Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mozaika: první seriál podle předlohy Alice Nelis s Karlem Heřmánkem a Taťjanou Medveckou

Mozaika: první seriál podle předlohy Alice Nelis s Karlem Heřmánkem a Taťjanou Medveckou

Photo © Archiv TV Nova
Photo © Archiv TV Nova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Pokud jste pří­z­niv­ci seri­á­lů, mož­ná vás zaujme nový seri­ál Alice Nelis pod tak­tov­kou dvo­ji­ce reži­sé­rek Jasminy BlaževičLenky Wimmerové a v pro­duk­ci Lucky Man Production, kte­rá sestá­vá ze čtve­ři­ce pro­du­cen­tů Daria Špačková, David Ondříček, Iva K. Jestřábová, Aleš Solar. Jasmina Blaževič je chor­vat­ské­ho půvo­du, ale u nás vystu­do­va­la praž­ské FAMU, kde nyní půso­bí jako peda­gog, a lidé si ji mohou pama­to­vat díky jejím socio-politickým doku­men­tům, napří­klad Cesta - por­trét Věry Chytilové. Lenka Wimmerová má už na svém kon­tě řadu seri­á­lů, jme­nuj­me napří­klad Božena, Terapie nebo Soukromé pas­ti. Seriál Mozaika lze shléd­nout od 11. červ­na úter­ky a čtvrt­ky na VOYO. Seriál obsa­hu­je šest­náct dílů po 50 minu­tách.

Příběh je o jed­né vel­ké rodi­ně. Děj seri­á­lu – jak už to tak bývá – vypl­ňu­jí udá­los­ti vět­ší­ho či men­ší­ho význa­mu, kte­ré se dějí takřka v kaž­dé rodi­ně. Hlavními posta­va­mi jsou již zmí­ně­ní ostří­le­ní her­ci – sym­paťák Karel Heřmánek s milou a usmě­va­vou Taťjanou Medveckou a jejich čty­ři již dospě­lé děti, kte­ré si žijí svůj vlast­ní život, do kte­ré­ho se jim ale neu­stá­le mon­tu­jí jejich zou­fa­le peč­li­ví, zod­po­věd­ní a svě­do­mi­tí rodi­če, kte­ří svou pílí poka­zí snad všech­no, co jde. Dvě z dětí jsou ado­p­to­va­né, Richard (David Máj) a David (Marek Adamczyk). Systematický a peč­li­vý syn Richard má úspěš­nou auto­díl­nu a s man­žel­kou Bělou (Martha Issová) se mar­ně pokou­še­jí o dítě, což má vytvá­řet komic­ké scé­ny, napří­klad v podo­bě hláš­ky „Jdeme píchat?“, kte­rou se Richard ptá, zda může pích­nout Běle do bři­cha hor­mo­nál­ní injek­ce na pod­po­ru otě­hot­ně­ní. Trochu nezod­po­věd­ný a svo­bo­do­my­sl­ný syn David pra­cu­je v bis­tru a má hudeb­ní kape­lu a je své man­žel­ce Lucii (Kristýna Ryška) nevěr­ný, ačko­liv s ním má tři děti a mezi nimi i pat­nác­ti­le­tou Anču (Sophie Šporclová), kte­rá je dce­rou hereč­ky Barbory Kodetové a hous­lis­ty Pavla Šporcla a sou­čas­ně je vnuč­kou Jiřího Kodeta. Další dvě děti seri­á­lo­vých man­že­lů jsou vlast­ní, a jsou to dvoj­ča­ta Madla (Eva Podzimková) a Michal (Jan Nedbal). Mladičká a sym­pa­tic­ká Madla pra­cu­je jako uči­tel­ka výtvar­né výcho­vy na míst­ní ZUŠce, kde se také sezná­mi­la s mlad­ším chlap­cem (synem léka­ře), se kte­rým otě­hot­ně­la a ocit­la se na rizi­ko­vém těho­ten­ství v nemoc­ni­ci. První díl šest­nác­ti­díl­né­ho seri­á­lu s názvem Přineseniny pojed­ná­vá o rodin­né sešlos­ti, kte­rá je v kru­hu rodin­ném sla­ve­na tra­dič­ně kaž­dý rok na počest při­ne­se­ní obou dětí z dět­ské­ho domo­va. Takže kaž­dý rok mají kro­mě naro­ze­nin ješ­tě navíc při­ne­se­ni­ny. Mimo jiné je rodi­či vyslo­ve­na i sku­teč­nost, že se budou roz­vá­dět. A pro­to se kaž­dý z rodi­čů pře­stě­hu­je k někte­ré­mu ze svých dětí, aby mu tak život ješ­tě více zkom­pli­ko­val. Dcera Madla doma upadla, omdle­la a rodi­če ji pře­vez­li na poho­to­vost se zlo­me­nou nohou, odkud se dosta­la do nemoc­ni­ce na rizi­ko­vé těho­ten­ství, kde se odví­jí část děje seri­á­lu. Ačkoliv celá seri­á­lo­vá rodi­na půso­bí har­mo­nic­kým dojmem, vzta­hy jsou na dob­ré úrov­ni, přes­to by seri­ál Mozaika mohl dob­ře poslou­žit jako výstra­ha těm rodi­čům, kte­ří mají tu ten­den­ci plést se svým dětem až pří­liš do živo­ta.

