Kritiky.cz > Profily osob > Kdo je kdo v Pelíšcích - Tvůrci

Kdo je kdo v Pelíšcích - Tvůrci

Photo © Space Films
Photo © Space Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Petr Jarchovský (*1966) a Jan Hřebejk (*1967) spo­leč­ně vystu­do­va­li Akademické gym­ná­zi­um ve Štěpánské uli­ci a v letech 1987 - 1991 kated­ru sce­náris­ti­ky a dra­ma­tur­gie na praž­ské fil­mo­vé a tele­viz­ní fakul­tě Akademie múzic­kých umě­ní.

Během stu­dia Jan Hřebejk reží­ro­val a ve své vlast­ní pro­duk­ci nato­čil dva fil­my - CO VŠECHNO CHCETE VĚDĚT O SEXU A BOJÍTE SE TO PROŽÍT (1988) a L.P. 1948 (1989), v tele­viz­ní pro­duk­ci pak reží­ro­val svůj krát­ko­me­tráž­ní hra­ný debut NEDĚLEJTE NIC, POKUD K TOMU NEMÁTE VÁŽNÝ DŮVOD (1991), všech­ny pod­le scé­ná­řů své­ho spo­lu­žá­ka Petra Zelenky. Filmy zís­ka­ly ve své době pozor­nost divá­ků, kri­ti­ky i čet­ná oce­ně­ní na stu­dent­ských fil­mo­vých fes­ti­va­lech.

Petr Jarchovský debu­to­val scé­ná­řem jed­né z poví­dek k cyk­lu VELMI UVĚŘITELNÉ PŘÍBĚHY, kte­rý nato­čil dal­ší výraz­ný spo­lu­žák - reži­sér Igor Chaun. Spolu s Janem Hřebejkem napsal rov­něž scé­nář ke gene­ra­ci fil­mo­vé kome­dii z pro­stře­dí let­ní­ho pio­nýr­ské­ho tábo­ra. Film PĚJME PÍSEŇ DOHOLA (1990) byl záro­veň celo­ve­čer­ním debu­tem reži­sé­ra Ondřeje Trojana a kame­ra­ma­na Asena Šopova. Ve fil­mu se v dět­ských rolích rov­něž obje­vi­li poz­děj­ší úspěš­ní mla­dí her­ci nové gene­ra­ce, Anna Geislerová a Jan Semotán (Kšanda z Šakalích let).

V roce 1992 nato­čil Jan Hřebejk pro čes­kou tele­vi­zi zají­ma­vou tele­viz­ní insce­na­ci pod­le vlast­ní diplomní adap­ta­ce romá­nu Egona Hostovského DOBROČINNÝ VEČÍREK s Jiřím Kodetem, Ivanc Chýlkovou a Bohumilem Kleplem v hlav­ních rolích.

Autorský fil­mo­vý muzi­kál ŠAKALÍ LÉTA, retro­ko­me­die z kon­ce pade­sá­tých let o nástu­pu rock and rollo­vé vlny v Čechách, měl pre­mi­é­ru v roce 1993. Podle poví­dek spi­so­va­te­le Petra Šabacha napsal scé­nář Petr Jarchovský, původ­ní hud­bu a tex­ty slo­žil zpě­vák Ivan Hlas, film reží­ro­val jako svůj celo­ve­čer­ní debut Jan Hřebejk a za kame­rou stál reno­mo­va­ný kame­ra­man Jan Malíř. Film měl vel­mi dobrou návštěv­nost a zís­kal mno­há pres­tiž­ní oce­ně­ní, včet­ně čes­ké­ho lva za nej­lep­ší režii pro Jana Hřebejka, za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon pro Josefa Abrháma, za nej­lep­ší původ­ní fil­mo­vou hud­bu pro Ivana Hlase a za nej­lep­ší film roku 1993. Tvůrci, kte­ří se sešli při prá­ci na ŠAKALÍCH LETECH, vytvo­ři­li dob­rý autor­ský tým, kte­rý nevá­hal navá­zat v PELÍŠCÍCH.

