Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela...

Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela...

Tajnosti
Tajnosti
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

https://web.archive.org/web/20070625230038im_/http:/www.playall.cz/obrazky/tajnosti/tajnosti.jpg Hrdinkou fil­mu je poma­lu, ale jis­tě stár­nou­cí Julie, kte­rá roz­hod­ně netr­pí finanč­ní­mi pro­blémy či něja­kou jinou for­mou mate­ri­ál­ní­ho strá­dá­ní. Je vám ale asi hned jas­né, že všech­no nebu­de tak růžo­vé, jak se na prv­ní pohled zdá a že za zdán­li­vou povrch­ní spo­ko­je­nos­tí bude prav­dě­po­dob­ně ukry­té něja­ké to vnitř­ní strá­dá­ní. Vše začí­ná ráno, kdy Julie zaslech­ne zprá­vu o smr­ti své oblí­be­né zpě­vač­ky Niny Simone. V té chví­li ji zachvá­tí ira­ci­o­nál­ní tou­ha po kou­pi piá­na. Následuje celo­den­ní ana­bá­ze, kte­rá sice zpr­vu vede jen do obcho­du s hudeb­ní­mi nástro­ji, ale postup­ně Julie smě­řu­je i na dal­ší mís­ta a tím také roz­krý­vá svá dlou­ho stře­že­ná tajem­ství.

Musím při­znat, že Tajnosti mi, ani nevím proč, stá­le zůstá­va­jí v hla­vě, ale záro­veň se o nich dost těž­ko píše. Je to totiž tako­vý intim­ní film, kte­rý zkrát­ka nelze popsat a kte­rý pros­tě musí­te vidět, abys­te pocho­pi­li o čem tady mlu­vím. Asi nej­za­jí­ma­věj­ším na celém fil­mu je to, že se mu daří všech­na ta tajem­ství, lid­ské pro­hřeš­ky a chy­by odha­lo­vat lehce, tro­chu melan­cho­lic­ky, ale záro­veň i s nad­hle­dem. Tajnosti jsou vlast­ně doce­la nera­dost­ným až depre­siv­ním fil­mem (a to urči­tě nejen pro ženy střed­ní­ho věku), ale přes­to vám z nich tako­vý pocit nezů­sta­ne. Naopak, výsled­ný dojem je vel­mi pozi­tiv­ní, pří­jem­ný, až opti­mis­tic­ký.

https://web.archive.org/web/20070625230038im_/http:/playall.cz/obrazky/tajnosti/tajnosti2.jpg Vyzdvihnout si zaslou­ží pře­de­vším fakt, že se zde pole­houč­ku sklá­dá půso­bi­vá mozai­ka, v níž má všech­no své pev­ně dané mís­to, aniž by film byť jen jedin­krát sklou­zl k polo­pa­tič­nos­ti, sche­ma­tič­nos­ti, násil­né­mu vysvět­lo­vá­ní či dokon­ce mora­li­zo­vá­ní o tom, jak bylo to či ono špat­né. To vše je pod­po­ře­no bez­chyb­ný­mi herec­ký­mi výko­ny. Především vol­ba Ivy Bittové do hlav­ní role (s níž pocho­pi­tel­ně celý film sto­jí a padá) se Alici Nellis mno­ho­ná­sob­ně vypla­ti­la, Bittová se do role skvě­le hodí, půso­bí napros­to při­ro­ze­ně a vy tak všech­ny ty její lid­ské chy­by bez pro­blé­mů při­jí­má­te a chá­pe­te. Možná, že na tom má lví podíl i fakt, že Bittová hra­je ve fil­mech spí­še výji­meč­ně a tudíž v ní vůbec nevi­dí­te hereč­ku, kte­rá zde má jen dal­ší roli z mno­ha, ale oprav­du reál­nou bytost.

Verdikt: Působivá mozai­ka posklá­da­ná z postup­ně odha­lo­va­ných tajem­ství jed­né ženy. Pro nastí­ně­ní i roz­ře­še­ní vše­ho pod­stat­né­ho tu sta­čí pro­stor jed­no­ho jedi­né­ho dne a navíc k tomu netře­ba ani otrav­né polo­pa­tič­nos­ti, doslov­nos­ti či dokon­ce mora­li­zo­vá­ní. To vše je pod­po­ře­no bri­lant­ní­mi herec­ký­mi výko­ny, per­fekt­ně pad­nou­cí hud­bou a řeme­sl­ně zvlád­nu­tou fil­ma­ři­nou.

Hodnocení: 5/5 https://web.archive.org/web/20070625230038im_/http:/playall.cz/wp-content/plugins/editormonkey/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif


Photo © Bontonfilm


Podívejte se na hodnocení Tajnosti na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55567 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71801 KB. | 28.02.2024 - 16:38:06