Kritiky.cz > Speciály > Četník a četnice

Četník a četnice

CetnikACetnice
CetnikACetnice
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Četník a čet­ni­ce je fran­couz­ský film reži­sé­ra Jeana Giraulta z roku 1982. Jean Girault během natá­če­ní zemřel, tak­že natá­če­ní a střih fil­mu dokon­čil asi­s­tent režie Tony Aboyantz. Byl to také posled­ní film Louise de Funèse, kte­rý o nece­lý rok poz­dě­ji zemřel. Tento film je šes­tým a posled­ním dílem série Četník. Předcházel mu film Četník a mimo­zemš­ťa­né, kte­rý vyšel o tři roky dří­ve, v roce 1979.

Obsah filmu

Brigáda v Saint-Tropez, kte­rá je vyba­ve­na tak výkon­ným počí­ta­čem, že odpo­ví­dá na všech­ny otáz­ky, má ve svých zbru­su nových pro­sto­rách na sta­ros­ti při­jí­má­ní, péči a výcvik kon­tingen­tu čtyř mla­dých žen v uni­for­mách. Specialista na počí­ta­čo­vou špi­o­náž, kte­rý si říká Mozek, uná­ší jed­no­ho po dru­hém nováč­ky, aby zís­kal pří­stup k taj­ným úda­jům minis­ter­stva obra­ny o jader­ných zaří­ze­ních v regi­o­nu. Tyto úno­sy ohro­žu­jí exis­ten­ci bri­gá­dy a čet­ní­ci se sna­ží tyto ženy najít.

Výroba a režie

Vznik

Po úspě­chu fil­mu Četník a mimo­zemš­ťa­né Jean Girault, Jacques Vilfrid a Louis de Funès zřej­mě pomýš­le­li na nový film. Nejprve zača­li pře­mýš­let o nápa­dech ve stej­ném fan­tas­tic­kém duchu jako v pátém fil­mu série: Přemýšleli o návra­tu či pomstě mimo­zemš­ťa­nů nebo o výle­tu bri­gá­dy ze Saint-Tropez do vesmí­ru (vzni­kl pro ně název Le Gendarme en orbi­te) či o zmi­ze­ní Cruchota v Bermudském troj­ú­hel­ní­ku a dokon­ce o výle­tu v čase čet­ní­ků, kte­ří se po výle­tu v léta­jí­cím talí­ři mimo­zemš­ťa­nů ocit­nou v roce 1815 u Waterloo a set­ka­jí se s císa­řem Napoleonem. Nakonec se Jean Girault, Jacques Vilfrid a Louis de Funès při prá­ci na Četníkovi a pomstě cizin­ců zají­ma­li o román Zelňačka od Reného Falleta. Tato myš­len­ka šes­ti čet­nic­kých fil­mů nako­nec ved­la k adap­ta­ci romá­nu René Falleta: Zelňačka byl uve­den v roce 1981 s Louisem de Funèsem, Jeanem Carmetem a Jacquesem Villeretem v hlav­ních rolích.

Mezitím se do fran­couz­ské­ho čet­nic­tva dosta­ly prv­ní ženy: namís­to navrá­ti­vších se cizin­ců pra­co­va­li Jean Girault, Jacques Vilfrid a Louis de Funès na pří­cho­du žen-četníků do bri­gá­dy v Saint-Tropez.

Výběr herců

Babeth Étienne, kte­rá hra­je roli Marianne Bonnetové, jed­né z čet­nic, byla v té době man­žel­kou Johnnyho Hallydaye.

Catherine Serreová a Nicaise Jean-Louisová, dvě z here­ček, kte­ré hrá­ly čet­ni­ce, si před­tím zahrá­ly ve francouzsko-britském vel­ko­fil­mu Moonraker, jede­nác­tém dílu série fil­mů o Jamesi Bondovi, kde ztvár­ni­ly dvě „doko­na­lé ženy“ Huga Draxe (mimo­cho­dem, hrál je fran­couz­ský herec Michael Lonsdale, kte­rý hrál po boku Louise de Funèse ve fil­mu Hibernatus).

Claude Gensac se vra­cí v roli Josephy Cruchotové po dva­nác­ti­le­té pau­ze. Je to také už dva­náct let, co hrá­la na plát­ně man­žel­ku Louise de Funèse.

Natáčení

Přinejmenším jed­no natá­če­cí dopo­led­ne se ode­hrá­lo na nádra­ží Hyères, kam Cruchot a Gerber při­je­li vyzved­nout čty­ři mla­dé rekru­ty; vlak byl navíc ohlá­šen jako jedou­cí do Ventimiglie, zatím­co sta­ni­ce Hyères byla sle­pá, koneč­ná sta­ni­ce tra­ti.

Citroën 2CV sest­ry Clotildy během zbě­si­lé honič­ky změ­ní model, aby varo­val čet­ní­ky před mís­tem, kde jsou čet­ni­ce drže­ny. Nejprve se jed­ná o nový vůz 2CV 6 Special mode­lo­vé­ho roku 1982 v bar­vě Bleu Lagune, kte­rý se o něko­lik oka­mži­ků poz­dě­ji změ­ní na 2CV z roku 1964 (s před­ní­mi dveř­mi ote­ví­ra­ný­mi v pro­tismě­ru, tzv. „sebe­vra­žed­ný­mi“, a zad­ní­mi okny). Jedná se o sta­ré auto, kte­ré bylo vyro­be­no tak, aby nepo­ško­di­lo nový vůz 2CV zapůj­če­ný spo­leč­nos­tí Citroën, což je ve fil­mu běž­ná pra­xe pro kaska­dér­ské scé­ny.

