Kritiky.cz > Recenze knih > Foukneš do pěny - čeká vás pořádná jízda

Foukneš do pěny - čeká vás pořádná jízda

0063226230 Fouknes obalka big
0063226230 Fouknes obalka big
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi romá­ny Radky Třeštíkové? Chcete si pře­číst dal­ší román nej­pro­dá­va­něj­ší čes­ké autor­ky sou­čas­nos­ti? Nečekejte žád­nou roman­ti­ku. Sbalte si kuf­ry a vydej­te se spo­leč­ně se mnou a hlav­ní hrdin­kou na pořád­nou jízdu. 

Hlavní hrdin­ka se vypra­ví na ces­tu, kde se sna­ží vyře­šit své pro­blémy, nevy­jas­ně­né zále­ži­tos­ti, křiv­dy i zma­tek, kte­rý pro­ži­la ve svém dět­ství i dospě­los­ti. Na ces­tě elek­tro­mo­bi­lem potká­vá řadu lidí, kte­ří se jí růz­ným způ­so­bem zary­jí pod kůži. Jak to nako­nec vše dopad­ne? Neváhejte a pusť­te se do čte­ní. Rozhodně neče­kej­te žád­nou roman­ti­ku.

Od této autor­ky jsem měla mož­nost si pře­číst již dru­hou kni­hu. Četla jsem na tuto kni­hu spí­še nega­tiv­ní recen­ze a pro­to jsem se roz­hod­la, že si jí pře­čtu. Většinou mám na tako­vé kni­hy jiný názor. I ten­to­krát se mé pra­vi­dlo potvr­di­lo. Zpočátku jsem měla pro­blém se začíst do kni­hy a chá­pat rovi­ny vyprá­vě­ní, zda se jed­ná o minu­lost nebo sou­čas­nost. To ale trva­lo jen chví­li a brzy jsem hlta­la strán­ku po strán­ce. Tato kni­ha pro mně byla vel­kou výzvou. Hlavní hrdin­ka retrospek­tiv­ně pro­ží­vá svůj dosa­vad­ní život. Bilancuje, hod­no­tí vše, co zaži­la, jak v dět­ství, tak i v man­žel­ství. Musím říci, že to neby­la snad­né chvil­ky. Tento román bude ve mně dlou­ho dozní­vat a roz­hod­ně mě nene­chal chlad­nou. Nad někte­rý­mi pasá­že­mi jsem muse­la dlou­ho pře­mýš­let. Způsob jakým autor­ka vyprá­ví ten­to pří­běh je veli­ce zají­ma­vý a živý. Musím říci, že mě mnoh­dy mra­zi­lo v zádech a před­sta­vo­va­la si bar­vi­tě dané situ­a­ce. Někdy sta­čí oprav­du jen zpo­ma­lit a uvě­do­mit si, za čím se vlast­ně žene­me a co nám to při­ná­ší. Kniha má 250 stran a je roz­dě­le­na na jed­not­li­vé kapi­to­ly, kte­ré nejsou nijak pojme­no­va­né.

Na titul­ní strán­ce kni­hy jsou pís­me­na do tva­ru bub­li­nek. Takže sta­čí oprav­du jenom fouk­nout a budou pryč. Můj sub­jek­tiv­ní pocit z této titul­ky je spí­še pocit prázd­no­ty, nico­ty. Fouknu a najed­nou nic není.

Už se moc těším na dal­ší kni­hu této autor­ky. Nejedná se sice o snad­né čte­ní, ale tako­vý je mnoh­dy život a věřím, že se v tom­to pří­bě­hu mno­ho lidí najde a pomů­že jim to se odra­zit ode dna.

Několik slov u autor­ce:

Radka Třeštíková

Radka Třeštíková je nej­pro­dá­va­něj­ší čes­kou autor­kou sou­čas­nos­ti. Narodila se a vyrůs­ta­la na Jižní Moravě, v Praze vystu­do­va­la prá­va a sedm let se jim pro­fes­ně věno­va­la. Prvotinu vyda­la v roce 2014, nej­vět­ší­ho ohla­su zatím dosáh­la svou tře­tí kni­hou Bábovky, kte­rá se sta­la lite­rár­ní udá­los­tí roku 2016. Mimořádně úspěš­ný byl i násle­du­jí­cí román s detek­tiv­ní záplet­kou Osm a kni­ha Veselí, ve kte­ré se hlav­ní hrdin­ka vra­cí z Prahy do Veselí nad Moravou, odkud autor­ka pochá­zí. Její šes­tá kni­ha Foukneš do pěny vás vez­me až na konec svě­ta.

 

Autor: Radka Třeštíková

Žánr: čte­ní pro ženy, psy­cho­lo­gic­ký román

Vydáno: 2020, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 256

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná lepe­ná s chlop­ně­mi

ISBN: 978-80-267-1802-4


Foto: Albatros Media


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,35464 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72011 KB. | 24.02.2024 - 23:28:58