Kritiky.cz > Speciály > Četník ve výslužbě

Četník ve výslužbě

CetnikVeVysluzbe
CetnikVeVysluzbe
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Četník ve výsluž­bě je fran­couz­ský film reži­sé­ra Jeana Giraulta z roku 1970 s Louisem de Funèsem a Michelem Galabru v hlav­ních rolích. Tento film je čtvr­tým dílem série Četník.

Obsah filmu

Vrchní mar­šál Cruchot ode­šel do důcho­du, stej­ně jako všich­ni čle­no­vé bri­gá­dy, a nahra­dil ho mlad­ší tým s moder­něj­ší­mi meto­da­mi.

Po šes­ti měsí­cích se Cruchot na zám­ku své ženy k smr­ti nudí, přes­to­že ta udě­la­la všech­no mož­né, aby ho z jeho chmur­né­ho sta­vu dosta­la: jíz­da na koni, ultra důmy­sl­ný sle­do­va­cí sys­tém, kte­rý poslou­chá jen jeho pří­ka­zy, návštěvy kně­ze... Nic nepo­má­há, dokon­ce ani mytí auta, o kte­rém tvr­dí, že ho dělá.

Během neče­ka­né návštěvy se býva­lý stráž­ník Gerber a jeho žena, kte­ří byli původ­ně pova­žo­vá­ni za vetřel­ce, dosta­nou do sta­ré kob­ky díky slav­né­mu rada­ro­vé­mu detekč­ní­mu sys­té­mu, kte­rý nabí­zí Josépha. Cruchot uka­zu­je Gerberovi své muze­um suve­ný­rů a hovo­ří o své minu­los­ti u čet­nic­tva v Saint-Tropez. Poté se k nim dosta­ne jejich sta­rý spo­lu­bo­jov­ník, čet­ník Merlot, kte­rý jim řek­ne, že Fougasse trpí amné­zií a pobý­vá v domo­vě pro čet­ní­ky Pinsonnière.

V dopro­vo­du svých kole­gů Tricarda a Berlicota se roz­hod­nou vydat na pomoc své­mu býva­lé­mu kama­rá­do­vi a usku­teč­nit „návrat ke koře­nům“. Četníci se však pří­liš nadchnou před­sta­vou, že budou opět nosit uni­for­mu, a tak se dosta­nou do ile­ga­li­ty, zaple­tou se s hip­pies, pře­ka­zí mimo­řád­ně nebez­peč­nou dět­skou hru s jader­nou hla­vi­cí a najdou přá­tel­skou a víta­nou sou­čin­nost se sestra­mi, jejichž řidič­ka (sest­ra Clotilde) se sta­la mat­kou před­sta­ve­nou kláš­te­ra, kte­rý se stal sirot­čin­cem. Navzdory neú­nav­né­mu pro­ná­sle­do­vá­ní jejich nástup­ců budou opět zářit. Takto zesměš­ně­ní „nováč­ci“ budou muset vrá­tit své mís­to star­ším, kte­ří se s rados­tí ujmou funk­ce čet­ní­ků v Saint-Tropez a dosta­nou zaslou­že­nou poctu.

Zajímavosti

- Za ten­to čtvr­tý díl ságy dostal Louis de Funès plat dva mili­o­ny fran­ků, což je výraz­né zvý­še­ní opro­ti jeho původ­ní­mu pla­tu v prv­ním fil­mu, kte­rý činil 90 000 fran­ků.
- Ve scé­ně, kdy Gerber a jeho žena vstu­pu­jí do Cruchotova obý­va­cí­ho poko­je, visí nad krbem obraz od Modiglianiho. Toto dílo bylo pou­ži­to také ve fil­mu Tetovaný muž, v němž Louis de Funès, hra­jí­cí sbě­ra­te­le umě­ní, chtěl zís­kat kresbu repro­du­ko­va­nou na zádech býva­lé­ho vojá­ka, kte­ré­ho hrál Jean Gabin.
- Film, čtvr­tý díl čet­nic­ké ságy, se původ­ně jme­no­val Četník v důcho­du.
- Díky tele­viz­ní­mu vysí­lá­ní 6. květ­na 1971 na prv­ním kaná­lu ORTF se ten­to film dostal mezi 100 nej­lep­ších fran­couz­ských tele­viz­ních pořa­dů všech dob.
- Všimněte si Paula Préboista jako ženi­cha a Dominiqua Zardiho jako pyt­lá­ka. Zardi hrál také ital­ské­ho čet­ní­ka ve fil­mu Četník v New Yorku a čet­ní­ka, kte­rý sklá­dá zkouš­ky na vrch­ní­ho pra­por­čí­ka ve fil­mu Četník se žení. Yves Barsacq se také obje­ví v autě, stej­ně jako ve fil­mu Četník se žení.
- Verše, kte­ré s nos­tal­gií reci­tu­je Michel Galabru, když při­jíž­dí autem před čet­nic­kou sta­ni­ci („V těch­to mís­tech vidím jen ty, kte­ří tam nejsou! Proč mi vra­cíš lítost na jejich sto­pu?“) jsou z kni­hy Alphonse de Lamartina La Vigne et la Maison - Psalmodies de l’â­me - Dialogue ent­re mon âme et moi.
- Šest čet­ní­ků je : Louis de Funès, Michel Galabru, Michel Modo, Guy Grosso, Jean Lefebvre a Christian Marin. Bylo to napo­sle­dy, co na sobě měli spo­leč­nou uni­for­mu. Během natá­če­ní vznik­lo napě­tí mezi Louisem de Funèsem a Jeanem Lefebvrem, kte­rý obvi­nil Louise de Funèse, že mu při stři­hu vystři­hl scé­ny. Aby se vyhnul nové­mu napě­tí, roz­ho­dl se Jean Girault nahra­dit v násle­du­jí­cích dílech Jeana Lefebvra Mauricem Rischem. Christiana Marina nahra­dil Jean-Pierre Rambal a poté Patrick Préjean. Louis de Funès, Michel Galabru, Guy Grosso a Michel Modo hrá­li své role ve všech fil­mech této ságy.
- Ve scé­ně s autem hip­pies se jed­ná o kab­ri­o­let Ford V8 Deluxe z roku 1937.
- Fougasse říká, že Merlot to viděl v tele­vi­zi. Christian Marin hrál v té době s Jacquesem Sentim v seri­á­lu Les Chevaliers du ciel.
- Na kon­ci fil­mu Le gen­dar­me se marie jsou Cruchot i Gerbert jme­no­vá­ni do hod­nos­ti vrch­ní­ho pra­por­čí­ka. V tom­to pokra­čo­vá­ní zís­ká­vá Cruchot opět hod­nost vrch­ní­ho mar­šá­la.


