Kritiky.cz > Speciály > Hobit: Neočekávaná cesta

Hobit: Neočekávaná cesta

Photo © New Line Cinema, Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Bros. Pictures
Photo © New Line Cinema, Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Bros. Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Hobit: Neočekávaná ces­ta je dob­ro­druž­ný film z roku 2012, kte­rý nato­čil Peter Jackson pod­le scé­ná­ře Fran Walshové, Philippy Boyensové, Jacksona a Guillerma del Tora na moti­vy romá­nu Hobit J. R. R. Tolkiena z roku 1937. Jedná se o prv­ní díl tri­lo­gie Hobit, kte­rý půso­bí jako prequel k Jacksonově tri­lo­gii Pán prs­te­nů.

Příběh se ode­hrá­vá ve Středozemi šede­sát let před hlav­ní­mi udá­lost­mi Pána prs­te­nů a čás­ti fil­mu jsou adap­to­vá­ny z dodat­ků k Tolkienovu Návratu krá­le. Neočekávaná ces­ta vyprá­ví pří­běh Bilba Pytlíka (Martin Freeman), kte­rý se nechá pře­svěd­čit čaro­dě­jem Gandalfem (Ian McKellen), aby dopro­vá­zel tři­náct trpas­lí­ků vede­ných Thorinem Oakenshieldem (Richard Armitage) na výpra­vě za zno­vu­zís­ká­ním Osamělé hory od draka Šmaka. V herec­kém ansám­blu dále hra­jí Ken Stott, Cate Blanchett, Ian Holm, Christopher Lee, Hugo Weaving, James Nesbitt, Elijah Wood a Andy Serkis a obje­ví se i Sylvester McCoy, Barry Humphries a Manu Bennett.

Neočekávaná ces­ta měla pre­mi­é­ru 28. lis­to­pa­du 2012 ve Wellingtonu, do kin ji pak 12. pro­sin­ce na Novém Zélandu a 14. pro­sin­ce ve Spojených stá­tech uved­la spo­leč­nost Warner Bros. Pictures. Stalo se tak téměř devět let po uve­de­ní Pána prs­te­nů: Návrat krá­le. Film zís­kal smí­še­né hod­no­ce­ní kri­ti­ků a v poklad­nách kin vydě­lal přes 1,017 mili­ar­dy dola­rů, což z něj uči­ni­lo čtvr­tý nej­vý­dě­leč­něj­ší film roku 2012. Film zís­kal řadu oce­ně­ní; na 86. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů byl nomi­no­ván na nej­lep­ší výpra­vu, nej­lep­ší make-up a účes a nej­lep­ší vizu­ál­ní efek­ty.

V roce 2013 násle­do­va­lo dvě pokra­čo­vá­ní, a to Šmakova dra­čí poušť a v roce 2014 Bitva pěti armád.

Děj

Blíží se jeho 111. naro­ze­ni­ny a hobit Bilbo Pytlík začí­ná pro své­ho synov­ce Froda sepi­so­vat celý pří­běh své­ho dob­ro­druž­ství před 60 lety.

Dlouho před Bilbovým zapo­je­ním při­ne­sl trpas­li­čí král Thrór své­mu rodu pod Osamělou horou éru pro­spe­ri­ty až do pří­cho­du draka Šmaka. Šmak zni­čil neda­le­ké měs­to Dale, vyhnal trpas­lí­ky z jejich hory a odne­sl si jejich záso­by zla­ta. Thrórův vnuk Thorin spat­ří na neda­le­kém úbo­čí krá­le Thranduila a jeho les­ní skřít­ky a je zdě­šen, když radě­ji ode­jdou, než aby pomoh­li jeho lidu, což má za násle­dek Thorinovu věč­nou nená­vist k elfům.

V Kraji je pade­sá­ti­le­tý Bilbo okla­mán čaro­dě­jem Gandalfem Šedým, aby uspo­řá­dal veče­ři pro Thorina a jeho dru­ži­nu trpas­lí­ků: Balin, Dwalin, Fíli, Kíli, Dori, Nori, Ori, Óin, Glóin, Bifur, Bofur a Bombur. Gandalfovým cílem je naver­bo­vat Bilba jako „lupi­če“ dru­ži­ny, kte­rý jim pomů­že při jejich výpra­vě do Osamělé hory. Bilbo zpr­vu nechce při­jmout, ale poté, co dru­ži­na dru­hý den ode­jde bez něj, změ­ní názor. Bilbo spě­chá, aby se k dru­ži­ně při­po­jil. Při ces­tě dál je dru­ži­na zaja­ta tře­mi trolly. Bilbo zdr­ží Trolly od jejich sežrá­ní až do sví­tá­ní a Gandalf vysta­ví Trolly slu­neč­ní­mu svět­lu, čímž je pro­mě­ní v kámen. Družina najde jes­ky­ni Trollů a nalez­ne poklad a elfí čepe­le. Thorin a Gandalf si vez­mou po jed­né elfské čepe­li, Orcrist a Glamdring; Gandalf najde také elfskou dýku, kte­rou dá Bilbovi.

Více na Kritiky.cz
Golden Axe Golden Axe, jméno, jehož vyslovení mnohým rozbuší srdce na míru místy až nezdravou.Ano, tak...
Top nekonečno nejlepších songů na planetě Zemi Dle zcela zaujatého a subjektivního pohledu. Řazeno chronologicky, od těch co byly objeveny již...
Titulky k Ten Days in the Valley S01E04 - Day 4: Below the Line Den čtvrtý a zamotané klubko únosu se pomalu začíná rozmotávat. Zdá se, že Jane a Bird spo...
Šarlota a vysněný kůň 4: První láska - nalomí se důvěra Šarloty vůči Dorce? Šarlota s Dorkou kráčely ke stáji. Šarlota byla vzrušená, ale také dost nervózní. Uprost...
Čtvrtečník - 18. března 2004 Dnešního dne naše kina obohatí jeden "béčkový" horor - Gothika, sci-fi film Výplata, Costner...

