Kritiky.cz > Články autora:Elizabeth

Ostrov - Ewan McGregor a Scarlett Johansson si zachraňují svůj kloní život

Dva klo­ny (báječ­ný Ewan McGregor a slad­ká Scarlett Johannson) utí­ka­jí z chov­né sta­ni­ce, kde si boha­tí a moc­ní svě­ta roku 2019 usklad­ňu­jí své „život­ní pojist­ky“. Přitom se dostá­va­jí do nesná­zí, zdár­ně je... Read more »

Pulp Fiction: Historky z podsvětí - nejslavější film Quentina Tarantina

V roce 1994 se svět fil­mo­vých fanouš­ků nená­vrat­ně změ­nil - po Gauneřích, kte­ří už cosi dáva­li tušit, na kina opět zaů­to­čil „šíle­ný mani­ak z video­půj­čov­ny“ a pohled na to, co nazý­vá­me kul­tov­ním... Read more »

Klub rváčů

Pro všch­ny ty osl­ni­vě úspěš­né mla­dé muže, kte­rým něco důle­ži­té­ho a nede­fi­no­va­tel­né­ho v živo­tě chy­bí, napsal Chuck Palahniuk román o zba­vo­vá­ní se frustra­ce v spe­ci­ál­ních pán­ských klu­bech. Podle něho David Fincher nato­čil film,... Read more »

Zlomené květiny

Král nezá­vis­lých Jim Jarmusch si mis­tr­ně hra­je s proflák­nu­tým téma­tem „děv­kař za zeni­tem se vydá­vá hle­dat ztra­ce­né­ho syna“ a v hlav­ní roli záři Bill Murray na okruž­né ces­tě za žena­mi, kte­rým jako... Read more »

Eros

Sem vlož­te pří­sluš­ný text včet­ně HTML syn­ta­xe nebo v pří­pa­dě nevy­u­ži­tí této čás­ti vše vymaž­te - tedy včet­ně toho­to tex­tu! Read more »

Zvětšenina

Chladně odta­ži­té, kom­pli­ko­va­né podo­ben­ství o sku­teč­nos­ti, jež nám neu­stá­le uni­ká; str­hu­jí­cí pro­fil fas­ci­nu­jí­cí doby; vizu­ál­ní a hudeb­ní obžer­ství, fatál­ní sym­bo­lis­mus kon­tra zdán­lí­vá bana­li­ta odha­lu­jí­cí i skrý­va­jí­cí pod­sta­tu - rov­ná se kul­tov­ní dílo... Read more »

Oliver Twist

Roman Polanski chtěl pod­le svých slov nato­čit koneč­ně film, na kte­rý by se moh­li při­jít podí­vat i jeho děti. Realizace pro­bí­ha­la pře­de­vším v Praze a reži­sér se cho­pil dlou­hý­mi dese­ti­le­tí­mi pro­vě­ře­né lát­ky... Read more »

Doblba!

Očekávaný fil­mo­vý debut Petra Vachlera nese titul, jež by snad dával tušit něja­kou nád­her­ně šíle­nou gro­tes­ku, při dopl­ně­ní infor­ma­ce­mi z medi­ál­ní masá­že hod­ně mor­bid­ní, ale ubo­hý divák by čekal pře­de­vším zába­vu.... Read more »

Motocyklové deníky

Dnes máte mož­nost v rám­ci pro­fi­lu mexic­ké hvězdy Gaela Garcíi Bernala v kině Světozor exklu­ziv­ně skouk­nout film o mlá­dí Ernesta „Che“ Guevary, ješ­tě než s Fidelem zača­li psát ději­ny kubán­ské revo­lu­ce. Nečekejte však... Read more »
Stránka načtena za 2,41686 s | počet dotazů: 189 | paměť: 47782 KB. | 24.05.2024 - 11:29:19