Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hledá se Nemo - Finding Nemo - Další, kompletně na počítači animovaný film, rovná se další vynikající zábava…

Hledá se Nemo - Finding Nemo - Další, kompletně na počítači animovaný film, rovná se další vynikající zábava…

Nemo
Nemo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už jsme se spo­leč­ně s hrdi­ny z nul a jed­ni­ček vyda­li do Doby ledo­vé, zjis­ti­li jsme, že stra­še­ní je tvr­dý busi­ness (Příšerky, s.r.o.), že ani v pohád­ko­vé říši to není zrov­na ide­ál­ní (Shrek). Ale do hlu­bin tajem­né­ho oce­á­nu jsme se ješ­tě nepo­dí­va­li. Ovšem, pokud ale­spoň víte něco málo o počí­ta­čo­vé gra­fi­ce, tak to urči­tě chá­pe­te. Jednou z nej­těž­ších věcí v tom­to obo­ru je totiž vytvo­řit vodu, aby vypadala…mokře… Mistři ve svém obo­ru, stu­dio Pixar se, ale ani této výzvy neza­lek­li a roz­hod­li se pro nás, vděč­né fil­mo­vé divá­ky, při­pra­vit vel­ké pod­moř­ské (oce­án­ské) dob­ro­druž­ství. A jejich prá­ce stá­la za to, pro­to­že z jejich rukou, respek­ti­ve počí­ta­čů, vze­šel svět plný barev­né­ho živo­ta, kte­rý jsme moh­li dosud vidět jen v doku­men­tár­ních fil­mech.

Marlin je malá oran­žo­vo­bí­lá ryb­ka, kte­rou zasá­hl nepěk­ný osud. Jeho žena Coral a vět­ši­na z jejich dětí (jiker) bylo zabi­to dra­vou bara­ku­dou. Není tedy divu, že na své­ho jedi­né­ho syna Nema, nedá v žád­ném pří­pa­dě dopus­tit a jeho ochra­ni­tel­ský instinkt je mož­ná troš­ku pře­hna­ný. A když se tedy obje­ví loď a Marlin naká­že své­mu syno­vy, aby se k ní nepři­bli­žo­val (a před­tím ho stih­ne ješ­tě ztrap­nit před spo­lu­žá­ky – zná­te ty situ­a­ce, kdy vám v páté tří­dě mam­ka nata­hu­je kalho­ty až pod prsa, ne:), Nemo se rozzlo­bí a pří­liš se k pla­vi­dlu při­blí­ží. Jenže ten­to­krá­te se uká­že, že varo­vá­ní jeho otce byla správ­ná. Chytí ho totiž potá­pěč a odvle­če ho do akvá­ria v Sydney, kde má oče­ká­vat na pří­chod Darii, malé dív­ky zva­né „vra­žed­ky­ně ryb“ (ono moř­ským tvo­rům moc nepro­spí­vá, když se s ige­li­to­vým pyt­lí­kem, kde jsou uvěz­ně­ny, tře­se jako o život). Jenže Marlin se nehod­lá své­ho syna vzdát, a přes­to­že má panic­kou hrů­zu z oce­á­nu (což může být u ryby doce­la pro­blém), vydá se hle­dat své­ho syna.

Nebudete na to, ale sám. Zanedlouho se k němu při­dá ryb­ka Dory, kte­rá mimo­cho­dem trpí poru­chou krát­ko­do­bé pamě­ti. Tato roz­to­div­ná dvo­ji­ce se setká s mno­ha dal­ší­mi oby­va­te­li oce­á­nu i jeho pobře­ží. Budou muset uni­kat před hej­nem žaha­vých med­úz, vlast­nic­tvím posed­lých rac­ků. Poznají tři žra­lo­ky, kte­ří se sna­ží pře­stat s pojí­dá­ním ryb, moř­ský­mi žel­va­mi sta­rý­mi sto a více let nebo dob­rác­kým peli­ká­nem.

Nemo také nebu­de sám, v akvá­riu se setká s něko­li­ka nový­mi přá­te­li – ryb­kou, kte­rá je „bub­li­no­fe­ti­šis­tou“, dal­ší, kte­rá má panic­kou hrů­zu z mik­robů, jinou, kte­rá si mys­lí, že její odraz ve skle je její bláz­ni­vá sest­ra, ner­vóz­ním ježí­kem nebo spe­ci­a­lis­tou na úni­ky ze skle­ně­né­ho věze­ní…

Každá z těch­to postav, kro­mě toho, že je gra­fic­ky vel­mi pre­ciz­ně zpra­co­va­ná, má i svůj cha­rak­ter, kte­rý vět­ši­nou, i když v pře­hna­ném měřít­ku, odrá­ží někte­rou z lid­ských vlast­nos­tí, ale samo­zřej­mě, že s vel­kou dáv­kou nad­sáz­ky. Jinak řeče­no – vět­ši­nu fil­mu se bude­te muset smát a smát a smát a smát, až si poslin­tá­te trič­ko (tedy jest­li to nedě­lá­te i nor­mál­ně).

