Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Total Recall: Arnold Schwarzeneggerova akční jízda v retrospektivě

Total Recall: Arnold Schwarzeneggerova akční jízda v retrospektivě

Photo © TriStar Pictures
Photo © TriStar Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnešní gene­ra­ce může si vzpo­me­nout na epic­ký sci-fi sní­mek „Total Recall“ z roku 1990, kte­rý zazna­me­nal ohrom­ný úspěch a stal se kul­tov­ním dílem. Avšak, kolik z nás ví o pohnu­tých udá­los­tech během jeho vzni­ku a zají­ma­vos­tech spo­je­ných s tou­to fil­mo­vou kla­si­kou? Připomeňme si pří­běh a fak­ta, kte­rá dodá­va­jí tomu­to sním­ku neza­po­me­nu­tel­ný nádech.

Původní myš­len­ka fil­mu sahá až do doby, kdy měl hlav­ní posta­vu ztvár­ňo­vat Patrick Swayze. Bohužel, kvů­li finanč­ním pro­blé­mům spo­leč­nos­ti Dino De Laurentiis bylo natá­če­ní zasta­ve­no. Nicméně, do akce vstou­pil nepře­ko­na­tel­ný Arnold Schwarzenegger ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Carloco, a tak bylo natá­če­ní obno­ve­no.

Během natá­če­ní se však sta­lo něco, co nikdo neče­kal. Celý štáb se otrá­vil jíd­lem, s výjim­kou samot­né­ho Arnolda Schwarzeneggera. Tento krát nesá­zel na své tes­toste­ro­nem nabi­tí sva­ly, ale na své­ho osob­ní­ho kucha­ře, kte­rý vařil výhrad­ně pro něj.

Příběh fil­mu vychá­zí z povíd­ky Phillipa K. Dicka, ale výsled­ný film se od ní v mno­ha ohle­dech odli­šu­je. Mnozí tvr­dí, že slav­ný spi­so­va­tel by nebyl nad­še­ný z akč­ní podí­va­né s Arnoldem Schwarzeneggerem v hlav­ní roli.

Zajímavostí je i původ­ní jmé­no hlav­ní posta­vy, kte­rá měla být Douglas Quail. Nakonec bylo změ­ně­no na Quaid, při­čemž štáb popí­rá spo­ji­tost s teh­dej­ším vice­pre­zi­den­tem Danem Quaylem.

Pro ty, kte­ří film vidě­li v tele­vi­zi nebo v kině a nikdy nedr­že­li v ruce ori­gi­nál­ní VHS, může být pře­kva­pe­ním, že rok udá­los­tí ve fil­mu není spe­ci­fi­ko­ván. Pouze oba­ly VHS odha­lu­jí, že se pří­běh ode­hrá­vá v roce 2084.

Vic Armstrong půso­bil na fil­mu jako reži­sér dru­hé­ho natá­če­cí­ho štá­bu a spo­lu s Joelem Kramerem zastá­val roli koor­di­ná­to­ra kaska­dé­rů.

Film měl obrov­ský roz­po­čet přes 50 mili­o­nů dola­rů, což ho zařa­di­lo na dru­hé mís­to nej­draž­ších fil­mů své doby, hned po Rambovi 3 z roku 1988.

Více než 500 lidí tvo­ři­lo štáb, kte­rý po dobu šes­ti měsí­ců vytvo­řil 45 kulis na osmi fil­mo­vých ate­li­é­rech.

Total Recall se ihned po uve­de­ní dostal na prv­ní mís­to návštěv­nos­ti a za prv­ní tři dny vydě­lal 28 mili­o­nů dola­rů. Do kon­ce roku 1990 pak ve Spojených stá­tech vydě­lal cel­kem 120 mili­o­nů dola­rů.

Během natá­če­ní došlo k zají­ma­vé situ­a­ci, kdy měl Arnold Schwarzenegger popad­nout za krk Sharon Stone, ale kvů­li úra­zu krč­ní páte­ře ve svém dět­ství zača­la kři­čet a šílet.

Jedna z iko­nic­kých scén, kdy Arnold Schwarzenegger sto­jí u okna vla­ku na Marsu, byla nato­če­na pomo­cí maket a kame­ro­vé­ho tri­ku, kte­rý optic­ky zná­zor­ňo­val povrch pla­ne­ty.

Zajímavým fak­tem je i to, že obsa­ze­ní hereč­ky Sharon Stone do role Lori bylo navr­že­no samot­ným reži­sé­rem Paulem Verhoevenem.

Výkonný pro­du­cent Andrew G. Vajna měl s reži­sé­rem Paul Verhoevenem bouř­li­vý vztah, kte­rý vyús­til v uza­vře­ní Verhoevena v poko­ji, aby dokon­čil film. Později mu Verhoeven podě­ko­val za tvr­dý pří­stup, kte­rý mu pomohl pocho­pit jeho vizi.

Total Recall se stal prv­ním fil­mem, kde byl pou­žit těles­ný ske­ner lidí na letiš­ti, ačko­liv sku­teč­ně se tak sta­lo až v roce 2009.

Některé honič­ky na eska­lá­to­rech byly nato­če­ny na sta­ni­ci met­ra v Mexico City, kde štáb vymě­nil cedu­le s názvy sta­nic a smě­ro­vé zna­če­ní do ang­lič­ti­ny.

Takto se zro­di­la jed­na z nej­le­gen­dár­něj­ších akč­ních sci-fi fil­mů, kte­rá v pamě­ti divá­ků zane­cha­la neza­po­me­nu­tel­nou sto­pu a sta­la se mil­ní­kem v kari­é­ře Arnolda Schwarzeneggera. Total Recall nás nadá­le fas­ci­nu­je svým pří­bě­hem, vizu­ál­ní strán­kou a jedi­neč­ným mixem akce a sci-fi prv­ků.


Zdroj: Střípky z minu­los­ti 🕰️  - X


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38540 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72263 KB. | 24.04.2024 - 15:26:11