Kritiky.cz > Speciály > Policejní akademie 2: První nasazení

Policejní akademie 2: První nasazení

PA2
PA2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Policejní aka­de­mie 2: První nasa­ze­ní je ame­ric­ká kome­die z roku 1985, kte­rou reží­ro­val Jerry Paris. Jedná se o dru­hý díl série Policejní aka­de­mie a pokra­čo­vá­ní fil­mu Policejní aka­de­mie.

Mnoho her­ců se vra­cí z prv­ní­ho fil­mu, aby si zopa­ko­va­li své role. Steve Guttenberg si zopa­ku­je roli tříd­ní­ho klau­na stráž­ní­ka Careyho Mahoneyho, býva­lý hráč ame­ric­ké­ho fot­ba­lu Bubba Smith se vra­cí jako kolosál­ní Moses Hightower, Marion Ramseyová se opět obje­vu­je v roli Laverne Hooksové, David Graf se vra­cí jako pis­tol­ník Eugene Tackleberry, Michael Winslow jako mis­tr zvu­ko­vých efek­tů stráž­ník Larvell Jones a herec­ký vete­rán George Gaynes se vra­cí jako veli­tel Eric Lassard. V tom­to jedi­ném fil­mu série se neob­je­vi­la Leslie Easterbrooková v roli poru­či­ce Debbie Callahanové. Jedná se o prv­ní a jedi­ný film ze série, kte­rý zís­kal rating PG-13 kvů­li jazy­ku, sexualitě/nahotě a nási­lí.

Novými tvá­ře­mi ve fil­mu Policejní aka­de­mie 2 jsou Howard Hesseman jako kapi­tán Pete Lassard (bra­tr veli­te­le Policejní aka­de­mie Erica Lassarda), Bobcat Goldthwait jako Zed, vůd­ce pro­tiv­né­ho gan­gu „The Scullions“, Art Metrano jako poru­čík Mauser, Peter Van Norden jako stráž­ník Vinnie Schtulman, Tim Kazurinsky jako nešťast­ný maji­tel obcho­du Carl Sweetchuck a Lance Kinsey jako ser­žant Proctor. Ve fil­mu kade­ti Policejní aka­de­mie absol­vo­va­li a jsou při­dě­le­ni na nej­hor­ší okrsek ve měs­tě, kde mají pomo­ci kapi­tá­nu Petu Lassardovi v boji pro­ti Zedovu gan­gu.

Obsah filmu

Po náhod­ném úto­ku, kte­rý před­cho­zí noc spáchal míst­ní gang zná­mý jako „Scullioni“ a jejich infan­til­ní vůd­ce Zed McGlunk (Bobcat Goldthwait), při­jíž­dí na 16. okrsek náčel­ník Henry Hurst (George R. Robertson) a ozna­mu­je jeho kapi­tá­no­vi Petu Lassardovi (Howard Hesseman), že okrsek je nej­hor­ší ve měs­tě. Lassard pro­tes­tu­je s tím, že jeho poli­cis­té jsou pře­stár­lí a mají málo lidí, a pro­to už nemo­hou odvá­dět svou prá­ci. Hurst přes­to dává Lassardovi 30 dní na to, aby okrsek změ­nil, jinak kon­čí. Než Hurst ode­jde, poru­čík Mauser (Art Metrano) si vymys­lí, jak zís­kat pový­še­ní na kapi­tá­na, pokud Lassard neu­spě­je. Kapitán Lassard pak zavo­lá své­mu bra­t­ro­vi Ericovi (George Gaynes), kte­rý má na sta­ros­ti poli­cej­ní aka­de­mii, a požá­dá ho o šest nových rekru­tů. Mauser je viděn, jak hovo­ří se svým při­troub­lým par­ťá­kem, ser­žan­tem Proctorem (Lance Kinsey), jak se sna­ží pře­vzít kon­t­ro­lu nad okrskem.

Nejlepší absol­ven­ti veli­te­le Lassarda Carey Mahoney (Steve Guttenberg), Larvell Jones (Michael Winslow), Eugene Tackleberry (David Graf), Moses Hightower (Bubba Smith), Laverne Hooksová (Marion Ramsey) a Douglas Fackler (Bruce Mahler) při­jíž­dě­jí z poli­cej­ní aka­de­mie a nastu­pu­jí na 16. okrsek, při­čemž někte­ří z nich jsou při­dě­le­ni k par­ťá­ko­vi poli­cej­ní­mu vete­rá­no­vi. Fackler je při­dě­len k Dooleymu (Ed Herlihy), Mahoney k Vinniemu Schtulmanovi (Peter van Norden) a Tackleberry k ser­žant­ce Kathleen Kirklandové (Colleen Camp). Tackleberry se poz­dě­ji Mahoneymu svě­ří, že se do Kirklandové mož­ná zami­lo­val.

