Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela...

Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela...

Tajnosti
Tajnosti
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

https://web.archive.org/web/20070625230038im_/http:/www.playall.cz/obrazky/tajnosti/tajnosti.jpg Hrdinkou fil­mu je poma­lu, ale jis­tě stár­nou­cí Julie, kte­rá roz­hod­ně netr­pí finanč­ní­mi pro­blémy či něja­kou jinou for­mou mate­ri­ál­ní­ho strá­dá­ní. Je vám ale asi hned jas­né, že všech­no nebu­de tak růžo­vé, jak se na prv­ní pohled zdá a že za zdán­li­vou povrch­ní spo­ko­je­nos­tí bude prav­dě­po­dob­ně ukry­té něja­ké to vnitř­ní strá­dá­ní. Vše začí­ná ráno, kdy Julie zaslech­ne zprá­vu o smr­ti své oblí­be­né zpě­vač­ky Niny Simone. V té chví­li ji zachvá­tí ira­ci­o­nál­ní tou­ha po kou­pi piá­na. Následuje celo­den­ní ana­bá­ze, kte­rá sice zpr­vu vede jen do obcho­du s hudeb­ní­mi nástro­ji, ale postup­ně Julie smě­řu­je i na dal­ší mís­ta a tím také roz­krý­vá svá dlou­ho stře­že­ná tajem­ství.

Musím při­znat, že Tajnosti mi, ani nevím proč, stá­le zůstá­va­jí v hla­vě, ale záro­veň se o nich dost těž­ko píše. Je to totiž tako­vý intim­ní film, kte­rý zkrát­ka nelze popsat a kte­rý pros­tě musí­te vidět, abys­te pocho­pi­li o čem tady mlu­vím. Asi nej­za­jí­ma­věj­ším na celém fil­mu je to, že se mu daří všech­na ta tajem­ství, lid­ské pro­hřeš­ky a chy­by odha­lo­vat lehce, tro­chu melan­cho­lic­ky, ale záro­veň i s nad­hle­dem. Tajnosti jsou vlast­ně doce­la nera­dost­ným až depre­siv­ním fil­mem (a to urči­tě nejen pro ženy střed­ní­ho věku), ale přes­to vám z nich tako­vý pocit nezů­sta­ne. Naopak, výsled­ný dojem je vel­mi pozi­tiv­ní, pří­jem­ný, až opti­mis­tic­ký.

https://web.archive.org/web/20070625230038im_/http:/playall.cz/obrazky/tajnosti/tajnosti2.jpg Vyzdvihnout si zaslou­ží pře­de­vším fakt, že se zde pole­houč­ku sklá­dá půso­bi­vá mozai­ka, v níž má všech­no své pev­ně dané mís­to, aniž by film byť jen jedin­krát sklou­zl k polo­pa­tič­nos­ti, sche­ma­tič­nos­ti, násil­né­mu vysvět­lo­vá­ní či dokon­ce mora­li­zo­vá­ní o tom, jak bylo to či ono špat­né. To vše je pod­po­ře­no bez­chyb­ný­mi herec­ký­mi výko­ny. Především vol­ba Ivy Bittové do hlav­ní role (s níž pocho­pi­tel­ně celý film sto­jí a padá) se Alici Nellis mno­ho­ná­sob­ně vypla­ti­la, Bittová se do role skvě­le hodí, půso­bí napros­to při­ro­ze­ně a vy tak všech­ny ty její lid­ské chy­by bez pro­blé­mů při­jí­má­te a chá­pe­te. Možná, že na tom má lví podíl i fakt, že Bittová hra­je ve fil­mech spí­še výji­meč­ně a tudíž v ní vůbec nevi­dí­te hereč­ku, kte­rá zde má jen dal­ší roli z mno­ha, ale oprav­du reál­nou bytost.

Verdikt: Působivá mozai­ka posklá­da­ná z postup­ně odha­lo­va­ných tajem­ství jed­né ženy. Pro nastí­ně­ní i roz­ře­še­ní vše­ho pod­stat­né­ho tu sta­čí pro­stor jed­no­ho jedi­né­ho dne a navíc k tomu netře­ba ani otrav­né polo­pa­tič­nos­ti, doslov­nos­ti či dokon­ce mora­li­zo­vá­ní. To vše je pod­po­ře­no bri­lant­ní­mi herec­ký­mi výko­ny, per­fekt­ně pad­nou­cí hud­bou a řeme­sl­ně zvlád­nu­tou fil­ma­ři­nou.

Hodnocení: 5/5 https://web.archive.org/web/20070625230038im_/http:/playall.cz/wp-content/plugins/editormonkey/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif


Photo © Bontonfilm


Podívejte se na hodnocení Tajnosti na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Buko – 60 %2. října 2022 Buko – 60 % Po sedmi letech (konkrétně od zdařilé pohádky Sedmero krkavců) se vrací režisérka a scenáristka Alice Nellis se svým celovečerním filmem na plátna kin. Vypráví v něm o ženě, které táhne na […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice.9. června 2020 Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice. Film mě nezklamal a nabídnul příběhy, které jsem tak docela neznala.František Šíma, který je nevěrný své invalidní ženě se sousedkou a v roztržce zabije svého syna. Následuje vězení a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […] Posted in Galerie
  • Buď chlap! - nová česká komedie plná dobrodružství a humoru20. března 2023 Buď chlap! - nová česká komedie plná dobrodružství a humoru Buď chlap! je nová česká komedie režiséra Michala Samira, která se odehrává v nádherné přírodě Vysokých Tater. Hlavní postavou je Pavel (Jakub Prachař), který se cítí nedospělý a nešťastný […] Posted in Filmové premiéry
  • Il Boemo - Vojtěch Dyk jako Josef Mysliveček14. listopadu 2022 Il Boemo - Vojtěch Dyk jako Josef Mysliveček Český skladatel Josef Mysliveček nemá za sebou kariéru zázračného umělce jako  W.A.Mozart, ale jeho dílo ani život není u nás příliš známý. To všechno se snaží napravit režisér Petr […] Posted in Filmové recenze
  • Il Boemo – Recenze – 70 %4. listopadu 2022 Il Boemo – Recenze – 70 % Výpravné historické české drama Il Boemo, natočené v koprodukci s Itálií a Slovenskem, se zaobírá osudy českého hudebního skladatele Josefa Myslivečka, jenž žil v letech 1737 až 1781, tedy […] Posted in Filmové recenze
  • NE/PROMLČENO - Divoké devadesátky, mafiánské popravy a skutečné zločiny, které mění osud10. srpna 2022 NE/PROMLČENO - Divoké devadesátky, mafiánské popravy a skutečné zločiny, které mění osud I přes mravenčí práci policie a vyšetřovacích týmů se někdy stává, že vrah není ani po letech dopaden. Nebo naopak po desítkách let dojde k otevření případu a na základě nových metod nebo […] Posted in Recenze knih
  • Iveta20. července 2022 Iveta Od malička jsem měla ráda zpěvačku Ivetu Bartošovou, její písničky a neuvěřitelný hlas, a proto není divu, že jsem si nemohla nechat ujít zhlédnutí minisérie "IVETA", mapující počátky […] Posted in TV Recenze
  • Promlčeno – Recenze – 60 %29. dubna 2022 Promlčeno – Recenze – 60 % Promlčeno je novým filmem režiséra a scenáristy Roberta Sedláčka (Rodina je základ státu, Jan Palach). Ten snímek podědil po režijním debutantovi Mirkovi Veselém, jenž coby autor námětu a […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27664 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71948 KB. | 09.12.2023 - 05:52:39