Čaroděj Radagast Hnědý vyhle­dá Gandalfa a jeho dru­ži­nu a vyprá­ví jim o setká­ní v Dol Gulduru s Nekromantem, čaro­dě­jem, kte­rý tem­nou magií kazí Zelený hvozd. Gandalf, pro­ná­sle­do­va­ný skře­ty, vede dru­ži­nu skry­tou chod­bou do Roklinky. Tam mu lord Elrond pro­zra­dí skry­tý údaj o taj­ných dve­řích na mapě dru­ži­ny Osamělé hory, kte­ré budou vidi­tel­né až v Durinův den. Gandalf poz­dě­ji při­stou­pí k Bílé radě - tvo­ře­né Elrondem, Galadriel a Sarumanem Bílým - a před­lo­ží jí Morgulskou čepel, zbraň čaro­děj­né­ho krá­le Angmaru, kte­rou Radagast zís­kal z Dol Gulduru jako zna­me­ní, že Nekromant je spo­jen s pří­pad­ným Sauronovým návra­tem. Zatímco Saruman nalé­há na sta­rost o aktu­ál­něj­ší zále­ži­tost výpra­vy trpas­lí­ků a žádá, aby ji Gandalf ukon­čil, Gandalf taj­ně pro­zra­dí Galadriel, že to před­ví­dal a nechal trpas­lí­ky pokra­čo­vat bez něj.

Společnost se vydá­vá do Mlžných hor, kde se oci­tá upro­střed kolosál­ní bitvy mezi kamen­ný­mi obry. Ukrývají se v jes­ky­ni a jsou zaja­ti skře­ty, kte­ří je odve­dou ke své­mu vůd­ci, Velkému skře­to­vi. Bilbo se od trpas­lí­ků oddě­lí a spad­ne do trh­li­ny, kde se setká s Glumem, kte­rý mu nevě­dom­ky upus­tí zla­tý prs­ten. Bilbo si prs­ten vez­me do kapsy a ocit­ne se tvá­ří v tvář Glumovi. Hrají spo­lu hádan­ku a sáze­jí se o to, že Bilbovi uká­že ces­tu ven, pokud vyhra­je, nebo ho Glum sní, pokud pro­hra­je. Bilbo nako­nec vyhra­je, když se Gluma zeptá, co má v kap­se. Když si Glum všim­ne, že se mu ztra­til prs­ten, uvě­do­mí si, že ho má Bilbo, a začne ho pro­ná­sle­do­vat. Bilbo zjis­tí, že prs­ten mu dává nevi­di­tel­nost, ale když má mož­nost Gluma zabít, Bilbo ze sou­ci­tu ušet­ří jeho život a ute­če, zatím­co Glum kři­čí svou nená­vist vůči hobi­tu Pytlíkovi.

Mezitím Velký skřet trpas­lí­kům pro­zra­dí, že Azog, skře­tí váleč­ný náčel­ník, kte­rý zabil Thróra a v bitvě u trpas­li­čí­ho krá­lov­ství Morie při­šel o před­lok­tí Thorina, vypsal na Thorinovu hla­vu odmě­nu. Gandalf při­jíž­dí a vede trpas­lí­ky na útěk, při­čemž zabi­je Velkého skře­ta. Bilbo opouš­tí horu a při­po­ju­je se ke své dru­ži­ně, při­čemž svůj nově zís­ka­ný prs­ten drží v taj­nos­ti. Družina je pře­pa­de­na Azogem a jeho lovec­kou sku­pi­nou a uchý­lí se na stro­my. Thorin zaú­to­čí na Azoga, kte­rý ho pře­mů­že a těž­ce zra­ní svým Wargem. Bilbo zachrá­ní Thorina před skře­ty a vyzve Azoga, prá­vě když dru­ži­nu zachrá­ní orli při­vo­la­ní Gandalfem. Utečou do bez­pe­čí Karaky, kde Gandalf oži­ví Thorina, kte­rý se po jeho záchra­ně zřek­ne své­ho dří­věj­ší­ho pohr­dá­ní Bilbem.

Více na Kritiky.cz
Letní praxe - Profesionální deformace ...
První republika - nov. konference 24. 8. 2018 - 06 ...
Bram Stoker´s Dracula Bezmezná lítost nad ztrátou milov...
Sedmikráskové kapary Suroviny: 1 lžička soli 2 hrsti květů sedmikrásky 125 ml octa Postup: Sedmikráskové kv...
Nicholas Hoult Nicholas Caradoc Hoult (* 7. prosince 1989, Wokingham, Spojené království) je anglický herec a m...

V dál­ce spat­ří Osamělou horu, kde spí­cí­ho Šmaka pro­bu­dí drozd, kte­rý tlu­če šne­kem o kámen.

Obsazení

Postavy Galadriel, Sarumana a Froda Pytlíka se obje­vu­jí v romá­nu Pán prs­te­nů, ale ne v romá­nu Hobit. (Radagast byl z fil­mo­vé ver­ze Pána prs­te­nů také vypuš­těn, pou­ze byl let­mo zmí­něn). Gandalf, Glum, Bilbo Pytlík, Elrond a Nekromant se obje­vu­jí v obou romá­nech, ačko­li posled­ně jme­no­va­ný je v Pánu prs­te­nů ozna­čo­ván jako Sauron. Pouze Bilbo je v obou sadách fil­mů ztvár­něn jiným her­cem, pro­to­že věko­vý roz­díl více ovliv­ňu­je jeho posta­vu. Starší Bilbo (Ian Holm) se obje­vu­je v pro­lo­go­vé čás­ti toho­to fil­mu.

-Martin Freeman jako mla­dý Bilbo Pytlík: hobit naja­tý čaro­dě­jem Gandalfem, aby dopro­vá­zel 13 trpas­lí­ků na výpra­vě za zno­vu­zís­ká­ním Osamělé hory od draka Šmaka.

-Ian Holm, kte­rý v tri­lo­gii Pán prs­te­nů ztvár­nil Starého Bilba Pytlíka, se obje­vu­je i ve scé­nách, kte­ré se ode­hrá­va­jí bez­pro­střed­ně před udá­lost­mi Společenstva prs­te­nu.

-Ian McKellen jako Gandalf Šedý: čaro­děj, kte­rý Bilba naver­bu­je a pomá­há mu zor­ga­ni­zo­vat výpra­vu za ztra­ce­ným pokla­dem trpas­lí­ků v Ereboru. McKellen Gandalfa ztvár­nil i ve fil­mo­vé tri­lo­gii Pán prs­te­nů.

