Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Četník ze Saint-Tropez: Loupežné kouzlo francouzské komedie a hvězdného humoru Louise de Funèse

Četník ze Saint-Tropez: Loupežné kouzlo francouzské komedie a hvězdného humoru Louise de Funèse

Photo © Manga Films S.L.
Photo © Manga Films S.L.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Četník z Saint-Tropez, oblí­be­ná fran­couz­ská kome­die, kte­rá nastar­to­va­la fil­mo­vou kari­é­ru Louise de Funèse, s radost­nou ener­gií lech­tá smys­ly divá­ků již mno­ho let. Louis de Funès, tem­pe­ra­ment­ní muž s uni­kát­ním humo­rem, zůstá­vá nej­ob­lí­be­něj­ším komi­kem ve Francii i po své smr­ti. Ve svém osob­ním živo­tě byl nála­do­vý a nároč­ný, sla­vu si však zís­kal až ve střed­ním věku, kdy se pro­sla­vil i jako jaz­zo­vý pia­nis­ta. Narodil se 31. čer­ven­ce 1914 a před 41 lety, ve věku 68 let, nás opus­til 27. led­na 1983.

V České repub­li­ce výraz­ně při­spěl k popu­la­ri­tě Louise de Funèse herec a dabér František Filipovský, kte­rý mu vytvo­řil legen­dár­ní čes­ký hlas. Samotný komik se dokon­ce chtěl s Filipovským setkat, ale býva­lý režim mu to nepo­vo­lil.

Kdo by neznal výbuš­né­ho, tvr­do­hla­vé­ho a stá­le rep­ta­jí­cí­ho stráž­mis­t­ra Ludovica Cruchota? A jis­tě si kaž­dý vzpo­me­ne na přá­tel­ské­ho, tro­chu zma­te­né­ho veli­te­le Gerbera, vyčer­pa­ně vypa­da­jí­cí­ho Fougasse, vese­lé­ho, bojov­né­ho a stá­le při­pra­ve­né­ho Merlota či posluš­né­ho Tricarda s Berlicotem.

Z těch­to her­ců se doslo­va přes noc sta­li hvězdy.

Bylo nato­če­no cel­kem šest fil­mů o čet­ní­cích, a nyní vám při­ná­ší­me něko­lik zají­ma­vos­tí o jed­nom z nich.


Věděli jste, že v budo­vě legen­dár­ní čet­nic­ké sta­ni­ce byla od roku 1879 do roku 2003 sku­teč­ná poli­cej­ní sta­ni­ce? Nyní se zde nachá­zí Muzeum čet­nic­tva a fil­mu s názvem Musée de la Gendarmerie et du Cinéma. V pří­ze­mí najde­te výsta­vu věno­va­nou fran­couz­ské hereč­ce Brigitte Bardot a celé poscho­dí pat­ří čet­ní­kům – zde jsou k vidě­ní uni­for­my, auta, motor­ky, pla­ká­ty, make­ty domác­nos­tí jed­not­li­vých čle­nů poli­cej­ní komu­ni­ty a také sym­bol muzea, socha stráž­mis­t­ra Cruchota (Louis de Funès) v život­ní veli­kos­ti. V 60. letech se sta­ni­ce sta­la díky popu­la­ri­tě fil­mů turis­ty nej­čas­tě­ji foto­gra­fo­va­ným objek­tem v Saint-Tropez.

Ve fil­mu se jako sta­tis­té obje­vi­li sku­teč­ní čet­ní­ci a oby­va­te­lé leto­vis­ka Saint-Tropez.

Písničku z fil­mu Douliou Douliou Saint-Tropez sku­teč­ně zpí­vá Geneviève Grad, kte­rá hrá­la posta­vu Nicole. Téhož roku ji pře­zpí­va­la qué­bec­ká zpě­vač­ka Jenny Rock a v roce 2011 ji remi­xo­val francouzsko-švýcarský DJ Quentin Mosimann.

Scenárista Richard Balducci se roz­ho­dl napsat pří­běh o roz­tr­ži­tém stráž­mis­t­ru Cruchotovi poté, co mu na dovo­le­né v Saint-Tropez ukrad­li kame­ru a zažil komic­ké setká­ní s pra­vý­mi čet­ní­ky.

Film Četník ze Saint-Tropez si ve Francii oblí­bi­lo téměř 8 mili­o­nů divá­ků, což ho řadí na tře­tí mís­to v žeb­říč­ku úspěš­nos­ti po Velkém flá­mu a Smolařích.

Sekvenci v autě s jep­tiš­kou nato­čil teh­dej­ší kaska­dér Gil Delamare.

