Kritiky.cz > Články autora:Jan Bezdekovsky

Il Boemo: Fascinující pohled na život hudebního génia Josefa Myslivečka s výrazným důrazem na jeho neodolatelnou hudbu

Film Petra Václava o pozo­ru­hod­ném hudeb­ním skla­da­te­li dru­hé polo­vi­ny 18. sto­le­tí Josefu Myslivečkovi je výji­meč­ný už tím, kolik pro­sto­ru v něm má nád­her­ná hud­ba toho­to skla­da­te­le (ve výji­meč­né inter­pre­ta­ci sou­bo­ru Collegium 1704).... Read more »

Prezidentské volby (2012) (TV film)

Já neo­de­jdu nikdy. Neumím jenom tak vyšumět... John McCain, muž co „neří­ká co je popu­lár­ní, ale co je správ­né,“ ten­to svůj slib po pro­hra­ných pre­zi­dent­ských vol­bách v roce 2008 beze­zbyt­ku slnil.... Read more »

Steve Jobs

Člověk může být sou­čas­ně sluš­ný a nada­ný. Těžko říct, co si po shléd­nu­tí toho­to živo­to­pis­né­ho fil­mu mys­let o zakla­da­te­li spo­leč­nos­ti Apple a počí­ta­čo­vém vizi­o­ná­ři Steve Jobsovi. Někdy se cho­val jako „zme­tek“ či „bez­o­hled­ný zba­bě­lec“... Read more »

Králův nesouhlas

Podepište to taky a teď. Zachraňte Norsko… S tako­vý­mi­to či podob­ný­mi ulti­má­ty ze stra­ny hit­le­rov­ské­ho Německa, jaké­mu čelil v dub­nu 1940 nor­ský král Haakon VII, měly čes­ko­slo­ven­ští pre­zi­den­ti Beneš a Hácha důvěr­né zku­še­nos­ti. Vím... Read more »

Třináct dní

Karanténa nebo útok? Bratři Kennedyové to se zastán­ci tvr­dé linie v gene­rál­ním štá­bu, kte­ří mož­ná sku­teč­ně chtě­li vál­ku, nemě­li vůbec jed­no­du­ché. Nesmíme však zapo­me­nout na to, že za to, že... Read more »

Zvláštní vztahy

Kdy se sta­lo napo­sle­dy, aby dva muži ze stej­né­ho týmu skon­či­li s ruka­ma na řídí­cí páce... Od toho­to fil­mu z pro­stře­dí vyso­ké poli­ti­ky pojed­ná­va­jí­cím o „zvlášt­ních vzta­zích“ mezi ame­ric­kým pre­zi­den­tem Clintonem a brit­ským... Read more »

Moje levá noha (1989)

Tento irský film nato­če­ný pod­le auto­bi­o­gra­fic­ké kni­hy Christyho Browna je (zvláš­tě na kon­ci) poně­kud sen­ti­men­tál­ní. Ale ona sen­ti­men­ta­li­ta má, pod­le mého názo­ru, v tom­to pří­pa­dě své opod­stat­ně­ní. Přeci jen ne... Read more »

Mžitky

V umě­ní a lás­ce ze sebe může­te vydat jenom to, co už v sobě máte. Co ze sebe ve svém posled­ním fil­mu v téměř deva­de­sá­ti letech vydal Andrzej Wajda, je vskut­ku obdi­vu­hod­né.... Read more »

Sociální síť

Každý mýtus má padou­cha Zda byl Mark Zuckerberg, zakla­da­tel Facebooku „padouch či hrdi­na“ si tedy po shléd­nu­tí toho­to fil­mu úpl­ně jis­tý nejsem. Co si ale jis­tý jsem, že točit fil­my o žijí­cích... Read more »

Bohové (2014)

Kdo nemá odva­hu krá­čet vpřed, ten se nikdy nikam nedo­sta­ne… Na tom­to živo­to­pis­ném fil­mu o věhlas­ném (ale asi i poně­kud kon­tro­verz­ním) pol­ském kar­di­o­chi­rur­go­vi Religovi je zají­ma­vé už jen to, jak popi­su­je... Read more »

