Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > DESATERO ÚSPĚŠNÉHO FILMU

DESATERO ÚSPĚŠNÉHO FILMU

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Připadá vám, že ty fil­my v kinech nejsou tako­vé, jaké bys­te si je před­sta­vo­va­li? Už dlou­ho jste při odcho­du z kina nemě­li pocit, že ten film stál za to? Pokud ano, tak se roz­hod­ně mrk­ně­te na ten­to člá­nek. Kinomol vám pora­dí, jak si nato­čit film pod­le vlast­ních před­stav. Stačí, když se zaří­dí­te pod­le násle­du­jí­cích pra­vi­del a váš film bude mít jis­tý úspěch!

1. Nejprve se podí­vej­te na svůj roz­po­čet. Jestli máte pár mili­ón­ků, anga­žuj­te do fil­mu vel­kou hvězdu typu Bruce Willise nebo Nicole Kidman (v čes­kých pomě­rech Miroslava Donutila a Jiřinu Bohdalovou). Ti potom můžou klid­ně celou dobu stát a říkat fóry do zdi. Úspěch fil­mu je zaru­čen.

2. Máte-li zálusk na akč­ní film, zapo­meň­te na to, že zaujme­te divá­ka řez­ný­mi rana­mi a stří­ka­jí­cí krví. Toho je v běž­ném živo­tě až až. Taková vzdu­chem letí­cí hla­va je mno­hem půso­bi­věj­ší. S urči­tos­tí zabe­re, bude-li jich něko­lik za sebou. Člověkem, kte­rý se pěk­ných pár minu­tek škva­ří na elek­tric­kém křes­le také nepro­hlou­pí­te.

3. Máte-li špat­ný scé­nář, musí do fil­mu zasa­dit dosta­tek posti­že­ných malých dětí, roz­to­mi­lých zví­řá­tek a dal­ších hod­ných lidí, kte­rým nepře­je osud. Film by nebyl dosta­teč­ně dojem­ný, pokud by v něm neze­mřel něja­ký koje­nec nebo aspoň sym­pa­tic­ká babič­ka.

4. Vsugerujte divá­kům, že kaž­dý člo­věk na této pla­ne­tě má pro­blémy, pro­ti kte­rým jsou ty jeho legra­ce. Ideální je osm­nác­ti­le­tý kluk, kte­ré­ho vyho­dí rodi­če z domo­va, pro­to­že bere dro­gy. Bodejť by je nebral, když se s ním roze­šla hol­ka a pro­pus­ti­li ho z prá­ce...

5. Dojde-li Vám inspi­ra­ce, postav­te celý film na sexu. Když Vám potom film kri­ti­ci roz­cu­pu­jí na cim­pr cam­pr, je to konec­kon­ců taky rekla­ma. Označte film nálep­kou „do 18 let nepří­stup­no“ a při­jdou aspoň puber­ťá­ci. Nemáte-li vhod­né her­ce pro sex, vymys­le­te název, kte­rý bude slo­vo sex nebo podob­né obsa­ho­vat, a natoč­te film o čem­ko­li.

6. Vložte do reál­né­ho pří­bě­hu něko­lik nad­při­ro­ze­ných prv­ků. Ufoni jsou pře­ži­tek; nech­te radě­ji spad­nout z nebe pár žab. Umíte-li pár fíg­lů s kame­rou, obsaď­te do fil­mu ďáb­li­ci nebo bez­hla­vé­ho jezd­ce. Neumíte-li žád­né, moh­li by Vaši hrdi­no­vé běhat po lese a hle­dat bubá­ky.

7. Jedna z postav musí vlast­nit video­ka­me­ru. Natočené zábě­ry pak musí­te ve sním­ku pou­žít. Případně natoč­te celý film ama­tér­sky nebo aspoň hod­ně pohyb­li­vou kame­rou. V zápě­tí polož­te kame­ru na stůl a natoč­te pěti­mi­nu­to­vý záběr o „dění“ v míst­nos­ti, kde dvě oso­by spí a tře­tí si čte kni­hu.

8. Zabírejte močí­cí a zvra­ce­jí­cí oso­by. Čím více moči a zvrat­ků, tím lépe. Naturalistické podá­ní a zvra­ce­ní na dru­hé zvy­šu­je mož­nost úspě­chu geo­me­t­ric­kou řadou.

9. Používejte spros­tá slo­va. Nešetřete jimi. Divili bys­te se, jaký úspěch bude mít věta, ve kte­ré je šest slov, z nichž jsou čty­ři spros­tá. Když se sty­dí­te, vymys­le­te si něja­ká vlast­ní.

10. Nenapadá-li vás vůbec nic, běž­te do blá­zin­ce a zeptej­te se něko­li­ka lidí (je jed­no, z kte­ré stra­ny dve­ří se nachá­ze­jí) na růz­né otáz­ky. Z odpo­vě­dí sestav­te scé­nář a la David Lynch.

Pro vás, kte­ří jste vydr­že­li až do kon­ce a neod­běh­li natá­čet vlast­ní trhák, tu mám bonus. Jedno zásad­ní dopo­ru­če­ní: Rozdělte film na dva nebo tři díly. Divák při­jde na prv­ní díl, pro­to­že si říká, že to bude sto­pro­cent­ně stát za to. Natočili jste pře­ce sebe­vě­do­mě i dru­hý díl, aniž bys­te vědě­li, jak divá­ci při­jmou díl prv­ní. A ten, kdo shlé­dl prv­ní polo­vi­nu, při­jde i na dru­hou. Minimálně s otáz­kou (a pro­miň­te mi parafrá­zi na Cimrmana), jest­li dru­há půl­ka bude stej­ně sla­bá jako ta prv­ní…

Až se vám poda­ří nato­čit film pod­le rad Kinomolu, sta­ne se to bez­po­chy­by kasov­ním trhá­kem a vy se záhy bude­te moci usa­dit na Bahamách a pro­chá­zet se po plá­ži po boku Vladimíra Koženého, Pamely Anderson nebo jiné­ho celé­ho Brita či celé Britky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36535 s | počet dotazů: 250 | paměť: 71933 KB. | 23.02.2024 - 19:15:06