Mauser se mno­ho­krát poku­sí sabo­to­vat nové rekru­ty, při­čemž se osob­ně zamě­ří na Mahoneyho. Během hlíd­ky Mahoney a Schtulman zpo­zo­ru­jí lou­pež­né pře­pa­de­ní u obchod­ní­ka, ale lupi­či ve zmat­ku, kte­rý čás­teč­ně způ­so­bí rea­gu­jí­cí poli­cis­té, uprch­nou. Mauser je při­pra­ven je suspen­do­vat, ale Mahoney před­ne­se váš­ni­vou prosbu, kte­rá Lassarda pře­svěd­čí, aby jim dal ješ­tě jed­nu šan­ci. Zatímco se to všech­no děje, Zed a jeho par­ta se vyda­jí na „náku­py“ do super­mar­ke­tu, kde způ­so­bí zma­tek a cha­os.

Mauser dá Mahoneymu nový úkol: hlíd­ko­vat v tune­lu, což má za násle­dek, že je on i jeho par­ťák pokry­tý saze­mi. Zoney se Mauserovi pomstí tím, že mu vymě­ní šam­pon za Tackleberryho roz­tok epo­xi­do­vé prys­ky­ři­ce ze sady na opra­vu při­leb, kte­rý Mauserovi při­le­pí ruce k vla­sům. Nakonec se ztrap­ní před sta­ni­cí a po zby­tek fil­mu musí nosit paru­ku. Kapitán Lassard zahléd­ne něko­lik Zedových mužů a sna­ží se s nimi vypo­řá­dat, ale je pře­mo­žen a postří­kán. Tento poni­žu­jí­cí čin dodá Lassardovi odva­hu a dovo­lí okrsku pou­žít „jaké­ko­liv pro­střed­ky“, aby pomohl gang zadr­žet. Dojde k pokro­ku a vět­ši­na gan­gu je dopa­de­na při inci­den­tu v baru Modrá ústři­ce, ale Mauser infor­mu­je kapi­tá­na, že vět­ši­nu obvi­ně­ní nechal stáh­nout kvů­li nepři­mě­ře­né síle a poru­še­ní postu­pů. Mahoney vidí, že to Mauser udě­lal schvál­ně, a tak jako pomstu infor­mu­je sest­ru, kte­rá má na sta­ros­ti dří­ve naří­ze­nou pro­hlíd­ku těl­ních dutin, aby Mauserovi pro­ved­la zákrok.

Později jde Tackleberry na ran­de s Kirklandovou, kde zůsta­nou dlou­ho do noci. Vyznávají si lás­ku a milu­jí se (poté, co si vyjmou čet­né skry­té zbra­ně). Kapitán Lassard jde za svým bra­t­rem Ericem do japon­ské­ho steakhou­su a Eric při­jde s nápa­dem uspo­řá­dat pouť. V noci koná­ní jar­mar­ku však Zedovi muži pod­nik zde­mo­lu­jí. Lassard je dru­hý den bez prá­ce, zatím­co Mauser je pový­šen na kapi­tá­na. Jeho prv­ním činem je odvo­lá­ní Mahoneyho a Schtulmana, kte­rý se pro­ti Mahoneyho pro­puš­tě­ní rych­le ohra­dí.

Mahoney, Schtulman a Lassard se spo­jí v posled­ním poku­su gang zasta­vit. Pošlou Mahoneyho v uta­je­ní, aby se do gan­gu infil­tro­val. Lassard a Schtulman ho odpo­slou­chá­va­jí pomo­cí pana mik­ro­fo­nu. V přestro­je­ní za „Jugheada“, býva­lé­ho čle­na gan­gu „The Archies“, se mu poda­ří do gan­gu pro­nik­nout a zjis­tit jak jejich úkryt (opuš­tě­ná ZOO v Griffithově par­ku), tak jmé­no jejich vůd­ce. Jeho kry­tí je však pro­zra­ze­no poté, co mik­ro­fon pře­ru­ší roz­hla­so­vou rekla­mu, což vede k tomu, že kapi­tán Lassard svo­lá všech­ny muže na mís­to. Policisté dora­zí na mís­to, ale jsou zasta­ve­ni Mauserem. Mauser se poku­sí pro­vést razii, ale Fackler ho omy­lem sra­zí ve vzdu­cho­vém potru­bí a str­čí ho dovnitř, což vede k tomu, že Mausera zajme Zed a jeho gang. Policisté uspo­řá­da­jí vlast­ní razii a poda­ří se jim gang pře­mo­ci a zatknout. Zed se poku­sí s Mahoneym utéct, ale Lassard mu zabrá­ní v útě­ku a chys­tá se Zeda zastře­lit. Mahoney však sra­zí Zeda ze scho­dů, kde ho Hooksová zatkne. Poté vyjde naje­vo, že Lassardova zbraň neby­la nabi­tá, pro­to­že „od roku 73 neno­sil ost­ré nábo­je“. Lassard je poz­dě­ji zno­vu jme­no­ván kapi­tá­nem, stej­ně jako Mahoney a Schtulman v poli­cii, zatím­co Mauser je degra­do­ván zpět na poru­čí­ka za to, že málem zma­řil Lassardův zátah.

