Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > CASINO ROYALE

CASINO ROYALE

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

James Bond jak ho nezná­te! I takhle by se dal film pojme­no­vat. Akce ve zbě­si­lém tem­pu, akce v rych­lém tem­pu, akce v klid­něj­ším tem­pu – zkrát­ka akce ve všech podo­bách, jaké si jen umí­te představit.Jednoduše - Martin Campbell se vytá­hl!

Hned na počát­ku fil­mu vám bude jas­né, že tenhle film nebu­de jen tak něja­ký stár­nou­cí odvá­rek zašlé Bondovy slá­vy. Bond rvou­cí se na záchod­cích za stří­ká­ní krve? Bond odstře­li­vší nepo­cti­vé­ho agen­ta bez hnu­tí oka? Bond s čer­s­tvým 007? Ano, to tu sku­teč­ně ješ­tě neby­lo. Každý kdo viděl ale­spoň jed­nu pře­de­šlou bon­dov­ku ví, proč byla do úvo­du vlo­že­na také scé­na, v níž James stí­há padouch Mollaka v bag­ru. Hold nos­tal­gie někdy půso­bí i na nové tvůr­ce. Jak jsem již nazna­či­la na počát­ku fil­mu je divák zava­len akcí. Především scé­nu, v níž se JB honí s pře­bor­ní­kem v par­k­ú­ru, budou fil­mo­ví fajnšme­kři jis­tě hod­no­tit vel­mi klad­ně. A není se čemu divit.

 

Spousta divá­ků byla zvě­da­vá, jak se nový před­sta­vi­tel Jamese Bonda Daniel Craig s tou­to úlo­hou pope­re. Hlasy na něj byly vesměs odmí­ta­vé a roz­to­čil se kolo­toč nechut­ných akcí, kdy se na pře­střel dosta­ly i úva­hy o jeho sexu­ál­ní ori­en­ta­ci. Ovšem tohle všech­no je již pryč. Dnes ti, kte­ří nováč­ko­vi v Bondově kůži nevě­ři­li (a já se při­znám, že jsem byla také mezi nimi!), pochval­ně kýva­jí hla­vou. Verva s jakou se Daniel Craig zhos­til role 007 je úžas­ná. Bond v jeho podá­ní je šar­mant­ní, iro­nic­ký, hbi­tý, agre­siv­ní, a pros­tě – skvě­lý! Nejedna scé­na divá­kům vylou­dí na tvá­ři širo­ký úsměv. Parkování auta u hote­lu, kdy si ho maji­tel vozu nedo­pat­ře­ním sple­te s obslu­hou par­ko­viš­tě, již zmí­ně­ná honič­ka s Mollakem, Bondovo muče­ní (?!), ale pře­de­vším scé­na, v níž James nechá roz­dychtě­nou krás­nou ženu s šam­paň­ským a kavi­á­rem samot­nou a uhá­ní chy­tat lum­pa. Udělal by tohle „sta­rý“ Bond???

 

Pojďme se nyní podí­vat na žen­ské role: setká­me se zde opět s Judi Dench, kte­rá si již po něko­li­ká­té střih­la part M. A musím říci, že mě opět nezkla­ma­la. Možná pro Bondovy pří­z­niv­ce bude tro­chu zkla­má­ním, že se zde nevy­sky­tu­je čis­to­krev­ná Bond-girl. Ovšem najde­me zde jejich předob­raz v posta­vě Vesper Lynd (hra­je ji Francouzska Eva Green – taky vám to nepři­po­mí­ná fran­couz­ské jmé­no?). Ta ve fil­mu figu­ru­je jako Bondův dozor, neboť hlí­dá, jak Bond zachá­zí s peně­zi, kte­ré mu byly svě­ře­ny minis­ter­stvem finan­cí a ona jedi­ná mu může pode­psat sou­hlas s poskyt­nu­tím dal­ší sumy, v pří­pa­dě, že by o vše při­šel. Dále už jen pro­zra­dím to, že z toho bude vel­ká lás­ka:)

 

Co se týče samot­né­ho obsa­hu fil­mu, ten je poně­kud stro­hý: Bond má za úkol, jakož­to nej­lep­ší hráč poke­ru v řadách agen­tů Jejího Veličenstva, obe­hrát záhad­né­ho Le Chiffru, kte­rý je jakým­si ban­ké­řem tero­ris­tů (oni si u něj scho­vá­va­jí svo­je pení­ze – a Le Chiffre s těmi­to peně­zi s rados­tí hra­je, což se ne všem jeho „kli­en­tům“ líbí, neboť občas se sta­ne, že pro­hra­je). Bondova vyhlíd­ka je ne pří­liš per­spek­tiv­ní, pokud totiž pro­hra­je, sta­ne se spon­zo­rem mezi­ná­rod­ní­ho tero­ris­mu (a s ním i již zmí­ně­né minis­ter­stvo, tudíž celá Velká Británie). Podstatná část sním­ku se tedy ode­hrá­vá v pro­sto­rách kasi­na, kde pro­bí­ha­jí poke­ro­vé par­tie. A ani o těch­to scé­nách se nedá říct, že by byly nud­né. Právě nao­pak. Dle hes­la: Kam čert nemů­že nastr­čí babu, se dočká­me jedu v Bondově pití; rvač­ky na scho­dech, nebo pře­me­tů zánov­ní­ho Astona Martina (již samo­zřej­mě mimo budo­vu kasi­na). Velmi zají­ma­vá je také scé­na, v níž Le Chiffre mučí 007 a to vel­mi ori­gi­nál­ním způ­so­bem. Konec této scé­ny je také jed­ním vel­kým pře­kva­pe­ním. Co se ode­hrá­vá poté je vel­mi těž­ké popsat. Tak snad jen pár bodů –Bond rezig­nu­je, podí­vá­me se do Benátek, zří­tí se dům, a u Bonda se rodí jeho „sta­rá zná­má lás­ka k ženám“. So enjoy it! 


Podívejte se na hodnocení Casino Royale na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,15095 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71623 KB. | 19.06.2024 - 00:17:04