Kritiky.cz > Krátké recenze > Falcon a Winter Soldier - Jeden svět, jedno lidstvo

Falcon a Winter Soldier - Jeden svět, jedno lidstvo

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po odde­chov­ce z minu­lé­ho týd­ne byla závě­reč­ná epi­zo­da nepře­kva­pi­vě plná akce, a musím říci, ze akce skvě­lá. Sam Wilson zkom­bi­no­val svá typic­ká kří­d­le s nově naby­tým ští­tem a výsle­dek sto­jí za to. A Sam si ten štít oprav­du zaslou­žil, dělal to, co by Captain America dělat měl. Narozdíl od Walkera se nesna­žil Karli zabít, zacho­val si chlad­nou hla­vu a chtěl ji po dob­rém pře­svěd­čit, aby dosta­la rozum. Steve musí být (by byl?) urči­tě pyš­ný. Walker nako­nec také udě­lal správ­nou věc, jen to na můj vkus při­šlo mož­ná až moc obra­tem, úpl­ně jsem tomu nevě­řil, stej­ně jako tomu, že mu bylo vše odpuš­tě­no a zapo­me­nu­to. Každopádně stá­le pat­ří mezi (dle mého názo­ru) nej­lep­ší posta­vy seri­á­lu, Wyatt Russell podal fan­tas­tic­ký výkon, a těším se, až se s ním zno­vu setká­me, ten­to­krát jako s US Agentem (oprav­du se nám rýsu­jí Thunderbolts, že?). Příběh Sharon mě také nějak nepře­svěd­čil, chy­bí mi u ní něja­ká moti­va­ce, proč a jak se sta­la Power Brokerem... v pří­pad­né (a asi nevy­hnu­tel­né) dru­hé sérii, či v jiném budou­cím Marvel pro­jek­tu bychom se to snad moh­li dozvě­dět, ale bylo by fajn ale­spoň tady něco nazna­čit. I tak jsem ale rád, že je zpět v MCU, mys­lím, ze od ní může­me čekat zají­ma­vé věci. Carl Lumbly mě di tře­ti­ce uzem­nil, sku­teč­ně před­ve­dl v této sérii něco úžas­né­ho. Nejspíš se s ním asi už nese­tká­me, ale v MCU zane­chal jako Isiah Bradley svou nesma­za­tel­nou sto­pu. Bucky mi v téhle epi­zo­dě při­šel mož­ná lehce upo­za­děn, což je tro­chu ško­da, ale něja­ké­ho toho závě­ru se mi pře­ci jen dosta­lo. S panem Nakajimou si pro­mlu­vil (tam bych toho prá­vě asi rád viděl víc než deseti-vteřinovou scé­nu), seznam si odškr­tal, tera­pii už nepo­tře­bu­je, našel si přá­te­le, kte­rým může věřit... zají­ma­lo by mě, co s ním tvůr­ci plá­nu­jí dál. Bohužel se zde opět pro­je­vi­ly pan­de­mic­ké pro­blémy - víme, že jis­tá část seri­á­lu byla not­ně pozmě­ně­na nebo úpl­ně zru­še­na, a tvůr­ci nemě­li úpl­ně čas seri­ál dola­dit, a kon­krét­ně v této epi­zo­dě a také napří­klad v epi­zo­dě čty­ři jsme to moh­li vidět na vlast­ní oči... pra­zvlášt­ní stři­hy, scé­ny na sebe mís­ty nena­va­zo­va­ly, pra­po­div­né voiceo­ve­ry... napří­klad Samův sou­boj s Batrocem měla být v téhle epi­zo­dě vel­ko­le­pá odve­ta, ale neu­stá­le se od něj odbí­ha­lo a stři­ha­lo až vlast­ně zani­kl, a nako­nec ho jenom zastře­li­la Sharon, pořád­ně jsme to ani nevi­dě­li, a zapo­mně­lo se na něj... Není to vylo­že­ně chy­ba tvůr­ců, ale bohu­žel to kazí cel­ko­vý dojem... Snad se v budouc­nu dočká­me něja­kých vysvět­le­ní. Obecně budouc­nost toho­to pří­bě­hu mě zají­má. Dočkáme se dru­hé série? Vsadil bych se, že ano, byla solid­ně nasta­ve­na, i když Falcon už není Falcon a Winter Soldier už není Winter Soldier, tak­že... Captain America & The White Wolf? Uvidíme, kaž­do­pád­ně se těším. Finále bych dal tako­vých 8/10, neby­la to sice nej­sil­něj­ší epi­zo­da ze všech, kvů­li výše zmí­ně­ným nedo­stat­kům nemůžu asi hod­no­tit lépe, ale 8/10 je pořád veli­ce, veli­ce solid­ní prá­ce.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61718 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72169 KB. | 24.05.2024 - 12:05:35