Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Iron Man 2 [60%]

Iron Man 2 [60%]

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Maturitní kolo­rit mi letoš­ní pra­vi­del­nou dáv­ku cine­fil­ství zkrouhl na mini­mum po strán­ce nejen časo­vé, ale pře­de­vším i finanč­ní. Rovnou jsem tedy obe­šel už toli­ka­te­ro způ­so­by zatra­ce­ný Souboj titá­nů, kou­sl se do jazy­ka před obě­to­va­ným Kick-Ass (a pře­kva­pi­vě i veli­ce zají­ma­vě se jeví­cím Svěrákovic Kukym), a vydal se na dru­hé­ho Iron Mana; s vírou, že všech­ny ty roz­pa­či­té recen­ze se pře­ci jen mož­ná mýlí...

Blog auto­ra: http://www.jumbotron.cz

Zamysleme se na oka­mžik nad tím, proč se vlast­ně všich­ni vždyc­ky tak těší­me na pokra­čo­vá­ní svých oblí­be­ných akč­ních fil­mů. Je to otáz­ka poměr­ně banál­ní a asi nej­vý­stiž­ně­ji se na ni dá odpo­vě­dět pros­tě tak, že chce­me víc něče­ho, co už se nám jed­nou v minu­los­ti líbi­lo. Pokud bychom se do toho­to téma­tu však zavr­ta­li tro­chu podrob­ně­ji, došli bychom napří­klad i k tako­vé­mu závě­ru, že (nejen) fil­mo­vé seque­ly se zpra­vi­dla ode­hrá­va­jí ve fikč­ním svě­tě své­mu divá­ku již zná­mém a tudíž tako­vém, kte­rý už není nut­né zno­va před­sta­vo­vat a film se tak nao­pak může zamě­řit na hlav­ní láka­dlo dané­ho téma­tu. Jinými slo­vy, na bloc­kbuste­ro­vé seque­ly se těší­me pře­de­vším pro­to, že v nich má být víc akce a míň keců než v jed­nič­ce.

Právě tohle ale bohu­žel není pří­pad dru­hé­ho Iron Mana, jehož hlav­ní hrdi­na mís­to oče­ká­va­né­ho vývo­je a brou­še­ní cha­rak­te­ru celý film dege­ne­ru­je tako­vým způ­so­bem, že už s ním ani jeho fem­me fata­le ani nej­lep­ší kámoš nechtě­jí nic mít.

V novém pokra­čo­vá­ní dva roky staré­ho a poměr­ně úspěš­né­ho komiksá­ku se toho lec­cos změ­ni­lo. U kor­mi­d­la sice stá­le sto­jí reži­sér John Favreau, mimo nové­ho hvězd­né­ho (pře)obsazení však změ­nou pro­šly i pozi­ce hlav­ní­ho scé­náris­ty a hudeb­ní­ho skla­da­te­le, jejichž finál­ní výtvo­ry v rám­ci celé­ho fil­mu pak vychá­ze­jí vesměs nastej­no. Nechci tvr­dit, že Ramin Djawadi je kdeja­ký orchestri­ál­ní guru, jeho rocko­vý soun­d­track k prv­ní­mu Iron Manovi však byl zdra­vě nevšed­ní a ener­gic­ký, načež však soun­d­track jeho nástup­ce, kte­rý Djawadiovu původ­ní elek­tri­ku pou­ží­vá jen aby se neřeklo a jinak fil­mu pro­půj­ču­je kla­sic­ké bloc­kbuste­rov­ské cho­rá­ly, je nao­pak dost nevý­raz­ný a pře­de­vším nud­ný. A budeme-li to porov­ná­vat s prá­vě již zmí­ně­ným novým scé­ná­řem, pak ten už je vylo­že­ně úpl­ně o ničem.