Pan Jones

Je jen jed­na prav­da... Životopisný sní­mek Agnieszka Holland o brit­ském novi­ná­ři Garethu Jonesovi, kte­rý odha­lil prav­du o hla­do­mo­ru na Ukrajině, není ani zda­le­ka jen o oněch tra­gic­kých udá­los­tech (ač tře­ba scé­na, kdy... Read more »

Zabiji Nixona

Vysvětlete mi to pane Bernsteine. Já chci jen kou­sek toho ame­ric­ké­ho snu. To chci váž­ně tak moc… Životní pří­běh Samuela Bycka, ústřed­ní posta­vy toho­to fil­mu, je moc smut­ný. Životní... Read more »

Královna

Nejdříve služ­ba potom já... Napsat komen­tář k tomu­to již více­krát vidě­né­mu fil­mu (s exce­lent­ní Helen Mirrenovou v hlav­ní roli) o „krá­lov­ně Alžbětě v nesná­zích“, mi v sou­vis­los­ti s jejím dneš­ním pohřbem při­šlo tak nějak jako samo­zřej­most.... Read more »

Nixon

Co jsem pro­ve­dl? Otevřel jsem nás Číně, uza­vřel mír s Ruskem, ukon­čil jsem vál­ku. Bože proč mě tolik nená­vi­dí. To je neu­vě­ři­tel­né až cho­rob­né. Chvíle, kdy se Richard Nixon (za... Read more »

Duel Frost/Nixon

Dělat roz­ho­vor s Richardem Nixonem. S tím Nixonem, co si ješ­tě „líže rány“ po snad nej­vět­ším skan­dá­lu, kte­rý kdy někte­rý z ame­ric­kých pre­zi­den­tem zažil. Zdá se to být tak jed­no­du­ché... Ale David Frost... Read more »

Božský

Když o člo­vě­ku nemů­že­te mlu­vit hez­ky, nemluv­te o něm vůbec. V pří­pa­dě něko­li­ka­ná­sob­né­ho ital­ské­ho pre­mi­é­ra Andreottiho, muže mno­ha pře­zdí­vek (jako Božský Giulio, hrbáč, liš­ka, sala­man­dr, čer­ný papež, muž tem­not či Belzebub) by bylo... Read more »

Barva vítězství

Nejsou čer­ní a bílí. Jsou rych­lí a poma­lí… Strhující pří­běh o tom, jak jeden čer­noš­ský chla­pík z Ohia jel do Berlína na olym­pi­á­du a „nako­pal tam Hitlerovi zadek“. Není to při­tom jen spor­tov­ní dra­ma... Read more »

Korczak

Nemám důstoj­nost, mám 200 dětí… Jak bych mohl v hodi­ně neštěs­tí opus­tit 200 dětí? Hodně půso­bi­vý pří­běh pol­ské­ho židov­ské­ho dok­to­ra, auto­ra lite­ra­tu­ry pro děti, pedi­at­ra, peda­go­ga a pub­li­cis­ty Janusza Korczaka. Těžko... Read more »

Zrodila se Astrid

Než se zro­di­la Astrid Lindgrenová žila, byla ve švéd­ském měs­teč­ku Vimmerby jed­na mla­dá zpr­vu copa­tá dív­ka Astrid Ericssonová. Osud, jak se z toho­to živo­to­pis­né­ho sním­ku dozví­dá­me, ji nachys­tal dosti neleh­ký... Read more »

Kód Enigmy

Někdy prá­vě ti, u kte­rých by to niko­ho nena­padlo, udě­la­jí prá­vě to, co by niko­ho nena­padlo. Koho by v době, kdy se nej­lep­ší moz­ky v Británii zača­ly zabý­vat tím, jak roz­luš­tit kód... Read more »
Stránka načtena za 2,69475 s | počet dotazů: 214 | paměť: 47704 KB. | 24.04.2024 - 14:44:45