-Richard Armitage jako Thorin Oakenshield II: vůd­ce dru­ži­ny trpas­lí­ků, kte­rý se vydal na ces­tu, aby od Šmaka zís­kal zpět své rod­né prá­vo krá­le Osamělé hory.

-Ken Stott jako Balin: Dwalinův bra­tr. V romá­nu je popsán jako „vždy jejich hlí­dač“.

-Graham McTavish jako Dwalin: Balinův bra­tr.

-Aidan Turner jako Kíli: Thorinův syno­vec a Fíliho mlad­ší bra­tr.

-Dean O’Gorman jako Fíli: Thorinův syno­vec a Kíliho star­ší bra­tr.

-Mark Hadlow jako Dori: Noriho a Oriho bra­tr. V romá­nu je popsán jako „sluš­ný chla­pík, navzdo­ry své­mu reptá­ní“, zatím­co Thorin ho ozna­čil za nej­sil­něj­ší­ho čle­na dru­ži­ny. Hadlow hra­je také Berta Kamenného tro­la.

-Jed Brophy jako Nori: Doriho a Oriho bra­tr.

-Adam Brown jako Ori:

-John Callen jako Óin: Dori a Noriho bra­tr:

-Peter Hambleton jako Glóin: Óinův bra­tr. Hambleton hra­je také Viléma Kamennéhotrolla.

-William Kircher jako Bifur: Bofur a Bomburův bra­tra­nec. Kircher hra­je také Toma Kamenného vlád­ce.

Více na Kritiky.cz
CD Projekt opouští Konrad Tomaszkiewicz, Game Director Zaklínače 3 a producent Cyberpunk 2077. Tomaszkiewicz se měl údajně dopus... CD Projekt opouští Konrad Tomaszkiewicz, Game Director Zaklínače 3 a producent Cyberpunk 2077. T...
Kdo koho chtěl vyhodit z kola ven? | Survivor CZ&SK ...
Vše sváteční Iveta Fabešová si vydobyla své pevné místo na českém cukrářském nebi. Každý milovník sl...
Míjení KVIFF 2023 recenze: Netradiční milostný trojúhelník Iry Sachse Homosexuální manželství je narušeno heterosexuální aférou ve filmu Passages, který se po le...
Titulky k Grantchester S07E05 - Episode #7.5 Geordie a Will dnes vyšetřují vraždu v pečovatelském domě. Cathy a její kolegyně protestuj...

-James Nesbitt jako Bofur: Bomburův bra­tr a Bifurův bra­tra­nec, popi­so­va­ný jako „odzbro­ju­jí­cí pří­mo­ča­rý, zábav­ný a občas odváž­ný trpas­lík“.

-Stephen Hunter jako Bombur: Bofurův bra­tr a Bifurův bra­tra­nec; v romá­nu je popi­so­ván jako tlus­tý a nemotor­ný.

-Cate Blanchett jako Galadriel: elfská spo­lu­vlád­ky­ně Lothlórienu spo­lu se svým man­že­lem, lor­dem Celebornem. Blanchettová ji ztvár­ni­la i ve fil­mo­vé tri­lo­gii Pán prs­te­nů.

-Hugo Weaving jako Elrond: elfský vlád­ce Roklinky, kte­rý poskyt­ne úto­čiš­tě Bilbově dru­ži­ně, přes­to­že Thorin má vůči elfům vel­kou nedů­vě­ru. Weaving ho ztvár­nil i ve fil­mo­vé tri­lo­gii Pán prs­te­nů.

-Christopher Lee jako Saruman Bílý: hla­va řádu Istari a jeho Bílé rady. Lee ho ztvár­nil také ve fil­mo­vé tri­lo­gii Pán prs­te­nů.

-Elijah Wood jako Frodo Pytlík: Frodo Woods: Bilbův oblí­be­ný syno­vec. Jeho scé­ny se ode­hrá­va­jí krát­ce před udá­lost­mi Společenstva prs­te­nu.

-Sylvester McCoy jako Radagast Hnědý: čaro­děj, jehož moud­rost se týká pří­ro­dy a divo­ké zvě­ře.

-Andy Serkis jako Glum: ubo­hé hobi­tí stvo­ře­ní zka­že­né Jedním prs­te­nem. Serkis ztvár­nil Gluma pomo­cí moti­on cap­tu­re, stej­ně jako ve fil­mo­vé tri­lo­gii Pán prs­te­nů. Serkis půso­bil také jako reži­sér dru­hé­ho dílu tri­lo­gie.

-Manu Bennett jako Azog Znesvětitel: skře­tí náčel­ník Morie, kte­rý v bitvě u Azanulbizaru setnul hla­vu krá­li Thrórovi a nyní loví Thorina a jeho dru­ži­nu poté, co slo­žil pří­sa­hu, že pře­ru­ší Durinovu linii. Vede sku­pi­nu lov­ců skře­tů a jez­dí na obrov­ském bílém war­go­vi.

-Barry Humphries jako Velký skřet: král jes­ky­ní ve měs­tě skře­tů v Mlžných horách.

-Conan Stevens jako Bolg: Azogův syn.

-John Rawls jako Yazneg: Azogův zástup­ce. Pohybový cho­re­o­graf Terry Notary hrál Yaznega během pick-up zábě­rů.

-Bret McKenzie jako Lindir: elf z Roklinky.

-Kiran Shah jako skře­tí písař: písař a posel Velkého skře­ta.

-Jeffrey Thomas jako Thrór: býva­lý král Durinova lidu a Thorinův děde­ček.

-Stephen Ure jako Fimbul, jeden z Azogových skře­tích lov­ců a poru­čík Yaznega. Poté, co je Yazneg zabit, se Fimbul stá­vá Azogovou pra­vou rukou. Ure si také zahrál skře­ta jmé­nem Grinnah, kte­rý půso­bil jako Velký skře­tův ako­ly­ta.