Spolu s Janem Malířem reži­sér Hřebejk rea­li­zo­val v roce 1994 tele­viz­ní seri­ál pro děti KDE PADAJÍ HVĚZDY, kte­rý se pro­dal do mno­ha zemí Evropy. Dalším úspě­chem autor­ské dvo­ji­ce Jarchovský - Hřebejk byla netra­dič­ně poja­tá tro­ji­ce autor­ských poví­dek pro tele­viz­ní cyk­lus BAKALÁŘI, kte­rá zís­ka­la pres­tiž­ní oce­ně­ní Filmového a tele­viz­ní­ho sva­zu a Literárního fon­du za pří­nos tele­viz­ní hra­né tvor­bě za rok 1997 (povíd­ky DOBRÁ ZPRÁVA s Miroslavem Donutilem a Evou Holubovou a OKNO s Václavem Koubkem).

Dalším při­pra­vo­va­ným pro­jek­tem z autor­ské díl­ny Petra Jarchovského a Jana Hřebejka je původ­ní fil­mo­vý scé­nář MUSÍME SI POMÁHAT. Půjde o hoř­kou kome­dii z obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky, kte­rá líčí tragi­ko­mic­ký pří­běh man­že­lů - hrdi­nů pro­ti své vůli, kte­ří ukry­jí ve svém domě židov­ské­ho chlap­ce a jsou pak při­nu­ce­ni odvá­dět od sebe nežá­dou­cí pozor­nost kola­bo­ra­cí. Scénář zís­kal význam­ný gran­to­vý pří­spě­vek od Státního fon­du ČR pro pod­po­ru a roz­voj čes­ké kine­ma­to­gra­fie.

Režisér JAN HŘEBEJK rea­li­zo­val také množ­ství drob­něj­ších pra­cí v oblas­ti hudeb­ních kli­pů (Žlutý Pes, Ivan Hlas, Hudba Praha), reklam či doku­men­tár­ních fil­mů (např. por­tréty Dominika Haška či Vladimíra Mišíka pro spo­leč­nost Febio). V roce 1997 debu­to­val i jako diva­del­ní reži­sér v diva­dle Pod Palmovkou režií NEBEZPEČNÝCH VZTAHŮ Christophera Hamptona s Vilmou Cibulkovou, Alešem Procházkou a Zitou Kabátovou v hlav­ních rolích.

Scenárista PETR JARCHOVSKÝ nyní půso­bí jako vedou­cí kated­ry sce­náris­ti­ky a dra­ma­tur­gie na praž­ské FAMU. Současně je dra­ma­tur­gem v čes­ké tele­vi­zi, pro kte­rou píše adap­ta­ci romá­nu Jana Škvoreckého ZBABĚLCI. Loni mu v nakla­da­tel­ství Paseka vyšla kni­ha Musíme si pomá­hat, kte­rou ilu­stro­val Pavel Reisenauer a pod­le kte­ré při­pra­vu­je s Janem Hřebejkem jeho dal­ší film.

PETR ŠABACH, autor literární předlohy

Petr Šabach (*1951) pat­ří mezi nej­za­jí­ma­věj­ší sou­čas­né čes­ké spi­so­va­te­le: pozor­nost si zís­ká­vá pře­de­vším jeho povíd­ko­vá tvor­ba. Je absol­ven­tem FF UK a jeho prv­ní pub­li­ko­va­nou samo­stat­nou pra­cí se sta­la v roce 1986 kni­ha Jak poto­pit Atlantidu. Povídkový sou­bor Šakalí léta v roce 1993 obsa­ho­val kro­mě nové­ho vydá­ní „Atlantidy“ i nove­lu Zumf a román Putování moř­ské­ho koně, kte­rý loni zno­vu samo­stat­ně vyda­lo nakla­da­tel­ství Paseka. Titulní povíd­ka sou­bo­ru poslou­ži­la v roce 1993 jako základ retro-muzikálu sce­náris­ty Petra Jarchovského a reži­sé­ra Jana Hřebejka ŠAKALÍ LÉTA. Zaslouženou kri­tic­kou i čte­nář­skou pozor­nost si zís­ka­la také auto­ro­va nove­la se „skan­dál­ním“ názvem Hovno hoří (1994), kte­rá se sta­la jed­ním z výcho­di­sek nové­ho Hřebejkova fil­mu PELÍŠKY. Jeho zatím posled­ní kni­hou jsou Babičky.

