Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Rebel Moon: Druhá část – Jizvonoška: Propadák roku? Kritika odhaluje šokující pravdu

Rebel Moon: Druhá část – Jizvonoška: Propadák roku? Kritika odhaluje šokující pravdu

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film Rebel Moon: Druhá část – Jizvonoška reží­ro­va­ný zku­še­ným fil­ma­řem Zackem Snyderem neskli­dil pří­z­ni­vé ohla­sy. Navzdory úspě­chům Snydera v minu­los­ti, jeho posled­ní sní­mek pro Netflix trpí neu­vě­ři­tel­ně sla­bým scé­ná­řem a nedo­stat­kem akce. S hlu­bo­ký­mi zkla­má­ní­mi ohled­ně postav, dia­lo­gů a dél­ky fil­mu, Rebel Moon se stá­vá spí­še bolest­ným zážit­kem než vzru­šu­jí­cím dob­ro­druž­stvím.

Začneme tím, kdo je vlast­ně reži­sér. No jeden z vel­mi zku­še­ných reži­sé­rů, kte­rý má za sebou vel­mi úspěš­né hity. Pro komik­so­vou stáj DC a nato­čil něko­lik vel­mi úspěš­ných fil­mů. Od dob 300 reži­sér Jack Snyder nato­čil mno­ho fil­mů. Ale i něko­lik pro­pa­dá­ků a jeho posled­ní film zno­vu jako prv­ní díl sci-fi Rebel Moon nato­čil pro Netflix.

Po před­cho­zím prv­ním dílu, kte­rý jsme sle­do­va­li v pre­mi­é­ře na kon­ci roku 2023 se zno­vu vrá­ti­la úspěš­ná sesta­va her­ců, kte­ří pře­ži­li do kon­ce Rebel Moon: První část – Zrozená z ohně. Hlavní zápo­rák se samo­zřej­mě vrá­til a zno­vu se boju­je o pole zapad­lé­ho rebel­ské­ho měsí­ce.

Mnoho postav má své poza­dí a to se dozví­me během krát­ké­ho fla­shbac­ku, kdy kaž­dý vyprá­ví svůj pří­běh. Řeknu to tak­to, fla­shbac­ky a vyprá­vě­ní během hos­pod­ské­ho seze­ní pova­žu­ji za nej­trap­něj­ší oka­mžik celé­ho fil­mu.

Druhou trap­nou chvil­ku jsem zažil při návra­tu osa­mo­ce­né­ho ztra­ce­né­ho robo­ta, kte­rý je vlast­ně nej­sil­něj­ší posta­va ve fil­mu a přes­to ho sce­náris­té vyu­ži­jí pou­ze chvil­ku. Spíše jde pou­ze o trap­né­ho robo­ta a ješ­tě trap­něj­ší­mi hláš­ka­mi.

Smrtonoška sice má zají­ma­vý pří­běh, ale ten vůbec neob­sto­jí v celém fil­mo­vém pří­bě­hu. Kdyby se totiž film hod­ně zkrá­til, vyn­da­li se z něho pou­ze netrap­né chvil­ky, tak by z něho vznik­la pou­ze hodi­na a půl krát­ká epi­zo­da seri­á­lu, kde se koneč­ně  něco děje a ne půl hodi­ny sbí­rá obi­lí a děla­jí se nesmy­sl­né roz­hod­nu­tí.

Vůbec nechá­pu smrt milé­ho naší smr­to­noš­ky, jaký měl důvod, ale spí­še asi pros­tě scé­náris­tic­ká klič­ka na to, aby byla hlav­ní posta­va něčím pozna­me­na­ná a moh­la teo­re­tic­ky pokra­čo­vat v dal­ším díle ješ­tě v důle­ži­těj­ším úko­lu. Tj. vrá­tit se se svo­jí par­tou bojov­ní­ků zno­vu do akce, aby našli prin­cez­nu, kte­rou vlast­ně smr­to­noš­ka „zabi­la“.

No asi si mys­lí­te, že jsem blá­zen, ale během toho­to fil­mu byl Rebel Moon pro mě utr­pe­ním, při­pa­dal jsem si jako něja­kém blbém seri­á­lu, kde si chlas­ta­jí sce­náris­té a vymýš­le­jí ješ­tě blb­ší záplet­ky, aby film byl dlou­hý pře­de­psa­ných 120 minut.

Hodnocení: 30 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78465 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71686 KB. | 21.06.2024 - 20:02:38