Celý film vám totiž postup­ně vsu­ge­ru­je veli­ce nepří­jem­ný pocit, že se v něm vše­ho­všu­dy vlast­ně nic moc nedě­je. Hlavní hrdi­na se zde opro­ti před­cho­zí­mu fil­mu neroz­ví­jí, jak by se dalo čekat, ale nao­pak během prv­ních šede­sá­ti minut degra­du­je na nej­niž­ší stu­peň únos­nos­ti, načež hlav­ním cílem zbyt­ku fil­mu je vypra­co­vat z něj opět tako­vé­ho hrdi­nu, jak jsme ho zna­li na kon­ci jed­nič­ky. Iron Man 2 je pře­de­vším pře­plá­cán prázd­ný­mi dia­lo­gy a vylo­že­ně špat­ný­mi posta­va­mi, se stě­žej­ní výjim­kou hlav­ní­ho padou­cha v podá­ní Mickeyho Rourka, kte­ré­mu je v prů­bě­hu fil­mu všech­no více­mé­ně jed­no, a u kte­ré­ho jen v pod­sta­tě čeká­te, až koneč­ně zma­lu­je cifer­ník Samu Rockwellovi, kte­ré­mu scé­nář pro změ­nu záměr­ně nepři­psal páteř. Když vám navíc úsměv­ná figur­ka hrdi­no­va řidi­če v podá­ní samot­né­ho Favreaua začne být sym­pa­tič­těj­ší než Iron Manův vytu­ně­ný side-kick, pocho­pí­te, že tu už oprav­du není něco v pořád­ku.

Tohle všech­no bolí o to víc, pro­to­že Iron Man 2 přes to všech­no doká­že být mís­ty i oprav­du zábav­ný (scé­na na závo­diš­ti nemá chy­bu) a ani by nemu­se­lo vylo­že­ně vadit, že se ve fil­mu ode­hra­jí vesměs jen tři samo­stat­né akč­ní sek­ven­ce (z nichž jed­na je ožra­lec­ká rvač­ka v želez­ných oble­cích), pro­to­že všich­ni her­ci ve fil­mu jsou veli­ce schop­ní a che­mie mezi nimi je na pou­ta­vé dia­lo­go­vé scé­ny více než dosta­ču­jí­cí (což ostat­ně víme už z jed­nič­ky), nikdo z toho ale ten­to­krát neu­měl nic vydo­lo­vat.

Co se pak týče oče­ká­va­né­ho nástu­pu orga­ni­za­ce S.H.I.E.L.D., neřekl bych pří­mo, že by měli jeho zástup­ci ve fil­mu nějak zvlášť málo pro­sto­ru, pro­blém je však zase pou­ze ten, že se kolem nich vlast­ně nic nedě­je a nic nové­ho se o nich ani nedo­zví­me – tedy mož­ná jen kro­mě toho, že se svým street-voicem a Scarlett Johansonn v uplém late­xo­vém obleč­ku po boku se Jacksonův Nick Fury jeví spíš jako pasák než taj­ný vlád­ní agent, i když i to je fajn image.

Iron Man 2 je tedy zkla­má­ním; a to pře­de­vším pro­to, že mu napl­ně­ní jeho poten­ci­á­lu pro­klouz­lo mezi prs­ty jen o vlá­sek. Napříč celým fil­mem se vysky­tu­je něko­lik výbor­ných scén a moti­vů, jako celek ale nefun­gu­je a v rám­ci pomy­sl­né Favreauovy tri­lo­gie hlav­ní téma nikam nepo­sou­vá, pou­ze se buď točí na mís­tě nebo opa­ku­je tra­su jed­nič­ky. Asi nej­smut­něj­ší moment z celé­ho sním­ku pak je, když do finál­ní řež­by dora­zí Rourke v dal­ší hro­motlu­c­ké popel­ni­ci a doko­na­le tak sply­ne s Bridgesovým padou­chem z prv­ní­ho dílu.

I když tak nový Iron Man neu­spo­ko­jil, do jis­té míry roz­hod­ně poba­vil. A věřím, že to se mu bude dařit i v budouc­nu; tedy aspoň dokud budou nevý­raz­ný soun­d­track vyva­žo­vat AC/DC a zre­mi­xo­va­ní Queeni a špat­ný scé­nář zase spa­sí opan­cé­řo­va­ný Robert Downey Jr. s ran­ní koco­vi­nou v obří kob­li­ze.