Photo © Société Nouvelle de Cinématographie (SNC)

Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Četník se žení5. července 2021 Četník se žení Třetí film ze série Četník, který následoval po filmu Četník v New Yorku, a předcházel filmu Četník ve výslužbě, byl stejně úspěšný jako první film a jeho natáčení přerušila dlouhá stávka […] Posted in Speciály
  • Četník ze Saint-Tropez: Loupežné kouzlo francouzské komedie a hvězdného humoru Louise de Funèse30. ledna 2024 Četník ze Saint-Tropez: Loupežné kouzlo francouzské komedie a hvězdného humoru Louise de Funèse Četník z Saint-Tropez, oblíbená francouzská komedie, která nastartovala filmovou kariéru Louise de Funèse, s radostnou energií lechtá smysly diváků již mnoho let. Louis de Funès, […] Posted in Zajímavosti
  • Četník ze Saint Tropez28. června 2021 Četník ze Saint Tropez Film vznikl v hlavě Richarda Balducciho po bláznivém setkání s poněkud debilním četníkem sloužícím v Saint-Tropez. Vypráví o dobrodružstvích Ludovica Cruchota, velmi horlivého četníka, […] Posted in Speciály
  • Četník a četnice15. července 2021 Četník a četnice Četník a četnice je francouzský film režiséra Jeana Giraulta z roku 1982. Jean Girault během natáčení zemřel, takže natáčení a střih filmu dokončil asistent režie Tony Aboyantz. Byl to […] Posted in Speciály
  • Četník v New Yorku30. června 2021 Četník v New Yorku Film je pokračováním fenomenálně úspěšného filmu Četník ze Saint Tropez z předchozího roku a vypráví o cestě četnické jednotky ze Saint-Tropez do New Yorku na mezinárodní sjezd četníků. […] Posted in Speciály
  • Četník a mimozemšťané12. července 2021 Četník a mimozemšťané V tomto pátém a předposledním filmu se četnická brigáda ze Saint-Tropez, která se objevila ve filmech Četník ze Saint-Tropez (1964), Četník v New Yorku (1965), Četník se žení (1968) a […] Posted in Speciály
  • Grand restaurant pana Septima12. července 2022 Grand restaurant pana Septima Grand restaurant pana Septima je komediální film francouzského režiséra Jacquese Besnarda, uvedený do kin v roce 1966. Představil si ho Louis de Funès již na konci roku 1950, film vypráví […] Posted in Speciály
  • Fantomas se zlobí21. července 2021 Fantomas se zlobí Fantomas se zlobí je francouzsko-italská dobrodružná komedie André Hunebelleho z roku 1965. Jedná se o druhou část trilogie André Hunebelleho věnované postavám vytvořeným Pierrem […] Posted in Speciály
  • Fantomas18. července 2021 Fantomas Jedná se o první film z trilogie André Hunebelleho věnované zločinci, který předcházel filmům Fantomas se zlobí z roku 1965 a Fantomas proti Scotland Yardu z roku 1967. V době uvedení do […] Posted in Speciály
  • Angelika a král3. srpna 2021 Angelika a král Angelika a král (originální název: Angélique et le roy) je celovečerní film z roku 1966, který natočil režisér Bernard Borderie ve francouzsko-německo-italské koprodukci. Film je třetím […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83033 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72329 KB. | 16.04.2024 - 15:12:28