Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny

hp10
hp10
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 1,00 z 5)
Loading...

Na kon­ci prv­ní­ho fil­mu „Fantastická zví­řa­ta a kde je najít“ byl moc­ný kou­zel­ník Gellert Grindelwald uvěz­něn. Je to špat­ný kou­zel­ník, kte­rý chce pomo­cí kou­zel ovlád­nout svět. Pochopitelně, že ten kou­zel­nic­ký svět, jen pár lidí by si nechal pro nepří­jem­né prá­ce. V novém pokra­čo­vá­ní se Grindelwaldovi poda­ří vel­mi efekt­ně z věze­ní unik­nout a Mloka Scamandera čeká dal­ší nebez­peč­né pro­ná­sle­do­vá­ní padou­cha. Původně se sice chys­tal najít Tinu Goldsteinovou, ale když mu Albus Brumbál pro­je­vil důvě­ru, spo­jí Mlok pří­jem­né s uži­teč­ným. Setkává se s Tinou a pocho­pi­tel­ně natre­fí i na Grindelwalda, za kte­rým se vrší mrt­vo­ly a táh­nou zástu­py omá­me­ných kou­zel­ní­ků. Mlok má štěs­tí a také mimo­řád­ně zají­ma­vá fan­tas­tic­ká zví­řa­ta, se kte­rý­mi si dob­ře rozu­mí a umí vyu­žít jejich schop­nos­ti. A jak se čas pro Grindelwaldovy zlo­či­ny krá­tí, tak se postup­ně vkrá­da­jí mezi Mloka a Tinu zami­lo­va­né pohle­dy.

Po před­cho­zím úspěš­ném fil­mu se roz­hod­li pro­du­cen­ti pokra­čo­vat s pří­běhy, kde je hlav­ním hrdi­nou tro­chu nesmě­lý absol­vent kou­zel­nic­ké ško­ly a lékař fan­tas­tic­kých zví­řat Mlok Scamander. Scénář je dílem Joanne K. Rowlingové a její ruko­pis je napros­to čitel­ný. Dokáže psát pře­svěd­či­vě akč­ní scé­ny, nutí hrdi­ny uží­vat své kou­zel­nic­ké schop­nos­ti a vytvá­ří svět, kte­rý je sice odra­zem lid­ské­ho svě­ta ale má i svá pra­vi­dla. A pro­to­že její fan­ta­zie nemá hra­nic, jsou akč­ní i fan­tas­tic­ká zví­řa­ta. A díky sou­čas­né úrov­ni tech­nic­ké­mu vyba­ve­ní není pro fil­mo­vé tvůr­ce její fan­ta­zij­ní před­sta­vy rea­li­zo­vat, stří­dat pro­stře­dí, pro­mě­ňo­vat pro­stor a pra­co­vat s vizu­ál­ní­mi efek­ty.

Režisér David Yates se obklo­pil stej­nou sku­pi­nou spo­lu­pra­cov­ní­ků a udě­lal vše pro to, aby vznik­lo důstoj­né pokra­čo­vá­ní fil­mo­vé­ho pří­bě­hu z kou­zel­nic­ké­ho svě­ta. Snaha vel­ká, peč­li­vě pro­ve­de­né efek­ty i herec­ké nasa­ze­ní však nemo­hou nahra­dit kva­lit­ní záplet­ku, kte­rá se v tom­to pří­pa­dě vytra­ti­la. Místo ní se posta­vy neu­stá­le hle­da­jí, zdů­vod­ňu­jí své cho­vá­ní a tvá­ří se tajem­ně. Iluze nebez­peč­nos­ti hlav­ní­ho padou­cha se postup­ně neutra­li­zu­je, i když si tvůr­ci necha­li ote­vře­ná vrát­ka na pokra­čo­vá­ní.

Film „Fantastická zví­řa­ta: Grindelwaldovy zlo­či­ny“ nepři­ná­ší nic nové­ho, ale je to jako kou­pel ve zná­mem a měl­kém ryb­ní­ku. Pokračování mohou násle­do­vat a obdi­vo­va­te­lé spi­so­va­tel­ky a tvůr­ky­ně scé­ná­ře budou čekat, co ješ­tě doká­že vymys­let. Stejně tak bude zají­ma­vé sle­do­vat her­ce Johnnyho  Deppa v posta­vě padou­cha Grindelwalda, Eddieho Redmaineho jako Mloka Scamandera, nebo obdi­vo­vat, jak  se Jude Law mění do roz­váž­né­ho ředi­te­le kou­zel­nic­ké ško­ly. Podstatné je, že se vrá­tí zná­mé posta­vy a jejich kouz­la. Žádné sku­teč­né nebez­pe­čí nehro­zí, vždyť je to jen pohád­ka pro vel­ké.

 James Newton Howard napsal opět skvě­lou hud­bu a čes­ký dabing je pří­jem­ným bonu­sem. Přestože mi film při­pa­dal zby­teč­ně nata­ho­va­ný a ohňo­vé efek­ty vizu­ál­ně nepří­jem­né, jsem zvě­da­vá, jaká fan­tas­tic­ká zví­řa­ta a kou­zel­ní­ky uvi­dím příš­tě.


60 %

Photo © Warner Bros.


Podívejte se na hodnocení Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Harry Potter


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53182 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72745 KB. | 14.06.2024 - 21:01:34