(Každopádně na scé­nu po titul­cích si urči­tě počkej­te. Paní ukli­zeč­ka to pocho­pí...)


Podívejte se na hodnocení Iron Man 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Drsní hoši z Texasu jsou zpátky. Nechte se již potřetí unést černým humorem seriálu Hap a Leonard14. června 2018 Drsní hoši z Texasu jsou zpátky. Nechte se již potřetí unést černým humorem seriálu Hap a Leonard Překvapivá detektivka z amerického Texasu nebo suchá černá komedie s prvky krimi? Ať už se na seriál Hap a Leonard díváte z jakéhokoliv důvodu, věřte, že si pro vás scénáristi i ve třetí […] Posted in Články
  • #DP122: Dark Nights: Death Metal28. ledna 2021 #DP122: Dark Nights: Death Metal Autorem článku je Daniel Palička.Scénář: Scott SnyderKresba: Greg Capullo Několika následujícím řádkům věnujte, prosím, trochu pozornosti. Jsem si totiž vědom toho, že se najdou tací, […] Posted in Recenze komiksů
  • Režijní dvojice Adil El Arbi a Bilall Fallah (Mizerové...24. června 2020 Režijní dvojice Adil El Arbi a Bilall Fallah (Mizerové... Režijní dvojice Adil El Arbi a Bilall Fallah (Mizerové navždy) zrežírují drama Rebel. El Arbi si ve filmu též odbude svůj herecký debut. Film bude pojednávat o třináctiletém muslimském […] Posted in Krátké aktuality
  • Big Brother: Za zavřenými dveřmi do světa reality show16. listopadu 2023 Big Brother: Za zavřenými dveřmi do světa reality show Reality show Big Brother, která má původ v Nizozemsku, se stala jedním z nejznámějších formátů televizního zábavního průmyslu a baví diváky po celém světě. Od svého vzniku v roce 1999 se […] Posted in Reality show
  • Smrtonosná zbraň 28. července 2021 Smrtonosná zbraň 2 Los Angeles. Policisté Martin Riggs (Mel Gibson) a Roger Murtaugh (Danny Glover) jsou na stopě pašeráků drog. Sledování účetního Lea Getze (Joe Pesci), který zpronevěřil mafiánské peníze, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Haunted Mansion, The (2003)4. listopadu 2012 Haunted Mansion, The (2003) Eddie Murphy nikdy nevěřil na duchy. Ale brzy pozná, že právě oni na něj nastražili léčku, která může ohrozit život jeho rodiny. Jim a Sara Eversovi pracují jako realitní agenti. Jim […] Posted in Horory
  • Nejlepší záporáci z univerza Star Wars17. května 2016 Nejlepší záporáci z univerza Star Wars Vesmír Star Wars je nesmírně rozsáhlý, a díky nedávnému založení nového kánonu, je teď konečně i přehledný. Proto jsem se po pečlivém uvážení rozhodl vybrat ty nejlepší záporáky, kteří nás […] Posted in Kritický Klub
  • Annie Hall - projekt 10027. ledna 2004 Annie Hall - projekt 100 Film Annie Hall začíná a končí vyprávěným vtipem a rovněž celý její příběh je jakousi anekdotou o moderním vztahu muže a ženy a o falešnosti nejrůznějších novodobých mýtů. Zatímco jiní […] Posted in Filmové premiéry
  • Shingeki no Kyojin - 2. díl22. června 2017 Shingeki no Kyojin - 2. díl Toho dne: Pád Shiganshiny (2. část) Přeživší ze Shiganshiny se snaží dostat za zeď Rose, kde budou v bezpečí. Sloužit jim k tomu mají lodě a vodní kanál zbudovaný pro dopravu mezi […] Posted in Spoilery
  • Imawa no Kuni no Alice - Season 224. prosince 2022 Imawa no Kuni no Alice - Season 2 Šinsuke Sató je pro mne nejlepším Japonským režisérem, jeho filmy mají kvalitní akci i vizuál, což se málokdy dá říct o jiných Japonských filmech. Doporučuji jeho Kingdom, Inujašiki a […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81870 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72908 KB. | 28.02.2024 - 13:32:08