Kritiky.cz > Speciály > Kingsman: Tajná služba - Hra špiónů Akční scény ve filmu

Kingsman: Tajná služba - Hra špiónů Akční scény ve filmu

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Brad Allan, aus­tral­ský mis­tr bojo­vých umě­ní a cho­re­o­graf akč­ních scén, kte­rý pra­co­val s Vaughnem na fil­mu  Kick-Ass, koor­di­no­val bojo­vé scé­ny s týmem, do kte­ré­ho pat­ři­li i par­kou­ro­vý šam­pi­ón nebo taneč­ník bre­akdan­cu, kte­ré­ho Allen obje­vil na YouTube.

Za zmín­ku sto­jí jed­na z mno­ha jedi­neč­ných akč­ních scén ve fil­mu. Jedná se o vrchol­ný sou­boj v kos­te­le, kdy Firth zlik­vi­du­je celé cír­kev­ní shro­máž­dě­ní. Je neu­vě­ři­tel­né, že byla tato scé­na nato­če­na v jed­nom jetí.

Velká část z kaska­dér­ských výstu­pů byla pro Firtha novou zku­še­nos­tí. Jeho posta­va se pohy­bu­je mezi dyna­mic­kou akcí a zadu­ma­ným kli­dem. Když se Harry se zapo­jí do akce, je neza­sta­vi­tel­ný – aniž by ztra­til coko­liv ze své sofis­ti­ko­va­nos­ti.

Při pří­pra­vě na scé­nu v kos­te­le fil­ma­ři při­zva­li vyni­ka­jí­cí kaska­dér­ský tým, kte­rý Firth popi­su­je jako „ligu výji­meč­ných“. „Mají své vlast­ní úžas­né schop­nos­ti. Máte tu výcvi­ko­vý tým ve sty­lu Jackie Chana pod vede­ním Brada Allana, kte­rý je jeden z nej­lep­ších mis­trů bojo­vých umě­ní na svě­tě a pak tu máte šes­ti­ná­sob­né­ho svě­to­vé­ho šam­pi­o­na v thaj­ském boxu, olym­pij­ské­ho vítě­ze v gym­nasti­ce a něko­ho ze spe­ci­ál­ní zása­ho­vé jed­not­ky, kdo nás učil zachá­zet se zbra­ně­mi. Nevěděl jsem, jak k tomu vše­mu došlo.“

Firth tré­no­val tři hodi­ny den­ně po dobu něko­li­ka týd­nů. „Učil jsem se pou­žít čás­ti své­ho těla, kte­ré jsem nikdy před­tím nepo­u­ží­val,“ říká. „Ani jsem nevě­děl, že exis­tu­jí. Bylo to boles­ti­vé.“

„Colin udě­lal na kaska­dé­ry, kte­ří ho tré­no­va­li, oprav­do­vý dojem,“ vzpo­mí­ná Jane Goldmanová. „Nikdy nic tako­vé­ho před­tím nedě­lal, a přes­to byl ve své pří­pra­vě peč­li­vý a tak pil­ný. Colin na tom oprav­du zapra­co­val víc než kdo­ko­li jiný, koho znám. Ne pro­to, že musel, ale pro­to, že oprav­du chtěl. Zvládnul to! A téměř v žád­né z jeho akč­ních scén se se nevy­u­ži­lo dvoj­ní­ka.“

Pro Egertona byly všech­ny kaska­dér­ské kous­ky tro­chu pře­kva­pe­ním. „Tak nějak jsem čekal, že při­jdu na plac a dob­ře sta­vě­ný kaska­dér za mě udě­lá veš­ke­rou prá­ci,“ smě­je se. „Ale tak tomu vůbec neby­lo.“

Další z akč­ních scén fil­mu sle­du­je, jak pokoj nováč­ků zapla­ví voda. „Byla to nej­těž­ší prá­ce, kte­rou jsem kdy musel dělat,“ vzpo­mí­ná Egerton. „Nedokážu si už ani vyba­vit, kolik hodin jsme strá­vi­li pod vodou a to bylo tro­chu děsi­vé. Všichni ostat­ní nováč­ci dosta­li dýcha­cí tru­bi­ce, tak­že si pod vodou spo­ko­je­ně dýcha­li a děla­li při tom svou prá­ci. Eggsy ji nedo­stal, což zna­me­ná, že jsem bez ní byl i já!“

„Bylo to ‘drs­né’,“ říká o této scé­ně Sophie Cooksonová. „V jis­tém smě­ru tam bylo vel­mi málo herec­ké akce.“

Scénu se poda­ři­lo rea­li­zo­vat díky tomu, že se posta­vi­la deko­ra­ce nad nádr­ží s vodou a pak se poma­lu sni­žo­va­la dolů, aby to vypa­da­lo, jako by hla­di­na vody neu­stá­le stou­pa­la. „Nebylo by prak­tic­ké posta­vit deko­ra­ci pří­mo v nádr­ži a pak ji napus­tit vodou,“ vysvět­lu­je Steven Warner, super­vi­zor spe­ci­ál­ních efek­tů. „Dávalo vět­ší smy­sl posta­vit deko­ra­ci nad vodou a pak ji poto­pit. Ale deko­ra­ce se nám neu­stá­le roz­růs­ta­la, tak­že jsme nako­nec skon­či­li s něčím, co bylo 16 met­rů dlou­hé a 8 met­rů širo­ké. Když deko­ra­ce spo­či­nu­la na hla­di­ně, byla ve sku­teč­nos­ti šest met­rů nad zemí, což vyža­do­va­lo pou­žít dvě vel­ké zve­da­cí plo­ši­ny. Celá zve­da­cí soupra­va váži­la asi 17 tun a my jsme ji ješ­tě zatí­ži­li dal­ší­mi 10ti tuna­mi.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59630 s | počet dotazů: 246 | paměť: 71816 KB. | 13.06.2024 - 23:10:37