Více na Kritiky.cz
Dylan Dog: Dead of Night [35%] http://www.csfd.cz/film/234817-dylan-dog-dead-of-night/ Režie: Kevin MunroeHudba: K...
#83 - Mlčení jehňátek (1991) Hannibal Lecter je dle mého názoru jedním z nejgeniálnějších psychopatů, navíc Anthony Hopk...
Když se brouček probudil - laskavé vyprávění o podzimu a silném přátelství Víte, co dělají světlušky když prší? Chcete poznat, jak voní podzim? Jakou barvu má Brouč...
Climax – Recenze – 80% Kontroverzní umělec a provokatér Gaspar Noé napsal a natočil svůj nový francouzský snímek C...
LIVE | Finland vs. USA | 2022 #IIHFWorlds ...

-Michael Mizrahi jako Thráin II: posled­ní trpas­li­čí král Ereboru a Thorinův otec.

-Benedict Cumberbatch jako hlas draka Šmaka a také Nekromant, tajem­ný čaro­děj síd­lí­cí v Dol Gulduru se schop­nos­tí vyvo­lá­vat duchy mrtvých. Cumberbatch se posta­ral o per­for­man­ce cap­tu­re pro krát­ký výskyt této posta­vy v tom­to fil­mu.

Ve fil­mu se obje­ví reži­sér Peter Jackson a stři­hač Jabez Olssen jako uprchlí­ci z Ereboru trpas­lí­ci utí­ka­jí­cí před dra­kem Šmakem v úvod­ním pro­lo­gu; dvoj­ník obra­zu Hayden J. Weal jako trpas­lík nesou­cí dra­ho­ka­my během Thranduilovy návštěvy v Ereboru; teh­dej­ší man­žel­ka Jamese Nesbitta Sonia Forbes-Adam jako Belladonna Tooková, Bilbova mat­ka; Nesbittovy dce­ry Peggy a Mary jako Daleovy děti; Luke Evans jako Girion; a pro­dukč­ní Dan Hennah jako Starý Took, Belladonnin otec. Na večír­ku Starého Tooka se obje­vi­la dce­ra Petera Jacksona, dru­hý syn Philippy Boyensové a děti Andyho Serkise; ve scé­ně na trhu je mož­né vidět man­žel­ku a děti Jabeze Olssena, děti zakla­da­te­le Weta Workshop Richarda Taylora a děti deko­ra­té­ra Ra Vincenta. Spisovatel ser­ve­ru Ain’tItCoolNews.com Eric Vespe ztvár­nil Fredegara Chubba, pro­da­va­če ryb na trhu. Výstupy v Old Tookově večír­ku a ve scé­ně na trhu jsou uve­de­ny pou­ze v roz­ší­ře­ném vydá­ní.

Produkce

Vývoj

Po kri­tic­kém a finanč­ním úspě­chu fil­mo­vé tri­lo­gie Pán prs­te­nů (2001-2003), jejímž spo­lusce­náris­tou, kopro­du­cen­tem a reži­sé­rem byl Peter Jackson, se něko­lik let při­pra­vo­va­la fil­mo­vá adap­ta­ce romá­nu J. R. R. Tolkiena Hobit (1937). Jackson se původ­ně chys­tal pro­du­ko­vat a napsat dvou­fil­mo­vou adap­ta­ci Hobita, kte­rou měl reží­ro­vat Guillermo del Toro. Del Toro pro­jekt opus­til v květ­nu 2010, zhru­ba po dvou letech spo­lu­prá­ce s Jacksonem a jeho pro­dukč­ním týmem, kvů­li zpož­dě­ní způ­so­be­né­mu čás­teč­ně finanč­ní­mi pro­blémy spo­leč­nos­ti Metro-Goldwyn-Mayer. V říj­nu téhož roku byl Jackson ozná­men jako reži­sér. Filmy o Hobitovi vzni­ka­ly postup­ně za sebou, podob­ně jako fil­my o Pánovi prs­te­nů. Hlavní natá­če­ní fil­mů Hobit zača­lo 21. břez­na 2011 na Novém Zélandu a skon­či­lo 6. čer­ven­ce 2012 po 266 dnech natá­če­ní. V čer­ven­ci 2012 se natá­če­ly i dotáč­ky k Neočekávané ces­tě. Práce na fil­mu měly být ukon­če­ny 26. lis­to­pa­du, pou­hé dva dny před pre­mi­é­rou fil­mu ve Wellingtonu.

Více na Kritiky.cz
Full Game | France vs. Germany | 2022 #IIHFWorlds ...
Presumpce viny Matt Lee Whitlock (Denzel Washington) pracuje jako šerif v idylickém floridském městečku Banyan...
Čarovný les - O tvůrcích ...
Bohéma ...
ZUZANA BYDŽOVSKÁ – rozhovor k filmu Andělé všedního dne ...

Jackson uve­dl, že náh­lý del Torův odchod způ­so­bil pro­blémy, pro­to­že měl pocit, že mu zbý­vá vel­mi málo času na pří­pra­vu, než musí začít natá­če­ní, s nedo­kon­če­ný­mi scé­ná­ři a bez sto­ry­bo­ar­dů, což zvý­ši­lo obtíž­nost režie. Jackson pro­hlá­sil: „Protože Guillermo del Toro musel ode­jít a já jsem nasko­čil a pře­vzal to, nena­to­či­li jsme hodi­ny o rok a půl zpět a neda­li mi rok a půl pří­prav na návrh fil­mu, což bylo něco jiné­ho než to, co dělal on. Bylo to nemož­né a v důsled­ku toho, že to bylo nemož­né, jsem pros­tě začal natá­čet film s tím, že vět­ši­na z něj neby­la vůbec při­pra­ve­ná. Přijdete na plac a dělá­te to na kří­d­lech, máte tyhle masiv­ně kom­pli­ko­va­né scé­ny, žád­né sto­ry­bo­ar­dy a vymýš­lí­te to tam a pak na mís­tě.“ Jackson také řekl: „Většinu Hobita jsem strá­vil s poci­tem, že nejsem nad věcí. Ani z hle­dis­ka scé­ná­ře jsme s Fran [Walshovou] a Philippou [Boyensovou] nemě­li všech­ny scé­ná­ře napsa­né k naší spo­ko­je­nos­ti, tak­že to byla situ­a­ce pod vel­kým tla­kem“. Jackson však dále ve fea­tu­ret­tech na DVD/Blu-ray vysvět­lu­je růz­né způ­so­by, jaký­mi on a jeho štáb pře­ko­ná­va­li pře­káž­ky, kte­ré se během natá­če­ní vyskyt­ly. Našli způ­so­by, jak vše zvlád­nout i v „situ­a­ci pod vel­kým tla­kem“, v níž se on a jeho štáb ocit­li, zejmé­na natá­če­ní Bitvy pěti armád, kte­ré se kvů­li řád­né­mu naplá­no­vá­ní a nato­če­ní pře­su­nu­lo z roku 2012 na rok 2013.

