Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Čtvrtá hvězda

Čtvrtá hvězda

PB281593
PB281593
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na novi­nář­ské pro­jek­ci dne 28.11.2013 byl novi­ná­řům před­sta­ven nový  seri­ál České tele­vi­ze,  kte­rý uvi­dí divá­ci počát­kem roku 2014 na kaná­lu ČT1.

Na co se mohou divá­ci těšit?

Děj se ode­hrá­vá v praž­ském Hotelu Meteor  kde­si  v okra­jo­vé čtvr­ti měs­ta. Pro mla­dé­ho Štěpána (Václav Neužil) je prá­ce v recep­ci hote­lu rych­lou ško­lou živo­ta a postup­ně se sezna­mu­je nejen s cho­dem hote­lu, ale také s dal­ší­mi posky­to­va­te­li slu­žeb a hote­lo­vý­mi hos­ty. Prostředí hote­lu je zdro­jem nejen humor­ných situ­a­cí, ale také pohle­dem na pod poklič­ku jed­no­ho z pod­ni­ka­tel­ských  pro­stře­dí .  Postavy dva­nác­ti­díl­né­ho seri­á­lu pro­chá­ze­jí urči­tým vývo­jem ale kaž­dý díl má vlast­ní  vypoin­to­va­ný pří­běh, kte­rý bude mož­né shléd­nout i samo­stat­ně.

Seriál  bude vysí­lat tele­vi­ze od 6.1.2014 na kaná­lu ČT1. Na námě­tu a scé­ná­ři pra­co­va­li spo­leč­ně Petr Kolečko, Jan Prušinovský a Miroslav Krobot. Všechny spo­ju­je úspěš­ný tele­viz­ní seri­ál Okresní pře­bor, na jehož divác­ký úspěch by auto­ři chtě­li navá­zat.

Vzhledem k herec­ké­mu obsa­ze­ní, auto­rům scé­ná­ře a režij­ní­mu vede­ní Miroslavem Krobotem a Janem Prušinovským   se mohou divá­ci v kli­du posa­dit před tele­vi­zi a potě­šit se ori­gi­nál čes­kým seri­á­lem.

Hrají:

Ivan Trojan, Miroslav Krobot, Hynek Čermák, Marek Taclík, Klára Melíšková, Lenka Krobotová, Václav Neužil ml., David Novotný, Martin Myšička, Martha Issová, Jaroslav Plesl

Fotografie ve vět­ším roz­li­še­ní najde­te na webu 10Mpix.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36170 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71718 KB. | 14.07.2024 - 22:50:38