Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty

Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty

Deb
Deb
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Steven Soderbergh a George Clooney si nej­spíš u sklen­ky řek­li, že už bylo dost par­ťá­ků a je potře­ba uká­zat, že i ženy umí lou­pit s vti­pem a šar­mem. Rozhodli se nato­čit film, kte­rý před­sta­ví krás­né ženy v nových rolích důmy­sl­ných zlo­dě­jek. Garry Ross a Olivia Milch napsa­li scé­nář, kte­rý zachy­cu­je pří­pra­vu a prů­běh lou­pe­že vzác­ných kle­no­tů. Aby toho neby­lo málo, pak nebu­de lou­pit hlav­ní hrdin­ka Debbie sama ani se svou pří­tel­ky­ní  Lou, ale zapo­jí i své par­ťač­ky. To všech­no pěk­ně v luxus­ním pro­stře­dí a v náklad­ných toa­le­tách a šper­cích, aby bylo co obdi­vo­vat.

Jenže přes veš­ke­rou sna­hu zná­mých i méně zná­mých here­ček, se nepo­da­ři­lo reži­sé­ro­vi Garry Rossovi navo­dit potřeb­né napě­tí ani odleh­čit slov­ním vti­pem nebo kome­di­ál­ní situ­a­cí. Naopak se poda­ři­lo dát k sobě co do vizá­že a cha­rak­te­ru růz­no­ro­dou smě­si­ci čle­nek lou­pež­né­ho kla­nu. Jsou to výraz­né a kon­trast­ní osob­nos­ti.

Kamera se hod­ně věnu­je zábě­rům na krás­né ženy nebo zají­ma­vě řeše­ným mód­ním mode­lům. Hlavní hrdin­ky se neu­stá­le pro­mě­ňu­jí a uka­zu­jí se v růz­ných pře­vle­cích. Všechny jsou půvab­né a krás­né, zejmé­na na kon­ci fil­mu, kdy mají radost úspěš­ně pro­ve­de­né lou­pe­že. A to ješ­tě neví, že je čeká milé pře­kva­pe­ní.

Debbie a její par­ťač­ky je mož­né chá­pat jako eman­ci­pač­ní vari­an­tu úspěš­ných fil­mů Dannyho par­ťá­ci.  Když se poda­ří nato­čit film s dobrou divác­kou ode­zvou, hned je potře­ba ten­to úspěch opa­ko­va­ně zpe­ně­žit. V tom­to ohle­du jsou kri­mi kome­die vděč­ným žánrem, pro­to­že napě­tí lou­pe­že lze dob­ře oko­ře­nit vtip­ným dia­lo­gem. A když se pře­mlu­ví k natá­če­ní zná­mé herec­ké osob­nos­ti, tak by to mělo fun­go­vat. To si nej­spíš řekl reži­sér Steven Soderbergh, kte­rý v roce 2001 nato­čil film Dannyho par­ťá­ci s Georgem Clooney v hlav­ní roli. Film měl švih, výbor­né herec­ké obsa­ze­ní a pře­de­vším humor, kte­rý jed­not­li­vé posta­vy oko­ře­nil vlast­ní cha­rak­te­ris­ti­kou. Film měl úspěch a násle­do­va­ly ješ­tě dal­ší dva ve stej­ném herec­kém slo­že­ní.  Většinu stě­žej­ních postav hrá­li muži a žen­ské posta­vy byly spíš jako dopl­ňu­jí­cí okra­sa. Současná vari­an­ta je nao­pak posta­ve­na na žen­ských hrdin­kách a uka­zu­je se, že opa­ko­va­ný vtip už nemu­sí být vtip­ný. Ano, fil­mo­vý žánr je zacho­ván. Kriminální záplet­ka je roze­hrá­na, ale komic­ké situ­a­ce se někam vytra­ti­ly, nebo pros­tě nevy­zně­ly. Ale upo­zor­ňu­ji, že je to jen můj pocit. Možná je ve fil­mu tolik legra­ce, že jsem ji při sou­stře­dě­ní na bar­vy a buja­ré tva­ry pře­hléd­la.

Každopádně dopo­ru­ču­ji ten­to „čina­ný“ fil­me­ček pro hol­ky bez roz­dí­lu věku a klu­ky, kte­ří je dopro­vo­dí do kina. Není to nároč­né, občas se usmě­je­te a z kina odchá­zí­te s čis­tou hla­vou, a to není málo. Jen mi líto, že hereč­kám Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter a Sandra Bulloc, nedal ten­to film vel­kou šan­ci uká­zat, jak jsou dob­ré. Nejspíš do pro­jek­tu šly, pro­to­že kaž­dý dolar se počí­tá a chtě­ly pro­du­cen­tům udě­lat radost, jinak to nevi­dím.

50 %

Photo © Warner Bros.


Podívejte se na hodnocení Debbie a její parťačky na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27221 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71971 KB. | 09.12.2023 - 05:41:41