Vysoká snímková frekvence

Hobit: Neočekávaná ces­ta pou­žil sním­ko­vou frek­ven­ci natá­če­ní a pro­mí­tá­ní 48 sním­ků za sekun­du, čímž se stal prv­ním celo­ve­čer­ním fil­mem s širo­kou dis­tri­bucí, kte­rý tak uči­nil. Nová rych­lost pro­mí­tá­ní byla pro širo­kou veřej­nost inze­ro­vá­na jako „High Frame Rate“. Většina kin však po pře­poč­tu pro­mí­ta­la film v prů­mys­lo­vém stan­dar­du 24 sním­ků za sekun­du.

Hudba

Hudbu k fil­mu Neočekávaná ces­ta slo­žil, orchestro­val, diri­go­val a pro­du­ko­val Howard Shore. Provedli ji Londýnský filhar­mo­nic­ký orchestr, London Voices a Tiffin“ Boys Choir a vystou­pi­lo na ní něko­lik pěvec­kých sólis­tů. Hudba zopa­ko­va­la mno­ho moti­vů z tri­lo­gie Pán prs­te­nů, ale také před­sta­vi­la řadu nových témat, včet­ně Shoreovy orchest­rál­ní úpra­vy die­ge­tic­ké pís­ně „Misty Mountains“.

Více na Kritiky.cz
Pupínky ...
The Filmmakers @ KVIFF 2018: Opening Ceremony / Slavnostní zahájení ...
Zahulíme, uvidíme 3 | A Very Harold & Kumar 3D Christmas [70%] Komedie USA, 2011, 90 min Režie:  Todd Strauss-Schulson Hrají:  John C...
Naštval jsem Papeže i Vatikán, řekl o svém režijním snímku Peter Mullan Herec a také režisér Peter Mullan, který je veřejnosti známý rolí dealera Swannyho...
Peacemaker - Season 1 8/10 – Peacemaker stojí a padá na humoru. Někdy je ho tak akorát, někdy už je ho příliš. ...

Distribuce

Marketing

První upou­táv­ka na film Neočekávaná ces­ta byla popr­vé pro­mít­nu­ta před Jacksonem pro­du­ko­va­ný­mi Tintinovými dob­ro­druž­ství­mi v USA 21. pro­sin­ce 2011 a ve stej­ný den byla zve­řej­ně­na na inter­ne­tu. Geoff Boucher z Los Angeles Times o něm řekl: „Ačkoli byl až pří­liš let­mý, bylo v něm dost na to, aby roz­bu­šil srd­ce fanouš­ků.“. Jen Chaneyová z dení­ku The Washington Post uved­la: „Vizuálně i tonál­ně vypa­dá tato ukáz­ka na [Neočekávanou ces­tu] jako doko­na­lý sou­lad s pří­běhy o Frodo Pytlíkovi, kte­ré vyšly v letech 2001, 2002 a 2003. [...] Děj však není v trai­le­ru tím hlav­ním... V tom­to kli­pu jde pře­de­vším o to, abychom se zno­vu sezná­mi­li se Středozemí.“

Jackson, Freeman, McKellen, Armitage, Serkis, Wood a spo­lusce­nárist­ka Philippa Boyensová se obje­vi­li na mezi­ná­rod­ním Comic-Conu v San Diegu 2012, kde film pro­pa­go­va­li a pro­mí­ta­li 12 minut zábě­rů.

8. říj­na 2012 ozná­mi­la sta­rost­ka Wellingtonu Celia Wade-Brownová, že na týden pre­mi­é­ry fil­mu Hobit: Neočekávaná ces­ta bude hlav­ní měs­to Nového Zélandu pře­jme­no­vá­no na „Středozem“.

Video hry

-Guardians of Middle-earth, kte­rá byla vydá­na se spe­ci­ál­ní dolož­kou na před­ní stra­ně, ozna­ču­jí­cí spo­je­ní s celo­ve­čer­ním fil­mem, a obsa­hu­je mode­ly a posta­vy z fil­mu Hobit: Neočekávaná ces­ta, včet­ně Noriho, Gluma, Dwalina a dal­ších.

-Lego Pán prs­te­nů, kte­ré bylo vydá­no ve stej­né době jako film a obsa­hu­je model Radagasta z Lega, kte­rý vychá­zí z jeho ztvár­ně­ní ve fil­mu Hobit: Neočekávaná ces­ta.

-Hobit: Království Středozemě, kte­ré obsa­hu­je posta­vy a mís­ta a také prv­ky ofi­ci­ál­ní­ho soun­d­trac­ku.

Vydání v kinech

Světová pre­mi­é­ra fil­mu Hobit: Neočekávaná ces­ta se usku­teč­ni­la 28. lis­to­pa­du 2012 v diva­dle Embassy ve Wellingtonu na Novém Zélandu, v plném zně­ní byl film uve­den do kin na Novém Zélandu 12. pro­sin­ce. V Evropě byl film uve­den 13. pro­sin­ce 2012, v Indii, Kanadě a Spojených stá­tech 14. pro­sin­ce 2012 a v Austrálii 26. pro­sin­ce 2012 (Boxing Day). Film byl také pro­mí­tán na 65. roč­ní­ku Královského fil­mo­vé­ho před­sta­ve­ní v Londýně 12. pro­sin­ce 2012, kte­ré se kona­lo ve pro­spěch cha­ri­ta­tiv­ní orga­ni­za­ce Film & TV.

