Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zátopek – Recenze – 80%

Zátopek – Recenze – 80%

zatopek vaclav neuzil 4
zatopek vaclav neuzil 4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Očekávaný spor­tov­ní sní­mek reži­sé­ra a sce­náris­ty Davida Ondříčka (Samotáři, Ve stí­nu) o čes­ko­slo­ven­ském běž­ci Emilu Zátopkovi se stal zaha­jo­va­cím fil­mem kar­lo­var­ské­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu, na němž si odbyl svou svě­to­vou pre­mi­é­ru. Do kin vstu­pu­je po roč­ním odkla­du a i jeho nato­če­ní bylo během na dlou­hou trať – na scé­ná­ři se v prů­bě­hu pří­prav kro­mě Ondříčka vystří­da­li i Alice Nellis a Jan P. Muchow, jejich prá­ce se sta­la zákla­dem pro komiks Zátopek… když nemů­žeš, tak při­dej!, kte­rý vyšel v roce 2016, a v tom­též roce David Ondříček nato­čil pod názvem Zátopek i tele­viz­ní doku­ment. To vše se nyní zúro­či­lo v na čes­ké pomě­ry špič­ko­vě rea­li­zo­va­ném spor­tov­ním dra­ma­tu (při­po­mí­na­jí­cím např. brit­ské osca­ro­vé Ohnivé vozy z roku 1981), jenž se zamě­řu­je zejmé­na na obdo­bí od Zátopkových atle­tic­kých počát­ků po jeho nej­vět­ší úspě­chy, kdy záro­veň pro­chá­zel nej­šťast­něj­ší­mi i nej­kri­zo­věj­ší­mi chví­le­mi své­ho man­žel­ství s oště­pař­kou Danou.

Zátopek – Recenze – 80%
Photo © Lucky Man Films / Dušan Martinček

 Snímek tak reka­pi­tu­lu­je Zátopkovu spor­tov­ní kari­ér­ní dráhu s důra­zem na oka­mži­ky, kdy se jako pra­cov­ník v Baťových díl­nách nedob­ro­vol­ně zúčast­nil běžec­ké­ho závo­du a od té doby se pro běh nadchl, kdy se po prv­ních vel­kých úspě­ších sezná­mil se svou budou­cí ženou a kdy vítě­zil na olym­pi­á­dách (kon­krét­ně v Londýně v roce 1948 a na legen­dár­ním roč­ní­ku 1952 v Helsinkách, odkud při­ve­zl rov­nou tři zla­té medai­le – a Dana Zátopková čtvr­tou), zatím­co se han­dr­ko­val s komu­nis­tic­ký­mi pohla­vá­ry. Všechny tyto epi­zo­dy jsou při­tom orá­mo­vá­ny děním v roce 1968, kdy Zátopka již po kon­ci jeho kari­é­ry navští­ví v Československu aus­tral­ský běžec Ron Clarke, aby od něj během týden­ní­ho přá­tel­ské­ho poby­tu zís­kal cen­né rady a zlep­šil tak svou for­mu. Právě hovo­ry až nepři­ro­ze­ně ener­gic­ké­ho a nad­še­ním sála­jí­cí­ho Zátopka s dis­tingo­va­ným vytr­val­cem jsou pro film kostrou, na níž jsou frag­men­ty z olym­pi­o­ni­ko­va živo­ta navě­še­ny.

Nejpozoruhodnější slož­kou fil­mu jsou herec­ké výko­ny Václava Neužila a Marthy Issové v rolích man­že­lů Zátopkových. Václav Neužil se do Emila Zátopka doko­na­le převtě­lil, a to včet­ně jeho neo­hra­ba­ných pohy­bů, náma­hou zkři­ve­ných výra­zů v obli­če­ji a cel­ko­vé fyzic­ké kon­di­ce, kte­rou si vybu­do­val absol­vo­vá­ním řady atle­tic­kých tré­nin­ků. Martha Issová půso­bí též zce­la uvě­ři­tel­ně, ať už jako Emilova odda­ná pod­po­ro­va­tel­ka, kte­rá se však navzdo­ry vlast­ním úspě­chům ocit­la v jeho stí­nu, nebo jako nespo­ko­je­ná man­žel­ka, kte­rá by chtě­la od živo­ta víc, zatím­co její choť má v hla­vě pou­ze závo­dě­ní a vyhrá­vá­ní.