Důstojníci (včet­ně zno­vu dosa­ze­né­ho Lassarda) se účast­ní svat­by Tackleberryho a Kirklandové. Z pozem­ku poli­cej­ní aka­de­mie odjíž­dě­jí v mon­ster truc­ku.


Photo © Warner Bros. Pictures

Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Policejní akademie 3: Znovu ve výcviku16. července 2021 Policejní akademie 3: Znovu ve výcviku Policejní akademie 3: Zpátky ve výcviku je americká komedie z roku 1986, kterou režíroval Jerry Paris. Jedná se o třetí díl série Policejní akademie a pokračování filmu Policejní akademie […] Posted in Speciály
  • Policejní akademie 4: Občanská patrola21. července 2021 Policejní akademie 4: Občanská patrola Policejní akademie 4: Občanská patrola je americký celovečerní film z roku 1987. Jedná se o čtvrtý film ze série Policejní akademie. Ve skutečnosti měl být natočen hned po svém předchůdci. […] Posted in Speciály
  • Policejní akademie 6: Město v obležení2. srpna 2021 Policejní akademie 6: Město v obležení Policejní akademie 6: Město v obležení je americký celovečerní film z roku 1989. Jedná se o šestý díl série, který zůstal na pět let posledním. Obsah filmu Gang z Wilson Heights […] Posted in Speciály
  • Policejní akademie12. července 2021 Policejní akademie Policejní akademie je americká komedie z roku 1984, kterou režíroval Hugh Wilson jako svůj režijní debut a kterou distribuovala společnost Warner Bros. Pictures. Jeho příběh sleduje novou […] Posted in Speciály
  • Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach27. července 2021 Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach je americký celovečerní film z roku 1988, pátý díl série. V něm jsou zbývající hlavní hrdinové vysláni na policejní veletrh v Miami, kde má být […] Posted in Speciály
  • Policejní akademie - Nejslavnější policejní komedie 80. let.12. ledna 2021 Policejní akademie - Nejslavnější policejní komedie 80. let. Starostka amerického města otevřela dveře Policejní akademie nové generaci policistů: přijat je každý, kdo o to požádá, bez ohledu na výšku, váhu, věk, pohlaví, rasu, vyznání či vzdělání. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Policejní akademie 7: Moskevská mise13. srpna 2021 Policejní akademie 7: Moskevská mise Policejní akademie 7: Moskevská mise je americký celovečerní film z roku 1994. Jedná se o sedmý díl série Policejní akademie, který však následoval pět let po ostatních filmech této série. […] Posted in Články
  • Bradyovi a neuvěřitelný příběh písně 'Girl'30. prosince 2023 Bradyovi a neuvěřitelný příběh písně 'Girl' Jedním z nejslavnějších momentů seriálu Bradyovi bylo vystoupení Davyho Jonese z kapely The Monkees s písní "Girl" v epizodě "Getting Davy Jones". Zajímavé je, že píseň "Girl" nebyla […] Posted in Zajímavosti
  • Smrtonosná zbraň4. dubna 2023 Smrtonosná zbraň Smrtonosná zbraň je americká akční policejní komedie z roku 1987, kterou režíroval a spoluprodukoval Richard Donner, scénář napsal Shane Black a koproducentem byl Joel Silver. Vedle Garyho […] Posted in Speciály
  • Nebezpečná rychlost 2: Zásah19. srpna 2022 Nebezpečná rychlost 2: Zásah Režisér Speed 2 se snaží zopakovat relativní úspěch své "jedničky" z roku 1994 o nepravděpodobném pumovém teroristovi a ještě nepravděpodobnější jízdě autobusem a metrem v L.A. "Dvojka" si […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,90698 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72601 KB. | 19.05.2024 - 20:33:00