Jean Girault během natá­če­ní zemřel na tuber­ku­ló­zu a film dokon­čil jeho asi­s­tent Tony Aboyantz.

Poslední zábě­ry Louise de Funèse v jeho kari­é­ře vznik­ly v ate­li­é­rech v Boulogne, kde se herec popr­vé obje­vil ve fil­mu, a to v silu­e­tě ve fil­mu La ten­tati­on de Barbizon v roce 1946.

Hudba

Hudbu k fil­mu, stej­ně jako ke všem před­cho­zím dílům série, slo­žil Raymond Lefèvre. Pro ten­to film skla­da­tel přea­ran­žo­val hud­bu Marche des Gendarmes, kte­rou přea­ran­žo­val již v roce 1970 pro film Četník ve výsluž­bě.

Hudební motiv je stej­ný jako v před­cho­zím fil­mu Četník a mimo­zemš­ťa­né.

Soundtrackové album k fil­mu Četník a mimo­zemš­ťa­né vyšlo v roce 2010, 28 let po uve­de­ní fil­mu a 2 roky po smr­ti reži­sé­ra.


Photo © Société Nouvelle de Cinématographie (SNC)

Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Četník a mimozemšťané12. července 2021 Četník a mimozemšťané V tomto pátém a předposledním filmu se četnická brigáda ze Saint-Tropez, která se objevila ve filmech Četník ze Saint-Tropez (1964), Četník v New Yorku (1965), Četník se žení (1968) a […] Posted in Speciály
  • Četník ve výslužbě8. července 2021 Četník ve výslužbě Četník ve výslužbě je francouzský film režiséra Jeana Giraulta z roku 1970 s Louisem de Funèsem a Michelem Galabru v hlavních rolích. Tento film je čtvrtým dílem série Četník. Obsah […] Posted in Speciály
  • Četník se žení5. července 2021 Četník se žení Třetí film ze série Četník, který následoval po filmu Četník v New Yorku, a předcházel filmu Četník ve výslužbě, byl stejně úspěšný jako první film a jeho natáčení přerušila dlouhá stávka […] Posted in Speciály
  • Grand restaurant pana Septima12. července 2022 Grand restaurant pana Septima Grand restaurant pana Septima je komediální film francouzského režiséra Jacquese Besnarda, uvedený do kin v roce 1966. Představil si ho Louis de Funès již na konci roku 1950, film vypráví […] Posted in Speciály
  • Četník ze Saint-Tropez: Loupežné kouzlo francouzské komedie a hvězdného humoru Louise de Funèse30. ledna 2024 Četník ze Saint-Tropez: Loupežné kouzlo francouzské komedie a hvězdného humoru Louise de Funèse Četník z Saint-Tropez, oblíbená francouzská komedie, která nastartovala filmovou kariéru Louise de Funèse, s radostnou energií lechtá smysly diváků již mnoho let. Louis de Funès, […] Posted in Zajímavosti
  • Četník v New Yorku30. června 2021 Četník v New Yorku Film je pokračováním fenomenálně úspěšného filmu Četník ze Saint Tropez z předchozího roku a vypráví o cestě četnické jednotky ze Saint-Tropez do New Yorku na mezinárodní sjezd četníků. […] Posted in Speciály
  • Četník ze Saint Tropez28. června 2021 Četník ze Saint Tropez Film vznikl v hlavě Richarda Balducciho po bláznivém setkání s poněkud debilním četníkem sloužícím v Saint-Tropez. Vypráví o dobrodružstvích Ludovica Cruchota, velmi horlivého četníka, […] Posted in Speciály
  • Zelňačka (La Soupe aux choux)30. srpna 2022 Zelňačka (La Soupe aux choux) La Soupe aux choux je francouzský film režiséra Jeana Giraulta z roku 1981. Komedie kombinovaná se sci-fi, adaptovaná podle stejnojmenného románu René Falleta z roku 1980, ve které si […] Posted in Speciály
  • Komedie plná zmatků a intrik: Film "Oskar" s Louisem de Funèsem ve hlavní roli z roku 196715. srpna 2023 Komedie plná zmatků a intrik: Film "Oskar" s Louisem de Funèsem ve hlavní roli z roku 1967 Oskar je francouzský film režiséra Édouarda Molinaroa, který byl uveden do kin v roce 1967. Film s Louisem de Funèsem v hlavní roli vypráví příběh průmyslníka (hraje ho Louis de Funès), […] Posted in Speciály
  • Asterix a Obelix6. března 2022 Asterix a Obelix Asterix a Obelix  je francouzsko-italsko-německý film režiséra Clauda Zidiho z roku 1999. Claude Zidi, režisér mnoha populárních komedií, natočil první hranou adaptaci komiksu Asterix, […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,10678 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72387 KB. | 16.04.2024 - 16:35:28