Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Případy 1. oddělení

Případy 1. oddělení

PC101613
PC101613
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Od led­na 2014 se mohou divá­ci těšit na Případy 1.oddělení

Na dneš­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ci před­sta­vil ředi­tel Programu ČT Milan Fridrich spo­lu se scé­náris­ty, reži­sé­ry a her­ci nový čtr­nác­ti­díl­ný detek­tiv­ní seri­ál České tele­vi­ze, kte­rý bude nasa­zen v hlav­ním vysí­la­cím čase od led­na 2014. Jednotlivé epi­zo­dy zachy­cu­jí  vyšet­řo­vá­ní  sku­teč­ných pří­pa­dů vražd  řeše­né kri­mi­na­lis­ty z 1. oddě­le­ní praž­ské kri­mi­nál­ky.  K objas­ně­ní  jed­not­li­vých pří­pa­dů při­spě­la vyso­ká pro­fe­si­o­na­li­ta a mno­ha­le­té zku­še­nos­ti vyšet­řo­va­te­lů.

Autoři chtě­li zachy­tit sou­čas­nost, kri­mi­nál­ní záplet­ky a pře­de­vším reál­nou prá­ci vyšet­řo­va­te­lů v Praze.  Na scé­ná­ři se podí­le­li dva auto­ři. Jedním z nich je novi­nář Jan Malina (spo­lu­prá­ce Kriminálka Anděl) a dru­hým je vyšet­řo­va­tel Josef Mareš, kte­rý při zpra­co­vá­ní scé­ná­ře vychá­zel ze svých vlast­ních zku­še­nos­tí a na řeše­ní sku­teč­ných pří­pa­dů se podí­lel.  Perfektní zna­lost pro­stře­dí a sna­ha o reál­né zachy­ce­ní  způ­so­bu vyšet­řo­vá­ní pří­pa­dů dodá­vá seri­á­lu jedi­neč­nost a věro­hod­nost.

Na cel­ko­vém vyzně­ní se také pode­psa­ly kva­lit­ní herec­ké výko­ny. Partu vyšet­řo­va­te­lů vede mjr.Josef Korejs(Miroslav Hanuš), kte­rý se sice do teré­nu tak čas­to nedo­sta­ne, ale své spo­lu­pra­cov­ní­ky se sna­ží pod­po­ro­vat a uzná­vá jejich schop­nos­ti. Skupinu vyšet­řo­va­te­lů tvo­ří osob­nos­ti s růz­ný­mi zku­še­nost­mi ale jed­no mají všich­ni spo­leč­né. Mají zájem svou prá­ci dovést do kon­ce a usvěd­čit vra­ha. Precizního mjr.Tomáše Kozáka hra­je Ondřej Vetchý ,  roz­váž­né­ho  mjr.Václava Plíška Boleslav Polívka  a role dal­ších vyšet­řo­va­te­lů ztvár­ni­li Filip Blažek, Petr Stach a Miroslav Vladyka.  Na seri­á­lu se reži­sér­sky podí­le­li Dan Wlodarczyk(Kriminálka Anděl, Soukromé pas­ti, Přešlapy) a Peter Bebjak(Kriminálka Anděl, Dr.Ludský).

V jed­not­li­vých epi­zo­dách se řeší samo­stat­né pří­pa­dy, kte­ré mís­to divo­kých stří­le­ček a honi­ček auty nabíd­nou pohled na kru­tou všed­nost sou­čas­né­ho měs­ta spo­lu s tra­gic­ký­mi osu­dy vra­hů i jejich obě­tí. Civilní herec­ké výko­ny, cit­li­vá kame­ra i režij­ní vede­ní nabíd­ne divá­kům  napí­na­vou podí­va­nou s emo­ce­mi, ale bez zby­teč­ných efek­tů a počí­ta­čo­vých tri­ků.

Zajímavosti z natá­če­ní

Inspirativním předob­ra­zem soud­ní­ho znal­ce v obo­ru psy­cho­lo­gie Vladimíra Boháčka, kte­ré­ho hra­je Václav Helšus, se stal soud­ní zna­lec  PhDr.Slavomil  Hubálek. O zámě­ru scé­náris­tů věděl, natá­če­ní se však nedo­žil. Zemřel náh­le před natá­če­ním prv­ní klap­ky.

V seri­á­lu hra­je 149 her­ců  a v 237 loka­cích. Celkový počet natá­če­cích dnů byl 284.

Fotky ve vět­ším roz­li­še­ní najde­te na ser­ve­ru 10Mpix.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33010 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72326 KB. | 22.05.2024 - 12:54:42