Více na Kritiky.cz
Captain America: Občanská válka (Captain America: Civil War) Screeny z aktuálního traileru....
Eight for Silver (2021) Pořádnéj vlkodlačí horor po několika letech! Film se odehrává v líbivém pozdním 19. stole...
Tekumseh aneb Jak mohly vypadat Spojené Státy Když potkáš přítele, vždy ukaž slov nebo aspoň symbol pozdravu. To samé ukaž i cizinci, ...
Ilustrátorská mateřská - 29 ...
Slavnostní premiéra filmu Indián Ve středu 21.září 2022 proběhla v Praze v kině Světozor slavnostní premiéra filmu Indián...

Na čer­ve­ný kobe­rec na Courtenay Place se při pre­mi­é­ře fil­mu posta­vi­lo asi 100 000 lidí a celá akce byla na Novém Zélandu vysí­lá­na živě v tele­vi­zi a také stre­a­mo­vá­na přes inter­net.

Prodloužená edi­ce fil­mu se dočka­la limi­to­va­né ree­di­ce 5. říj­na 2015, kte­rou dopro­vá­zel spe­ci­ál­ní pozdrav od Petera Jacksona.

Domácí média

Hobit: Neočekávaná ces­ta vyšel na DVD, Blu-ray a Blu-ray 3D 19. břez­na 2013, roz­ší­ře­ná edi­ce s 13 minu­ta­mi doda­teč­ných zábě­rů a tře­mi bonu­so­vý­mi dis­ky obsa­hu­jí­cí­mi při­bliž­ně devět hodin spe­ci­ál­ních funk­cí vyšla 5. lis­to­pa­du 2013. Ve Velké Británii byl film vydán 8. dub­na 2013.

Neočekávaná ces­ta vyšla na Ultra HD Blu-ray 30. lis­to­pa­du 2020 ve Velké Británii a 1. pro­sin­ce 2020 ve Spojených stá­tech spo­lu s ostat­ní­mi fil­my tri­lo­gie, včet­ně kino­ver­zí i roz­ší­ře­ných edic fil­mů.

Recepce

Box office

Hobit: Neočekávaná ces­ta vydě­lal 303 mili­o­nů dola­rů ve Spojených stá­tech a Kanadě a 718,1 mili­o­nu dola­rů v ostat­ních zemích, což celo­svě­to­vě činí 1,017 mili­ar­dy dola­rů, čímž se stal pat­nác­tým fil­mem v his­to­rii, kte­rý dosá­hl 1 mili­ar­dy dola­rů. Jedná se o čtvr­tý nej­vý­dě­leč­něj­ší film roku 2012. Celosvětový pre­mi­é­ro­vý víkend dosá­hl 222,6 mili­o­nu dola­rů, z toho 15,1 mili­o­nu dola­rů ze 452 kin IMAX po celém svě­tě, což je rekord IMAXu za pro­sin­co­vý pre­mi­é­ro­vý víkend.

Neočekávaná ces­ta vydě­la­la během půl­noč­ní­ho uve­de­ní 13,0 mili­o­nu dola­rů, čímž vytvo­ři­la pro­sin­co­vý půl­noč­ní rekord (před­tím ho držel Avatar). V den pre­mi­é­ry (pátek 14. pro­sin­ce 2012) pak obsa­dil prv­ní mís­to v poklad­nách kin s výděl­kem 37,1 mili­o­nu dola­rů z 4 045 kin (včet­ně půl­noč­ní­ho výděl­ku), čímž vytvo­řil pro­sin­co­vý rekord pre­mi­é­ro­vé­ho dne (před­tím jej držel Pán prs­te­nů: Návrat krá­le). Na kon­ci prv­ní­ho víken­du vydě­lal 84,62 mili­o­nu dola­rů, skon­čil na prv­ním mís­tě a sta­no­vil teh­dej­ší pro­sin­co­vý rekord úvod­ní­ho víken­du (před­tím ho držel film Já, legen­da). 3D pro­jek­ce se na víken­do­vých trž­bách podí­le­ly 49 %, zatím­co pro­jek­ce v IMAXu vynes­ly 10,1 mili­o­nu dola­rů (12 % víken­do­vých tržeb). Film se udr­žel na prv­ním mís­tě i dru­hý víkend, přes­to­že jeho trž­by kles­ly o 57 % na 36,7 mili­o­nu dola­rů. Během tře­tí­ho víken­du se Neočekávaná ces­ta udr­že­la na vrcho­lu kasov­ní­ho žeb­říč­ku, když pokles­la pou­ze o 11 % na 32,9 mili­o­nu dola­rů.

Více na Kritiky.cz
Co jsem viděl v poslední době Dlouho jsem sem nic nenapsal, neboť můj čas spolkla práce pro Ednu, proto nyná shrnu pohledy na...
Černý telefon Solidni retro psychologicko-detektivní-supernatural Kidnap Thriller. O Black Phonu se mluvilo ...
Klan Gucci (2021) Ridley Scott si vybral slabší chvilku a byť to není úplně špatné, tak v mých očích se jed...
Toman – Recenze – 60% Čtvrtý film v režijní filmografii Ondřeje Trojana (po snímcích Pějme píseň dokola, Žel...
Projekt 100 přináší filmové premiéry pěti nejslavnějších muzikálů minulého století. Dnešní filmové premiéry nejsou jen tak ledajaké, v dlouhodobém projektu Projekt 100, který m...

Na 16 trzích vydě­la­la Neočekávaná ces­ta v den pre­mi­é­ry (stře­da 12. pro­sin­ce 2012) 11,2 mili­o­nu dola­rů. Během prv­ní nedě­le se mu poda­ři­lo za pět dní úvod­ní­ho víken­du zís­kat nece­lých 138,0 mili­o­nů dola­rů. Dva po sobě jdou­cí víken­dy byl na vrcho­lu kasov­ní­ho žeb­říč­ku mimo Severní Ameriku. Ve Švédsku zazna­me­nal dru­hý nej­vět­ší pěti­den­ní otví­rák s 6,20 mili­o­nu dola­rů (za fil­mem Harry Potter a Relikvie smr­ti - část 2). Tři nej­vět­ší otví­rá­ky zazna­me­nal ve Velké Británii, Irsku a na Maltě (18,8 mili­o­nu dola­rů), v Rusku a Společenství nezá­vis­lých stá­tů (17,8 mili­o­nu dola­rů) a v Německu (17,1 mili­o­nu dola­rů).