Vynikající je i kame­ra Štěpána Kučery, kte­rá vyni­ká spo­lu se stři­hem pře­de­vším v dyna­mic­kých a čas­to i str­hu­jí­cích scé­nách zachy­cu­jí­cích Zátopkovy olym­pij­ské výko­ny a tré­nink, hud­ba Beaty Hlavenkové, kte­rá nikdy nesklouzá­vá k pate­tič­nos­ti a výraz­ně fil­mu pomá­há tam, kde by jinak k urči­té­mu pato­su sklouzá­vat mohl, a také výpra­va, kte­rá je per­fekt­ní od dobo­vé sty­li­za­ce po rea­li­za­ci davo­vých scén na olym­pij­ských sta­di­o­nech. Co nao­pak není úpl­ně ide­ál­ní, jsou mas­ky, spo­lé­ha­jí­cí na hrdi­no­vu postu­pu­jí­cí pleš poma­lu jako na jedi­ný roz­li­šo­va­cí prvek mezi pět­a­dva­ce­ti­le­tým Zátopkem a týmž mužem o dva­cet let star­ším.

Photo © Lucky Man Films / Dušan Martinček
Photo © Lucky Man Films / Dušan Martinček

Film Zátopkovu posta­vu nevy­u­ží­vá k vytvo­ře­ní doko­na­lé­ho mra­mo­ro­vé­ho pomní­ku, mno­hý­mi opě­vo­va­nou spor­tov­ní legen­du totiž vykres­lu­je i s její­mi nedo­stat­ky a po vzo­ru mno­hých jiných fil­mů o mimo­řád­ně nada­ných osob­nos­tech ji pojí­má jako člo­vě­ka geni­ál­ní­ho, leč (jak už to tak bývá) poně­kud své­ráz­né­ho a žijí­cí­ho ve vlast­ním svě­tě, kte­rý se točí jen kolem běhá­ní. Tento rys jeho osob­nos­ti je pak užit nejen k opa­ko­va­né­mu vytvá­ře­ní napě­tí v jeho vzta­hu s Danou, kte­rou zane­dbá­vá a sobec­ky pře­hlí­ží, ale i k vylí­če­ní jeho napros­té igno­ran­ce teh­dej­ší poli­tic­ké rea­li­ty. Úplné pře­hlí­že­ní poten­ci­ál­ních nega­tiv­ních důsled­ků, jaké by jeho cho­vá­ní moh­lo v kon­tex­tu dané­ho reži­mu mít, jsou pak uká­zá­ny jak v pozi­tiv­ním svět­le (když se chra­b­ře zasta­ne pro­ble­ma­tic­ké­ho kole­gy), tak ve svět­le nega­tiv­ním (když je nucen pode­psat sou­hlas s potres­tá­ním poli­tic­kých věz­ňů, jemuž tak úpl­ně nero­zu­mí).

Politické reá­lie jsou nicmé­ně ve fil­mu vždy jen okra­jo­vě nazna­če­ny a Zátopek jimi tak tro­chu naiv­ně pro­plou­vá, v důsled­ku čehož z fil­mu ve výsled­ku nijak kon­tro­verz­ně nevy­chá­zí – i přes zachy­ce­ní růz­ných jeho pochy­be­ní k němu totiž fil­ma­ři při­stu­pu­jí se zřej­mou úctou, kte­rá jim neu­mož­ni­la jej vyob­ra­zit jinak než jako za všech okol­nos­tí sym­pa­tic­ké­ho, milé­ho a vese­lé­ho muže, kte­rý zpí­vá morav­ské lido­vé pís­nič­ky a s obli­bou se cho­vá spon­tán­ně.

Photo © Lucky Man Films / Dušan Martinček
Photo © Lucky Man Films / Dušan Martinček

 