JAN MALÍŘ, kameraman

Jan Malíř (*1948) absol­vo­val praž­skou FAMU v roce 1972. Podílel se na řadě sním­ků v Krátkém fil­mu a pra­co­val také pro tele­vi­zi. Významná je jeho spo­lu­prá­ce s reži­sér­kou Věrou Chytilovou (FAUNOVO VELMI POZDNÍ ODPOLEDNE - 1983, celo­ve­čer­ní doku­ment PRAHA - NEKLIDNÉ SRDCE EVROPY - 1984, podo­ben­ství ŠAŠEK A KRÁLOVNA -1987). Je pode­psán i pod pohád­kou MAHULIENA, ZLATÁ PANNA (1987, r. Miloslav Luther), kome­dií TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ II (1990), adap­ta­cí Škvoreckého romá­nu TANKOVÝ PRAPOR (1991, r. Vit Olmer), sviž­ným dej­vic­kým muzi­ká­lem ŠAKALÍ LÉTA (1993, r. J. Hřebejk), melod­ra­ma­tem UČITEL TANCE (1994, r. Jaromil Jireš) a pohád­ko­vou kome­dií LOTRANDO A ZUBEJDA (1997, r. Karel Smyczek). Podílel se rov­něž na mul­ti­me­di­ál­ních pro­jek­tech Radúze Činčery.

Jan Malíř natá­čí také krát­ké fil­my: s ani­má­to­rem a reži­sé­rem Jiřím Bartou spo­lu­pra­co­val na kom­bi­no­va­né čer­né gro­tes­ce POSLEDNÍ LUP (1987) a za autor­ský doku­ment o Jiřím Stivínovi JIŘÍ STIVÍN, MÉNĚ ZNÁMÝ ČESKÝ KAMERAMAN zís­kal v roce 1994 pres­tiž­ní cenu MIDEM 94′. Jan Malíř sklá­dá také fil­mo­vou hud­bu (seri­ál KDE PADAJÍ HVĚZDY).

VLADIMÍR BARÁK, střihač

Vladimír Barák (*1964) vystu­do­val SUPŠ a poté FAMU. Z jeho tvor­by při­po­meň­me napří­klad fil­my a doku­men­ty IVAN KRAL DANCING BAREFOOT, MLÝNY, MULTICAR MOVIE SHOW (sil­vestrov­ská show diva­dla Sklep), MILAN UŽ JDE (diva­dlo Vrata) atd. Pravidelně se podí­lí na svě­žích, zejmé­na hudeb­ních pořa­dech České tele­vi­ze: je jed­ním z hlav­ních spo­lu­tvůr­ců cyk­lu Bigbít a čes­ká soda a jeho jmé­no nalez­ne­te u pořa­dů Šedesátka a Trip. Stříhal Genusy Dominika Haška a Vladimíra Mišika, Jak se žije kom­par­sis­tům a Jak se žije pís­nič­ká­řům. Jeho nasmě­ro­vá­ní doklá­dá také množ­ství hudeb­ních kli­pů (Suty, Lucie, Žlutý pes, Ivan Hlas, Sexy Dancers, Dr. Klusáček, No Guitars, Ivan Kral, Snake Eaters, Walk Choc Ice atd.).

MILAN SÝČEK, architekt

Milan Býček (*1963) absol­vo­val Fakultu archi­tek­tu­ry VUT v Brně. Jako asi­s­tent zís­kal zku­še­nos­ti u archi­tek­ta Zbyňka Hlocha. Za svou prv­ní samo­stat­nou prá­ci na tragi­ko­me­dii Jiřího Menzela „ŽIVOT A NEOBYČEJNÁ DOBRODRUŽSTVÍ VOJÁKA IVANA ČONKINA“ (1993) zís­kal Cenu za výpra­vu na fes­ti­va­lu v Novém Městě nad Metují a nomi­na­ci na Českého lva. Výrazně se podí­lel na roman­tic­ké pohád­ce „JAK SI ZASLOUŽIT PRINCEZNU“ (1994, r. Jan Schmidt), dra­ma­tu „CESTA PEKLEM“ (1994, r. Martin Hollý), na Schmidtově zatím nedo­kon­če­ném sním­ku „SITUACE VLKA“ a na divác­ky mimo­řád­ně úspěš­né tragi­ko­me­dii „BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA“ (1997, r. Petr Nikolaev). Působí také jako pro­jek­tant a rea­li­zá­tor v obo­ru uži­té archi­tek­tu­ry a spo­lu­pra­cu­je na reklam­ních spo­tře­bi­čích.


Zdroj: Tisková zprá­va Total HelpArt T.H.A - 1999


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,17919 s | počet dotazů: 254 | paměť: 74672 KB. | 28.05.2024 - 03:47:43