Kritické ohlasy

Po novozéland­ské pre­mi­é­ře tele­vi­ze Nového Zélandu uved­la, že kri­tic­ké ohla­sy byly „pře­váž­ně pozi­tiv­ní“, ale s „roz­po­ru­pl­ný­mi reak­ce­mi na tech­no­lo­gic­ké vymo­že­nos­ti fil­mu“. Po mezi­ná­rod­ním uve­de­ní fil­mu ozna­čil časo­pis Forbes recen­ze za „nenad­še­né“ a deník Los Angeles Times uve­dl, že pod­le kri­ti­ků film „klo­pý­tá“. Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes si film na zákla­dě 305 recen­zí drží 64% hod­no­ce­ní s prů­měr­nou znám­kou 6,50/10. Shoda na tom­to webu zní: „Návrat Petera Jacksona do Středozemě je seri­óz­ní, vizu­ál­ně vel­ko­le­pý výlet, ale roz­váž­né tem­po fil­mu při­pra­vu­je lát­ku o část její vel­ko­le­posti.“. Na ser­ve­ru Metacritic má film na zákla­dě shro­máž­dě­ných recen­zí od 40 kri­ti­ků skó­re 58 bodů ze 100, což zna­me­ná „smí­še­né nebo prů­měr­né hod­no­ce­ní“. Diskuse se ved­ly hlav­ně o dél­ce fil­mu, kon­tro­verz­ní vyso­ké sním­ko­vé frek­ven­ci a o tom, zda film odpo­ví­dá úrov­ni oče­ká­vá­ní vybu­do­va­né fil­mo­vou tri­lo­gií Pán prs­te­nů, zatím­co chvá­len byl vizu­ál­ní styl fil­mu, spe­ci­ál­ní efek­ty, hudeb­ní dopro­vod a herec­ké obsa­ze­ní, zejmé­na výko­ny Martina Freemana, Iana McKellena, Richarda Armitage a Andyho Serkise. Diváci dota­zo­va­ní v prů­zku­mu CinemaScore během pre­mi­é­ro­vé­ho víken­du udě­li­li fil­mu znám­ku „A“ na stup­ni­ci od A do F.

Peter Travers z časo­pi­su Rolling Stone kri­ti­zo­val pou­ži­tí „48 sním­ků za sekun­du... Připočtěte si k tomu 3D a film vypa­dá tak hyperre­a­lis­tic­ky, že vidí­te všech­no, co je na něm faleš­né... 169 minut sto­pá­že bolí, pro­to­že prv­ních 45 minut fil­mu nás uvěz­ní v hobi­tím domo­vě mla­dé­ho Bilba Pytlíka,“ ale pokra­čo­val: „Jakmile se Bilbo a trpas­lí­ci vyda­jí na ces­tu... věci se výraz­ně zlep­ší. Trollové, skře­ti, vlci a hor­ské pří­še­ry z pozo­ru­hod­ně pod­daj­né­ho kame­ne dáva­jí Jacksonovi a jeho spo­lusce­náristkám Fran Walshové a Philippě Boyensové z Prstenů to nej­lep­ší.“ Robbie Collin z dení­ku The Daily Telegraph udě­lil fil­mu dvě hvěz­dič­ky z pěti a řekl: „Díky bohu za Andyho Serkise, jehož háda­vý návrat v roli Gluma si kra­de celý film pro sebe. Je to jedi­ný pří­pad, kdy digi­tál­ní efek­ty a uhla­ze­něj­ší vizu­ál­ní strán­ka spí­še pod­tr­hu­jí, než podrý­va­jí mýtic­ké dra­ma Bilbova dob­ro­druž­ství. Jako milov­ní­ka kine­ma­to­gra­fie mě Jacksonův film ztu­ha nudil, jako milov­ní­ka Tolkiena mi zlo­mil srd­ce.“ Film je pod­le něj „tak napě­cho­va­ný cizí­mi fraš­ko­vi­tý­mi prv­ky, že čas­to sotva půso­bí jako Tolkien - spíš jako straš­ná, fanouš­kov­ská inter­ne­to­vá pocta“. Keith Uhlich z časo­pi­su Time Out ozna­čil film za „fas­ci­nu­jí­cí stu­dii nad­byt­ku, dlou­ho oče­ká­va­ný prequel ságy Pán prs­te­nů Petera Jacksona a spol. pře­ky­pu­je pře­byt­kem postav, spe­ci­ál­ní­mi efek­ty ode zdi ke zdi, neo­mlu­vi­tel­ně nata­ho­va­ný­mi dějo­vý­mi odbočka­mi a dvoj­ná­sob­nou sním­ko­vou frek­ven­cí (48 opro­ti 24) opro­ti prů­měr­né­mu fil­mu.“ Peter Bradshaw z časo­pi­su The Guardian oko­men­to­val pou­ži­tí tech­no­lo­gie vyso­ké sním­ko­vé frek­ven­ce a dél­ku fil­mu slo­vy: „Po 170 minu­tách jsem měl pocit, že už mám doce­la dob­ré věci dost. Trilogie pro­vě­ří výdrž nevě­ří­cích a mno­zí mož­ná budou mít pocit... že tra­dič­ní fil­mo­vý vzhled Pána prs­te­nů byl lep­ší.“ Richard Lawson z The Atlantic Wire se vyjá­d­řil k „video­her­ním“ vizu­ál­ním efek­tům fil­mu slo­vy: „Je to kata­stro­fál­ně nea­trak­tiv­ní film, kte­rý obsa­hu­je pří­liš mno­ho zábě­rů, kte­ré byly urči­tě kdy­si krás­né, ale nyní jsou zni­če­né a šin­to­vi­té kvů­li pří­šer­né­mu tech­no­lo­gic­ké­mu mon­st­ru.“

Více na Kritiky.cz
Epic Mickey 2 Dvojitý zásah Ve hře budete hrát nejen za myšáka Mickeyho, ale zahrajete si i poprvé za králíka Osvalda. ...
Čekání na vánoce – příjemné adventní příběhy Víte, proč se slaví první vánoční mše hned po půlnoci? Těšíte se s děti na společně ...
Pitný režim ...
Nejlepší premiérou tento týden je český film Chata na prodej Dneska mají premiéru pouze tři filmy. Česká komedie Chata na prodej, další Stallonův akčn...
Komiks 127 ...