Do detai­lu vyci­ze­lo­va­né herec­tví, pre­ciz­ně napsa­né dia­lo­gy a pře­hled­ně struk­tu­ro­va­né vyprá­vě­ní jsou důka­zy toho, že Davidu Ondříčkovi dobo­vý pří­běh nato­če­ný pod­le sku­teč­ných udá­los­tí jako reži­sé­ro­vi a sce­náris­to­vi maxi­mál­ně sedl. Nedostatky by se sice našly, ať už v prá­ci s jed­not­li­vý­mi moti­vy (kupří­kla­du nevy­tě­že­né Zátopkovo zra­ně­ní), nevy­rov­na­né pou­ta­vos­ti fil­mu (linie z roku 1968 není tak zají­ma­vá jako ostat­ní dění) nebo nad­by­teč­nos­ti někte­rých scén na úkor jiných (např. Ronův tele­fo­nát do Austrálie zby­teč­ně odvá­dí pozor­nost někam jinak, nao­pak Zátopkovo roz­hod­nu­tí běžet mara­ton by si zaslou­ži­lo pro­pra­co­va­něj­ší poza­dí), leč i tak je Zátopek Ondříčkovým dosud nej­vy­da­ře­něj­ším poči­nem. Kromě domá­cí­ho pub­li­ka má navíc vel­ký poten­ci­ál uspět i na zahra­nič­ním trhu, Zátopek v něm ostat­ně jako fanou­šek cizích jazy­ků hovo­ří se svým aus­tral­ským pří­te­lem po znač­nou část sto­pá­že ang­lic­ky. A po dlou­hé době jde o dal­ší čes­ký film, jenž obec­ně sto­jí za dopo­ru­če­ní.

 


Photo © Lucky Man Films / Dušan Martinček


Podívejte se na hodnocení Zátopek na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Anthropoid: precizní historické drama navzdory anglické pseudovýslovnosti českých jmen24. května 2024 Anthropoid: precizní historické drama navzdory anglické pseudovýslovnosti českých jmen České dějiny nejsou zrovna tradičním zdrojem látek pro americké a britské filmy. Proto potěší, když se v koprodukci zahraniční tvůrci rozhodnou zpracovat některý z důležitých momentů […] Posted in Retro filmové recenze
  • Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 218. prosince 2022 Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 2 Ten kdo nezná Krále Šumavy, tak kdyby vůbec nebyl. Snad všichni by měli znát tajemného převaděče na hraničních horách. Druhý díl nám konečně přináší trochu akce, trochu mrtvol, ale […] Posted in TV Recenze
  • Král Šumavy: Fantom temného kraje13. prosince 2022 Král Šumavy: Fantom temného kraje Do našich televizí se vrací slavný "Král Šumavy". Není to naštěstí ten slavný „komunistický“ Král Šumavy z roku 1959, ale je to  nový třídílný seriál, který od premiéry během dalších dvou […] Posted in TV Recenze
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […] Posted in Galerie
  • Metoda Markovič: Hojer19. března 2024 Metoda Markovič: Hojer Filmfanaticovi dosud chyběla zkušenost s nováckými sériemi z produkce Voyo. Nenalákal mě Král Šumavy, nepodařilo se to Ivetě, uspěla až Metoda Markovič: Hojer. A padlo hned několik […] Posted in TV Recenze
  • Iveta Karel Šimek a Ján Jackuliak1. února 2024 Nová kapitola v životě Ivety Bartošové Tvůrčí tým pod vedením režiséra a scenáristy Michala Samira zakončil poslední klapkou tříletou životopisnou ságu o jedné z nejvýraznějších postav tuzemské pop-music – Ivetě Bartošové. Nová […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Bratři – Mašíni míří na Západ5. listopadu 2023 Bratři – Mašíni míří na Západ Příběh bratří Mašínů, kteří v 50. letech utekli z Československa přes Východní Německo do západního Berlína a následně do USA snad není třeba představovat. Tohle téma totiž dělí český […] Posted in Filmové recenze
  • Bratři – Recenze – 60 %26. října 2023 Bratři – Recenze – 60 % Bratři Ctirad a Josef Mašínovi, kteří v 50. letech patřili ke členům protikomunistického odboje, jsou v československých dějinách kontroverzně přijímanými osobnostmi. Někteří jim vytýkají, […] Posted in Filmové recenze
  • Bratři míří do kin18. října 2023 Bratři míří do kin O dnešní novinářskou projekci filmu Bratři do režiséra Tomáše Mašína byl zájem. Na tiskovou konferenci po uvedení filmu přišla i početná delegace tvůrců filmu včetně hlavních protagonistů. […] Posted in Filmové recenze
  • Život pro samouky – Recenze – 40 %12. května 2023 Život pro samouky – Recenze – 40 % Českou vztahovou komedii Život pro samouky natočila a napsala režisérka a scenáristka Jitka Rudolfová (Zoufalci, Hodinářův učeň) podle románu „Láska pro samouky“ spisovatelky (a mimo jiné […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,64619 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71630 KB. | 25.06.2024 - 18:29:47