Kritiky.cz > Zajímavosti > Clemens Kuby v Praze představí nejen „mental healing“ při seminářích, ale i svou novou knihu Žijící Buddha

Clemens Kuby v Praze představí nejen „mental healing“ při seminářích, ale i svou novou knihu Žijící Buddha

Jaroslav Dušek a Ondřej Smeykal ukazují před premiérou opery L2 – Brána života na jakém místě má Clemens Kuby přerušenou míchu.
Jaroslav Dušek a Ondřej Smeykal ukazují před premiérou opery L2 – Brána života na jakém místě má Clemens Kuby přerušenou míchu.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tvrdí, že „kdo chce něco změ­nit, musí začít sám u sebe.“ Příležitost, aby to osu­du doká­zal, měl vprav­dě drti­vou. Příčné ochr­nu­tí po úra­zu, měsí­ce boles­ti­vé rekon­va­lescen­ce a pak doslo­va zázrač­né uzdra­ve­ní, pod­le jeho slov silou vůle a utkvě­lou myš­len­kou, že až se uzdra­ví, poje­de do Ladaku nato­čit film. A to ješ­tě teh­dy nevě­děl, že ho bude celý život pro­vá­zet to, co při své rekon­va­lescen­ci obje­vil – men­tál­ní léče­ní.

Clemens Kuby by pod­le všech lékař­ských vyšet­ře­ní neměl vůbec cho­dit: přes­to nejen cho­dí, nato­čil řadu fil­mů a napsal něko­lik knih na téma men­tál­ní­ho léče­ní a zdra­ví. Tu pro nás nej­no­věj­ší, Žijící Buddha, kte­rou napsal již v roce 1994, ale až nyní vychá­zí v České repub­li­ce u nakla­da­tel­ství Eminent. Při té pří­le­ži­tos­ti tu autor pořá­dá něko­lik před­ná­šek, setká­ní a semi­ná­řů na téma jeho život­ní ces­ty, před­sta­ve­ní kni­hy, a pře­de­vším celo­den­ní semi­ná­ře Mental hea­ling (men­tál­ní léče­ní).

Při někte­rých akcích se může­te setkat i se spe­ci­ál­ní­mi hos­ty, Jaroslavem Duškem nebo Ondřejem Smeykalem.

Program (vše bude simul­tán­ně pře­klá­dá­no do češ­ti­ny):

ŽIJÍCÍ BUDDHA

Čtvrtek 20. 4. 19:00

Přednáška na téma prá­vě vyda­né kni­hy o nej­star­ší dolo­že­né rein­kar­nač­ní tibet­ské linii kar­ma­pů a o auto­ro­vě puto­vá­ní za sedm­nác­tým vtě­le­ným žijí­cím Buddhou. Akce bude dopl­ně­na o pro­mí­tá­ní zábě­rů z jeho fil­mu.

  • Městská knihov­na, Mariánské nám. 1, Praha 1 - Vstupné 150 Kč
  • Vstupenky jsou v pro­de­ji v poklad­ně Městské knihov­ny

SETKÁNÍ S PŘÁTELI 17. karmapy

Pátek 21. 4. 10:00 -12:00

Setkání a poví­dá­ní s Clemensem Kubym a Zuzanou Ondomišiovou nad pro­mě­na­mi Tibetu a situ­a­cí tibet­ské­ho exi­lu za posled­ní­ho čtvrt sto­le­tí. Přítomen bude tlu­mo­če­ní z něm­či­ny i ang­lič­ti­ny.

  • Centrum Potala – Himalájské cen­t­rum, Horovo nám. 3, Praha 8

ZDRAVÍ Z VLASTNÍ SÍLY, seminář pro širší veřejnost

Pátek 21. 4. 16:00 - 20:00

Úvod do meto­dy Mental Healing, kte­rou se Clemens Kuby vylé­čil z příč­né­ho ochr­nu­tí a s jejíž pomo­cí se mno­ho dal­ších lidí zba­vi­lo svých nemo­cí a pro­blé­mů. Vstupenky a při­hláš­ku zís­ká­te v redak­ci časo­pi­su Regenerace.

  • Klub Lávka, Novotného Lávka 1, Praha 1 - Cena 490 Kč

ZÁKLADNÍ SEMINÁŘ MENTAL HEALING

Sobota 22. 4. 10:00 - 18:00 (s pře­stáv­kou na oběd)

Máte přá­ní sami se uzdra­vit, zís­kat zdra­ví vlast­ní­mi sila­mi a svo­je pro­blémy vědo­mě vyře­šit? Tento semi­nář vás nau­čí pozná­vat a pou­ží­vat při­ro­ze­ný a obraz svě­ta sil­ně roz­ši­řu­jí­cí nástroj pro sebe­lé­čeb­né a roz­vo­jo­vé pro­ce­sy. Metodou dušev­ní­ho psa­ní se dozví­te, jak může­te kdy­ko­li a se zpět­nou plat­nos­tí vytvo­řit a zažít obštastňu­jí­cí sku­teč­nost, kte­rá půso­bí až do úrov­ně těles­ných buněk i na vaše oko­lí a zajis­tí vaši dušev­ní rov­no­váhu. Speciálním hos­tem bude JAROSLAV DUŠEK.

  • Klub Lávka, Novotného Lávka 1, Praha 1 - Cena 1990 Kč

MENTAL HEALING PLUS

Neděle 23. 4. 10:00 - 18:00 (s pře­stáv­kou na oběd)

Plus zna­me­ná zvlášt­ní pri­vi­le­gi­um vůči běž­né­mu semi­ná­ři, pro­to­že zku­še­nost s léče­ním může být ově­ře­na prá­vě během toho­to dne. Speciálním hos­tem bude Ondřej Smeykal, kte­rý uza­vře Clemensův praž­ský pobyt od 19 hodin kon­cer­tem na didge­ri­doo a Clemens u toho bude vyprá­vět pří­běh o svém uzdra­ve­ní.

  • Klub Lávka, Novotného Lávka 1, Praha 1 - Cena 1890 Kč

Chcete se zúčast­nit?

Vstupné na akce kona­né v Klubu Lávka může­te uhra­dit pří­mo v redak­ci REGENERACE v době návštěv­ních hodin pro veřej­nost, a to kaž­dou stře­du od 13:00 do 16:00. Informace zís­ká­te také na e-mailové adre­se regenerace@regenerace.cz, kde dosta­ne­te při­hláš­ku, ve kte­ré bude­te mít všech­ny potřeb­né úda­je, potvr­ze­ní vaší regis­tra­ce a infor­ma­ce o způ­so­bu pla­ce­ní.

Více infor­ma­cí se dočte­te na: http://www.clemenskuby.cz/

FOTO: Eminent


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55194 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71665 KB. | 14.07.2024 - 05:53:56