Matthew Leyland z Total Filmu ohod­no­til film pěti hvěz­dič­ka­mi a řekl, že je „Okouzlující, vel­ko­le­pý, tech­nic­ky odváž­ný... zkrát­ka vše, co oče­ká­vá­te od fil­mu Petera Jacksona. Místy se sice dosta­vu­je pocit okou­ka­nos­ti, ale je to epic­ky zábav­ná prvo­ti­na.“ Ed Gonzalez z časo­pi­su Slant Magazine udě­lil fil­mu tři hvěz­dič­ky ze čtyř a ozna­čil ho za „prv­ní z prav­dě­po­dob­ně bez­dů­vod­né tří­díl­né fil­mo­vé extra­va­gan­ce“. Todd McCarthy z The Hollywood Reporter uve­dl, že „Jackson a jeho kole­go­vé vytvo­ři­li puris­tic­ké potě­še­ní... [A vede k] nepo­pi­ra­tel­ně vzru­šu­jí­cí­mu, akcí nabi­té­mu vyvr­cho­le­ní“. McCarthy si nicmé­ně mys­lel, že „ačko­li jsou v novém fil­mu prv­ky, kte­ré jsou stej­ně vel­ko­le­pé, jako byla vel­ká část tri­lo­gie Prstenů... je zde také mno­ho věcí, kte­ré jsou plo­ché a nud­né, zejmé­na na začát­ku“. Kate Muirová z The Times udě­li­la fil­mu čty­ři hvěz­dič­ky z pěti a uved­la, že Martin Freeman v roli Bilba Pytlíka film „oži­vu­je“ a že Jacksonovo pou­ži­tí tech­no­lo­gie 3D s 48 sním­ky za sekun­du dodá­vá fil­mu „sví­ra­vou pře­hled­nost“. Dan Jolin z Empire dal fil­mu čty­ři hvěz­dič­ky z pěti a mys­lí si, že „Hobit hra­je mlad­ší a leh­čí než Společenstvo a jeho násle­dov­ní­ci, ale dělá dob­ře věr­ným a má sílu v Bilbovi Martina Freemana, díky kte­ré se tato tri­lo­gie mož­ná ješ­tě vyrov­ná té posled­ní“, a pro­hlá­sil, že „je tu poklad“.

Ocenění

Film zís­kal tři nomi­na­ce na Oscara za nej­lep­ší vizu­ál­ní efek­ty, nej­lep­ší výpra­vu a nej­lep­ší make-up a účes a také pochva­lu od orga­ni­za­ce kri­ti­ků Broadcast Film Critics Association a od sku­pin kri­ti­ků, jako jsou Houston Film Critics Society, Phoenix Film Critics Society a Washington D.C. Area Film Critics Association. Tým fil­mu zís­kal vědec­kou a tech­nic­kou cenu Akademie - cenu za vědu a tech­ni­ku - za vyná­lez tech­ni­ky, kte­rá zna­me­na­la obrov­ský pokrok v oži­vo­vá­ní počí­ta­čem vytvo­ře­ných postav, jako je Glum ve fil­mu, na fil­mo­vém plát­ně. V led­nu 2013 bylo ozná­me­no, že film Hobit: Neočekávaná ces­ta byl nomi­no­ván v kate­go­rii Nejlepší hra­ný film na ceny Cinema Audio Society, kte­ré se udě­lo­va­ly 16. úno­ra.

Více na Kritiky.cz
Hotýlek na Islandu - vydejte se za polární září do země ohně a ledu.. Máte rádi cestování? Chcete si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to ji spatřit polární zá...
Solo: Star Wars Story | Solo: A Star Wars Story Univerzum Star Wars se pomalu ale jistě rozrůstá. Poté co se po akvizici Disney rozhodli tv...
Vzpomínka na loňského herce Wiliema Dafó Americký herec Wiliem Dafoe a nebo taky létající zloduch, agent FBI, válečný veterán, krve...
Mezi námi děvčaty - poslední úspěšný film Lindsay Lohan Povedená taškařice na téma, co se stane, když je matka v kůži své pubertálni dcery a dcera ...
Dokument Bohu žel, se promítá na festivalu Jeden Svět Dokument Bohu žel, jenž se zabývá lidskými právy, bude uveden na filmového festivalu Jeden sv...

Neočekávaná ces­ta ved­la v 39. roč­ní­ku udí­le­ní cen Saturn s deví­ti nomi­na­ce­mi, což je více než u Pána prs­te­nů: Společenstvo prs­te­nu, kte­ré si v době své­ho uve­de­ní vyslou­ži­lo osm nomi­na­cí. Mezi tyto nomi­na­ce pat­ři­ly nomi­na­ce za nej­lep­ší režii (jede­nác­tá nomi­na­ce Petera Jacksona na cenu Saturn), nej­lep­ší­ho her­ce Martina Freemana, nej­lep­ší­ho her­ce ve ved­lej­ší roli Iana McKellena (jeho tře­tí nomi­na­ce za roli Gandalfa) a nej­lep­ší hud­bu Howarda Shorea. Film zís­kal i cenu za nej­lep­ší výpra­vu pro Dana Hennaha, Ra Vincenta a Simona Brighta.

Neočekávaná ces­ta si vyslou­ži­la také pět nomi­na­cí na 18. roč­ní­ku Empire Awards, při­čemž zví­tě­zi­la ve dvou kate­go­ri­ích, a to za nej­lep­ší­ho her­ce pro Martina Freemana a nej­lep­ší sci-fi/fantasy film. Film si také vyslou­žil dvě nomi­na­ce na MTV Movie Awards 2013 v kate­go­ri­ích Nejlepší herec­ký výkon ve stra­ši­del­ném fil­mu a Nejlepší hrdi­na pro Martina Freemana. Freeman za svůj výkon zís­kal dru­hou jme­no­va­nou cenu. Na SFX Awards 2013 posbí­ral 6 nomi­na­cí, včet­ně nomi­na­ce za nej­lep­ší film, nej­lep­ší režii pro Petera Jacksona a čtyř herec­kých nomi­na­cí.


Zdroj: Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 6,72654 s | počet dotazů: 398 | paměť: 71567 KB. | 04.12.2023 - 20:43:41