Kritiky.cz > Speciály > Divočina - “Jak divoké bylo nechat život jen tak plynout.“ -- Cheryl Strayedová

Divočina - “Jak divoké bylo nechat život jen tak plynout.“ -- Cheryl Strayedová

divocina
divocina
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Cheryl Strayedová opus­ti­la svůj roz­bi­tý život s poci­tem, že při­šla o všech­no. Vydala se do hlu­bo­ké divo­či­ny na 1770 km dlou­hou pěší pouť, na kte­ré si sáh­la až na dno svých sil. Zážitky Cheryl Strayedové se sta­ly tlu­kou­cím srd­cem inspi­ra­tiv­ních, čte­nář­sky úspěš­ných memoá­rů, kte­ré byly více, než smě­si­cí šíle­ných, zni­ču­jí­cích zážit­ků nezku­še­né turist­ky během její pěší túry z Mohavské pouš­tě na seve­ro­zá­pad, přes drs­nou paci­fic­kou hře­be­nov­ku - Pacific Crest Trail (PCT). Díky smě­si pun­ku a živel­né upřím­nos­ti se kni­ha sta­la něčím oje­di­ně­lým: por­trétem moder­ní dospí­va­jí­cí ženy se zpac­ka­ným živo­tem, kte­rá upo­slech­la “volá­ní divo­či­ny” po svém. Během své­ho puto­vá­ní muse­la Strayedová zkro­tit žízeň, hor­ko, chlad, divo­ká zví­řa­ta, své nej­hor­ší oba­vy i mno­hem víc. Musela se změ­nit: najít ces­tu ven ze zármut­ku a minu­los­ti, kte­rá ji pro­ná­sle­do­va­la.

Nyní se Strayedové úspěš­ná kni­ha před­sta­ví na fil­mo­vém plát­ně. Filmové režie se ujal na Oscara nomi­no­va­ný Jean-Marc Vallée (Klub posled­ní nadě­je). Knihu pro film zadap­to­val kri­ti­kou chvá­le­ný úspěš­ný spi­so­va­tel, na Oscara nomi­no­va­ný scé­náris­ta Nick Hornby (Škola živo­ta). V hlav­ní roli se před­sta­ví drži­tel­ka Oscara, Reese Witherspoonová, kte­rá zakou­pi­la prá­va ke kni­ze oka­mži­tě, jakmi­le si kni­hu pře­čet­la. Společně se roz­hod­li zachy­tit pří­běh, kte­rý se sice z vel­ké čás­ti ode­hrá­vá v hla­vě jed­né ženy (pro­střed­nic­tvím toku jejích vzpo­mí­nek, obav, myš­le­nek, pís­ní, bás­ní, hně­vu a úža­su), ale pro­ces­tu­je obrov­skou vzdá­le­nost.

Filmové epo­sy s téma­ti­kou divo­či­ny vzni­ka­ly již od počát­ku samot­né kine­ma­to­gra­fie. Od roku 1912, kdy vzni­kl němý film The Conquest of the Pole, přes film Jeremiah Johnson, přes Útěk do divo­či­ny po 127 hodin, téměř všech­ny sle­do­va­ly osu­dy mužů, kte­ří se ocit­li dale­ko od civi­li­za­ce. Skutečnost, že se DIVOČINA vydá­vá jiným, méně oče­ká­va­ným smě­rem, při­ta­ho­va­la sku­pi­nu nad­še­ných fil­ma­řů.

Witherspoonová, kte­rá film záro­veň pro­du­ko­va­la spo­leč­ně s Brunou Papandreovou, říká: “DIVOČINA se zabý­vá toli­ka sku­teč­nost­mi, kte­ré se dotý­ka­jí lidí. Je to o živo­tě, lás­ce, ztrá­tě a rodi­ně. Je to o ženě, kte­rá si mys­le­la, že je zce­la pora­že­ná, ale našla ces­tu, jak se vzcho­pit.”

Vallée dodá­vá: “DIVOČINA je pří­běh ženy, kte­rá chce změ­nit svůj život a roz­hod­ne se to udě­lat vel­mi dras­tic­kým způ­so­bem. Vydá se na výš­lap po paci­fic­ké hře­be­nov­ce. Stane se to pro ni život­ní ces­tou. Cestou obje­vo­vá­ní sama sebe a živo­ta, kdy musí najít odpo­vě­di na všech­ny těž­ké otáz­ky. Ale je to záro­veň ces­ta vykou­pe­ní.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45962 s | počet dotazů: 245 | paměť: 71757 KB. | 14.07.2024 - 22:14:49