Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Auta

Auta

Auta
Auta
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dám vám hádan­ku: není to pří­liš ori­gi­nál­ní, oby­čej­ní hrdi­no­vé, a přes­to je to podí­va­ná plná pře­kva­pe­ní. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kte­rém kro­mě aut téměř neu­vi­dí­te žád­né jiné „živé bytos­ti“.

Poslední závod sezó­ny, kte­rý má roz­hod­nout o tom, zda Zlatý píst vyhra­je jeden z ostří­le­ných závod­ní­ků - King nebo Chick Hicks - nebo pře­kva­pe­ní roku, nová­ček Blesk McQueen, skon­čí peče­tí: všich­ni tři kan­di­dá­ti na vítěz­ství pro­je­dou cílo­vou pás­kou sou­čas­ně. Tři vítě­zo­vé však k vítěz­ství v závo­dě sta­čit nebu­dou: koneč­né roz­hod­nu­tí pad­ne o týden poz­dě­ji v Kalifornii v závo­dě tří šam­pi­o­nů. Během pře­vo­zu na mís­to činu však dojde k tragé­dii: Blesk za jízdy vypad­ne ze staré­ho nákla­ďá­ku Mack a po blou­dě­ní se dosta­ne do ospa­lé ves­ni­ce na sta­ré Route 66.

Tam je oprav­du impo­zant­ní: jede tak rych­le, že se mu po něko­li­ka klo­pýt­nu­tích „poda­ří“ zni­čit celou míst­ní sil­ni­ci (ne že by do té doby byla nějak kva­lit­ní). Za úsvi­tu je odsou­zen k tomu, aby násle­du­jí­cí den sil­ni­ci oka­mži­tě opra­vil. To se mu ale pří­liš neho­dí: tou dobou už měl být dáv­no v Los Angeles a tré­no­vat na závod a tato neplá­no­va­ná zastáv­ka ho zdr­ží o dal­ších pět dní. Větším pro­blé­mem než asfal­to­vá­ní je však jeho pova­ha: je to sólis­ta, nikdy niko­ho nepo­tře­bo­val, vždyc­ky mys­lel jen na sebe a niko­mu nedě­lal radost. Jak se však dá oče­ká­vat, těch něko­lik dní v Kardanové Lhotě Blesk McQueena zásad­ně změ­ní.

Animace je nepo­chyb­ně pre­ciz­ní zále­ži­tost: Mně osob­ně se kra­ji­na kolem Kardanové Lhoty a vlast­ně z celé­ho Bleskova puto­vá­ní Amerikou líbi­la. Animovaná auta pak mají tako­vý vzhled, že na prv­ní pohled pozná­te, jakou mají pova­hu, a pod­le toho, jak „vypa­da­jí“, také pozná­te, co si mys­lí; to pla­tí zejmé­na pro posta­vy z Kardanové Lhoty. Přesun aut asi není tako­vý pro­blém, jako může být u lidí, ale i tak je to nepo­chyb­ně skvě­lá prá­ce.

Film jako tako­vý má něko­lik neza­po­me­nu­tel­ných scén, včet­ně závod­ní­ho zpra­vo­daj­ství a cílo­vé kame­ry, kde Blesk vypla­zu­je jazyk na cílo­vou pás­ku, prak­tic­ky jakou­ko­liv scé­nu, ve kte­ré se obje­ví Luigi (domi­nu­je návště­va pana Ferrariho) a pak zejmé­na noč­ní stra­še­ní trak­to­rů. Nemohu zapo­me­nout ani na roz­to­mi­lé detai­ly, jako jsou auto-mouchy (nebo můry nebo co to je?), kte­ré ospa­le pole­tu­jí kolem strop­ních svě­tel.

Auta jsou hra­vý film, úsměv­ný od začát­ku do kon­ce. Není to zába­va, kte­rá by bavi­la (někte­ré scé­ny, samo­zřej­mě), ale je to milá zále­ži­tost na pří­jem­ný večer.


Photo © Walt Disney Pictures


Podívejte se na hodnocení Auta na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44692 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71579 KB. | 23.06.2024 - 10:35:09