Po zhléd­nu­tí prv­ních dvou dílů nabý­vám dojmu, že se jed­ná o prů­měr­ný seri­ál, kte­rý je kra­pet kome­di­ál­ní a slab­ší pova­hy se mohou při někte­rých scé­nách dojí­mat. Ale ani hvězd­né herec­ké obsa­ze­ní neza­chrá­ní plyt­kost pří­bě­hu a kře­čo­vi­tou sna­hu o komič­no, kte­ré se jeví býti až tro­chu trap­né a nabí­ze­ná atmo­sfé­ra budí dojem laci­ných emo­cí. Seriál by měl být o roz­cho­du man­že­lů, ale o jejich vzá­jem­ném vzta­hu, pro­blé­mech nebo emo­cích se nedo­zví­dá­me téměř vůbec nic. Trochu se zamýš­lím, proč se prá­vě Alice Nelis zapro­da­la pro komerč­ní seri­ál? Tento seri­ál je určen spí­še pro star­ší ženy důcho­do­vé­ho věku ane­bo mož­ná i pro ženy střed­ní­ho věku, kte­ré se mohou nad dějem dojí­mat či pla­kat nebo se smát… Uznávám, že jako kuli­sa pro domá­cí prá­ce by seri­ál mohl dob­ře poslou­žit, ale já osob­ně nevi­dím moc smy­sl v utr­pe­ní při pra­vi­del­ném sle­do­vá­ní všech dílů seri­á­lu na plat­for­mě VOYO. S ohle­dem na hvězd­né obsa­ze­ní dávám seri­á­lu 40%.


Mozaika (seri­ál)

 • Žánr: Komedie
 • Země: Česko
 • Rok: 2024
 • Stopáž: 13 h 20 min (Minutáž: 50 min)
 • Režie: Jasmina Blaževič, Lenka Wimmerová
 • Scénář: Alice Nellis
 • Kamera: Filip Marek, Pavel Berkovič, Kryštof Melka
 • Hudba: Radim Hladík ml.
 • Hrají: Karel Heřmánek, Taťjana Medvecká, David Máj, Martha Issová, Kristýna Ryška, Marek Adamczyk, Jan Nedbal, Tomáš Drápela, Eva Podzimková, Ondřej Malý, Sabina Remundová, Zuzana Mauréry, Václav Kopta, Sophia Šporclová, František Randýsek
 • Produkce: Daria Špačková, David Ondříček, Iva K. Jestřábová, Aleš Solar
 • Střih: Petr Staněk, Zdeněk Marek
 • Zvuk: Pavel Brejcha
 • Scénografie: Lucie Fejková
 • Masky: Klára Hubalová
 • Kostýmy: Vladimíra Fomínová

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71746 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71721 KB. | 13.07.2024 - 14:50:11