jí­cí váleč­né bitvě, kde se obje­ví i tan­ky, Joey zaběh­ne až do pro­sto­ru plné­ho ost­na­tých drá­tů s pře­ká­žek. V „ úze­mí niko­ho“ zůstá­vá pora­ně­ný a zamo­ta­ný mezi drá­ty. Na jeho osvo­bo­ze­ní se podí­lí vojá­ci z pro­ti­leh­lých nepřá­tel­ských stran. Ke kon­ci vál­ky se zra­ně­ný Albert setká­vá se svým koněm a v záři čer­ván­ků dojdou až na svou far­mu.

V kni­ze doká­zal autor Michael Morpurg veli­ce úspor­ně a sou­čas­ně výstiž­ně vybrat důle­ži­té situ­a­ce, do kte­rých se kůň Joey dostá­vá a kte­ré sou­čas­ně sou­vi­sí s živo­tem lid­ských hrdi­nů. Příběhy lidí, jejich utr­pe­ní během vál­ky jsou sle­do­vá­ny a komen­to­vá­ny z pohle­du koně.
Autoři fil­mu zvo­li­li ces­tu jinou. Scénáristé Richard Curtis a Lee Hall napsa­li fil­mo­vý scé­nář se sna­hou zacho­vat základ­ní myš­len­ku původ­ní­ho romá­nu, zachy­tit vybra­né dra­ma­tic­ké situ­a­ce a pone­chat kla­sic­kou for­mu vyprá­vě­ní pří­bě­hu bez komen­tá­ře hlav­ní­ho hrdi­ny. Po pře­čte­ní kníž­ky jsem byla nad­še­ná a po shléd­nu­té fil­mu doja­tá a roz­pa­či­tá.
Režisér Steven Spielberg „přesla­dil“ film doko­na­le a dodal fil­mu vel­ko­le­post ame­ric­ké­ho poje­tí. Dokonce ve sna­ze odleh­čit začá­tek fil­mu nechá­vá zahrát krát­ké humor­né scén­ky s hou­se­rem. Ale je to násil­né a do pří­bě­hu to vůbec nepa­su­je.
Dokonalé zábě­ry, svět­lo a hudeb­ní motiv malu­jí poho­du na far­mě i na stat­ku Emilky a dědeč­ka. Vše je tak vyvá­že­né a pro­myš­le­né, až člo­věk rados­tí zajá­sá, když se kůň při­ro­ze­ně roze­běh­ne nebo oto­čí hla­vu.
O něco lépe vychá­zí scé­ny váleč­né. S napě­tím jsem si sle­do­va­la situ­a­ci, kdy se Joey setká s tan­kem a po zbě­si­lém úpr­ku kon­čí zamo­ta­ný v ost­na­tých drá­tech. Ani jsem nesta­či­la postřeh­nout, kdy sle­du­ji živé­ho koně a kdy lout­ku. Ano, pro tuto scé­nu musel odbor­ník na spe­ci­ál­ní efek­ty Neil Cobould posta­vit umě­lé­ho Joeyho ve sku­teč­né veli­kos­ti. Loutku ovlá­da­li lout­ká­ři, ukry­tí pod zemí. Pro natá­če­ní detai­lů byl pou­ži­tý sku­teč­ný kůň Finder, s jehož pomo­cí byly nato­če­ny zábě­ry chy­ce­né­ho koně.

Na dob­ré kva­li­tě fil­mu se pode­psal kame­ra­man Janusz Kaminski, kte­rý se Spielbergem spo­lu­pra­co­val už na fil­mech Zachraňte vojí­na Ryana a Schindlerův seznam. Proto jsou zábě­ry na hro­mad­né váleč­né scé­ny i detai­ly vede­ny s jis­to­tou a s pře­hle­dem. Působivá je scé­na , kdy se jez­dec­ká kava­lé­rie při­pra­vu­je na svůj útok, jezd­ci se dostá­va­jí do sedel ve vyso­ké trá­vě a vyrá­ží do trysku.
Dalším zku­še­ným spo­lu­au­to­rem fil­mu, kte­rý již se Spielbergem pra­co­val na před­cho­zích pro­jek­tech, je skla­da­tel John Williams. Složil hud­bu hod­nou vel­ko­fil­mu a slad­ce líbez­nou. Nevím proč, ale nějak mi k evrop­ské­mu pří­bě­hu nepa­so­va­la. Doplňovala se však dob­ře s vel­ký­mi a dlou­hý­mi zábě­ry na Devonskou kra­ji­nu. Ale hud­ba není v tom­to fil­mu to nej­při­taž­li­věj­ší.
I přes veš­ke­rý nános holly­wo­od­ské­ho balas­tu a sen­ti­men­tu je ve fil­mu hlav­ním hrdi­nou kůň Joey a ten si doká­že divá­ka zís­kat napros­to jed­no­znač­ně. Hrdinného koně si zahrá­lo cel­kem čtr­náct růz­ných koní, kte­ří se vystří­da­li při posu­nu děje a na zákla­dě růz­ných fází živo­ta. Nejvíce si zahrál jede­nác­ti­le­tý kůň Finger od tre­né­ra Bobby Lovgrena. Ve scé­ně jízd­ní­ho úto­ku si zahrá­lo 100 koní a přes všech­nu nároč­nost při bojo­vých scé­nách neby­lo při natá­če­ní bojo­vých scén zra­ně­no jedi­né zví­ře. Nechce se mi to ani věřit.
Z herec­kých výko­nů mě zau­jal Jeremy Irvine, kte­rý vyza­řu­je pat­řič­né chla­pec­ké nad­še­ní a sou­čas­ně doká­že zahrát cit­li­vě scé­ny s koněm. V rolích rodi­čů Alberta uvi­dí­me Emily Watson v roli sta­rost­li­vé mat­ky a Patera Mullana v roli tvr­do­hla­vé­ho otce. Skutečně hezkou roli kapi­tá­na Nichollse si krát­ce zahra­je Tom Hiddleston, kte­rý mi nej­ví­ce při­po­mí­nal posta­vu z kni­hy od Morpurga. V dal­ších rolích hra­jí David Thewlis, Stephen Graham, David Kross, Benedict Cumberbatch.
Co říci závě­rem? Válečný kůň je pro­ti­vá­leč­ný film, kte­rý je nato­čen až pří­liš slad­ko­bol­ně. Vadilo mi taky, že film abso­lut­ně zbou­ral jazy­ko­vou bari­é­ru a všich­ni vojá­ci, bez ohle­du na národ­nost, mlu­ví ang­lic­ky. Domnívám se, že by pří­běh koně a jeho setká­ní s lid­mi z růz­ných zemí a s růz­nou řečí vyzně­lo ješ­tě sil­ně­ji.
Ale přes veš­ke­ré výhra­dy film dopo­ru­ču­ji. Citlivky se musí vyba­vit záso­bou kapes­ní­ků a razant­něj­ší nátu­ry se budou při sle­do­vá­ní fil­mu občas oší­vat.
Knihu War Horse dopo­ru­ču­ji pře­číst kaž­dé­mu!


Podívejte se na hodnocení Válečný kůň na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,05056 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71931 KB. | 22.07.2024 - 12:07:29