Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Matrix Reloaded

Matrix Reloaded

M2
M2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

A je to tady. Jste si úpl­ně jis­tí tím, čím si mys­lí­te, že jste? Dlouho po prv­ním díle jsem ani netu­šil, že se dočká­me pokra­čo­vá­ní. Všechno to zača­lo vřít až pár týd­nů před uve­de­ním pre­mi­é­ry dal­ší­ho dílu. Každý se ptá, kdy už to bude v kinech, kdy už to koneč­ně uvi­dí. Zdálo se to všech­no ukon­če­né. Neo ovlá­dl své vlast­ní vir­tu­ál­ní já a stal se tak ve vir­tu­ál­ním svě­tě Matrixu nepo­ra­zi­tel­ný.

Jenže nesmí­me zapo­me­nout na vět­ší nebez­pe­čí reál­né­ho živo­ta, na svět ovlá­da­ný sto­ji, ve kte­rém už pou­ze pár lidí žije na svo­bo­dě a boju­je o pře­ži­tí. Jak dlou­ho ješ­tě bude posled­ní lid­ské měs­to Zion odrá­žet úto­ky nebez­peč­ných stro­jů? Sil už není mno­ho a stro­je stá­le mno­ží své armá­dy. Je tedy ješ­tě jed­na mož­nost: věřit Noevým schop­nos­tem a vyslat jej i s dru­ži­nou zno­vu do Matrixu, zku­sit najít prav­du a výcho­dis­ko z toho vše­ho.

I v dru­hém díle nemů­že chy­bět nesmr­tel­ný Mr. Smith, vše­mož­ný stráž­ce Matrixu, sna­ží­cí se za kaž­dou cenu ztí­žit život všem naru­ši­te­lů toho­to vir­tu­ál­ní­ho sys­té­mu. Po jeho zni­če­ní v prv­ním díle je však pře­pro­gra­mo­ván a jako bonus dostá­vá funk­ci, pomo­cí kte­ré je scho­pen se během pár sekund roz­mno­žit do jaké­ho­ko­liv obča­na. Neporazitelný Neo tak­to dostá­vá šan­ci vyzkou­šet si své bojo­vé umě­ní asi na stov­ce tako­vých Smithů naráz. Stroje ovšem při­tvr­zu­jí a nasa­zu­jí do Matrixu nový vir v podo­bě dvou dvoj­čat. Jejich nové schop­nos­ti dáva­jí Noevi, Trinity i Morpheovi ješ­tě víc zabrat.

Aby pro­blé­mů ješ­tě neby­lo málo, zdá­va­jí se Neovi sny o ztrá­tě své milo­va­né Trinity. Tuší jejich napl­ně­ní a chce zabrá­nit její­mu setká­ní se sil­něj­ším pro­tiv­ní­kem Smithem. Trinity mu sice slí­bí, že zůsta­ne na palubě lodi a do Matrixu nevstou­pí. Jak to ale asi může dopad­nout?

Svět Matrixu nyní kom­pli­ku­jí spous­ty dve­ří, kte­ré po kaž­dém zavře­ní a ote­vře­ní vedou do úpl­ně jiné čás­ti toho­to vir­tu­ál­ní­ho svě­ta. Neo se musí opět setkat s věd­mou, aby se dozvě­děl, že osud už je určen a všech­no co mělo být roz­hod­nu­to, už je. Jeho úko­lem je ale zjis­tit, jak a proč se to všech­no děje. K tomu se musí dostat až k samé­mu zdro­ji Matrixu. Klíč od těch pra­vých dve­ří však umí vyro­bit jenom jeden člo­věk. Co ale Nea čeká na kon­ci té chod­by plné dve­ří a čemu bude muset čelit? Taky se nech­te něčím pře­kva­pit, ať se máte na co tešit. 🙂

Původně jsem čekal jenom sla­bé pokra­čo­vá­ní s dra­hý­mi efek­ty, ale brat­ři Wachowští si dali oprav­du zále­žet. Kromě někdy až trap­né­ho zpo­ma­lo­vá­ní rych­lých akcí si ale všich­ni fanouš­ci skvě­lých efek­tů při­jdou na své. Já jsem hlav­ně čekal, co se sta­ne s tou filo­zo­fic­kou čás­tí fil­mu, kte­rá mě hod­ně nadchla u původ­ní­ho Matrixu. Po shléd­nu­tí však můžu říct, že se to opět poved­lo. Například scé­na, kdy Neo musí před Trinity polí­bit jinou ženu, ale s oprav­do­vou váš­ní a lás­kou jako kdy­by líbal Trinity, mě doce­la dosta­la. Nad tako­vý­mi věc­mi se musí člo­věk zamys­let, ať chce nebo ne.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27480 s | počet dotazů: 265 | paměť: 69861 KB. | 07.12.2023 - 11:21:44