V ori­gi­ná­le pro­půj­či­li své hla­sy hlav­ním „posta­vám“ pres­tiž­ní herec­ké osob­nos­ti, kte­ré mají na vyso­ké kva­li­tě Hledá se Nemo vel­kou záslu­hu, jme­no­vi­tě jsou to napří­klad Albert Brooks, Ellen DeGeneres, Alexander Gould, Willem Dafoe, Geoffrey Rush, skvě­lá Elizabeth Perkins, Eric Bana nebo Bill Hunter.

Díky boha­té záso­bě gri­mas, roz­to­mi­lé­ho gra­fic­ké­ho zpra­co­vá­ní a skvě­lé­mu hla­so­vé­mu podá­ní vám vět­ši­na z cha­rak­te­rů hned při­ros­te k srd­ci, a jen těž­ko se vám bude odchá­zet z kina, pro­to­že bude­te lito­vat toho, že film už dáv­no skon­čil. Ale hez­ké věci kon­čí mno­hem dří­ve než bychom si přá­li (už to na mě zase leze – sen­ti­men­ta­li­ta), a tak se s tím bude­te muset smí­řit a satis­fak­cí vám urči­tě bude to, že jste si před­chá­ze­jí­cích sto minut skvě­le uži­li, to vám klid­ně mohu slí­bit.

Tak si rych­le pořiď­te šnorchly a vzhů­ru (ke dnu) do hlu­bin oce­á­nu, pro­to­že ryby oči­vid­ně umí být mno­hem zábav­něj­ší než vět­ši­na z dru­hu Homo Sapiens Sapiens…


Podívejte se na hodnocení Hledá se Nemo na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hledá se Nemo16. ledna 2013 Hledá se Nemo Příběh o otcovské lásce, o hledání a schledání, o zvířatech v moři, o rybách, žralocích a o všem, co se všechno může stát, když neposlušného zlobivého malého synka uloví potápěč a otec se […] Posted in Filmové recenze
  • Život brouka - Bug's Life18. září 2018 Život brouka - Bug's Life Probrav se nabídkou filmů usoudil jsem, že nejlepším snímkem pro onu chvíli bude něco pro děti. Ano, milí čtenáři, Váš hnidopišský recenzent, druhdy bažící po prudké akci a temném […] Posted in Retro filmové recenze
  • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Toy Story: Příběh hraček - první 3D animovaný film19. července 2019 Toy Story: Příběh hraček - první 3D animovaný film Dětský pokoj není ani trochu nudné místo, a to ani když jsou z něj děti pryč. Ba právě naopak: dětské hračky si žijí svým životem a ožívají, jen co děti odejdou z pokoje. Příběh hraček je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Auta - Blesk McQueen potřebuje prozřít na vesnici26. března 2019 Auta - Blesk McQueen potřebuje prozřít na vesnici Již samotný a výstižný název animovaného 3D filmu od společnosti Pixar napovídá, o čem bude 116 minutový snímek z USA. Ano, jsou to auta, obyčejná i závodní, mezi něž patří i zářící […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta28. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta je americký fantasy film z roku 2017, který natočili Joachim Rønning a Espen Sandberg podle scénáře Jeffa Nathansona. Film produkovaný Jerrym […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta27. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Příběh pátých Pirátů pojednává o španělském námořníkovi Salazarovi (Javier Bardem), který po celá léta úspěšně ničil pirátský život v celém Karibském moři, dokud jej jakýsi Jack Sparrow […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta5. března 2021 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ratatouille - Vařit může každý, ale jen odvážní vaří skvěle!29. září 2020 Ratatouille - Vařit může každý, ale jen odvážní vaří skvěle! Remy měl celý život dokonalý čich a na krysu také velice neobvyklý sen: vařit v luxusní restauraci. Nenechá se zviklat očividnými potížemi, se kterými se krysa, toužící po kariéře v oboru, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta25. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - Mladý herec Brenton Thwaites, který ve filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta ztvárnil postavu Henryho, byl fanouškem této filmové série už jako školák v australském státě […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,13833 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72327 KB. | 25.05.2024 - 16:31:52