Interiéry čet­nic­ké sta­ni­ce byly posta­ve­ny archi­tek­tem Sydney Bettem ve fil­mo­vých stu­di­ích La Victorine v Nice, ale vět­ši­na scén se natá­če­la pří­mo v Saint-Tropez.

Natáčení odstar­to­va­la scé­na honu na nudis­ty.

Celá série byla natá­če­na na Azurovém pobře­ží.

Michel Galabru rych­le nahra­dil původ­ně obsa­ze­né­ho Pierra Mondyho, kte­rý se na posled­ní chví­li odřekl role. I když se Galabru nechtěl do natá­če­ní pří­liš zapo­jit, nako­nec při­jal roli Jérôma Gerbera kvů­li Louisi de Funèsovi, se kte­rým si chtěl zahrát.

Když Louis de Funès sly­šel hlas své­ho čes­ké­ho dabé­ra Františka Filipovského, pro­hlá­sil, že by tako­vý hlas chtěl mít.

Role stráž­mis­t­ra Lucovica Cruchota byla původ­ně nabíd­nu­ta komi­kům Darrymu Cowlovi a Francisu Blanchovi, kte­ří však odmít­li. Režisér Jean Girault tak mohl obsa­dit své­ho pří­te­le, teh­dy ješ­tě málo zná­mé­ho Louise de Funèse.

Za prv­ní díl dostal De Funès hono­rář ve výši 90 000 fran­ků, zatím­co za čtvr­tý už to bylo 2,5 mili­o­nu fran­ků.

Zdroj: Střípky z minu­los­ti  - X


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Četník ze Saint Tropez28. června 2021 Četník ze Saint Tropez Film vznikl v hlavě Richarda Balducciho po bláznivém setkání s poněkud debilním četníkem sloužícím v Saint-Tropez. Vypráví o dobrodružstvích Ludovica Cruchota, velmi horlivého četníka, […] Posted in Speciály
  • Četník se žení5. července 2021 Četník se žení Třetí film ze série Četník, který následoval po filmu Četník v New Yorku, a předcházel filmu Četník ve výslužbě, byl stejně úspěšný jako první film a jeho natáčení přerušila dlouhá stávka […] Posted in Speciály
  • Četník ve výslužbě8. července 2021 Četník ve výslužbě Četník ve výslužbě je francouzský film režiséra Jeana Giraulta z roku 1970 s Louisem de Funèsem a Michelem Galabru v hlavních rolích. Tento film je čtvrtým dílem série Četník. Obsah […] Posted in Speciály
  • Četník v New Yorku30. června 2021 Četník v New Yorku Film je pokračováním fenomenálně úspěšného filmu Četník ze Saint Tropez z předchozího roku a vypráví o cestě četnické jednotky ze Saint-Tropez do New Yorku na mezinárodní sjezd četníků. […] Posted in Speciály
  • Grand restaurant pana Septima12. července 2022 Grand restaurant pana Septima Grand restaurant pana Septima je komediální film francouzského režiséra Jacquese Besnarda, uvedený do kin v roce 1966. Představil si ho Louis de Funès již na konci roku 1950, film vypráví […] Posted in Speciály
  • Četník a mimozemšťané12. července 2021 Četník a mimozemšťané V tomto pátém a předposledním filmu se četnická brigáda ze Saint-Tropez, která se objevila ve filmech Četník ze Saint-Tropez (1964), Četník v New Yorku (1965), Četník se žení (1968) a […] Posted in Speciály
  • Četník a četnice15. července 2021 Četník a četnice Četník a četnice je francouzský film režiséra Jeana Giraulta z roku 1982. Jean Girault během natáčení zemřel, takže natáčení a střih filmu dokončil asistent režie Tony Aboyantz. Byl to […] Posted in Speciály
  • Angelika a král3. srpna 2021 Angelika a král Angelika a král (originální název: Angélique et le roy) je celovečerní film z roku 1966, který natočil režisér Bernard Borderie ve francouzsko-německo-italské koprodukci. Film je třetím […] Posted in Speciály
  • Fantomas18. července 2021 Fantomas Jedná se o první film z trilogie André Hunebelleho věnované zločinci, který předcházel filmům Fantomas se zlobí z roku 1965 a Fantomas proti Scotland Yardu z roku 1967. V době uvedení do […] Posted in Speciály
  • Komedie plná zmatků a intrik: Film "Oskar" s Louisem de Funèsem ve hlavní roli z roku 196715. srpna 2023 Komedie plná zmatků a intrik: Film "Oskar" s Louisem de Funèsem ve hlavní roli z roku 1967 Oskar je francouzský film režiséra Édouarda Molinaroa, který byl uveden do kin v roce 1967. Film s Louisem de Funèsem v hlavní roli vypráví příběh průmyslníka (hraje ho Louis de Funès), […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,67687 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72286 KB. | 18.04.2024 - 02:37:29