Kritiky.cz > Speciály > Fantomas

Fantomas

Famtomas
Famtomas
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jedná se o prv­ní film z tri­lo­gie André Hunebelleho věno­va­né zlo­čin­ci, kte­rý před­chá­zel fil­mům Fantomas se zlo­bí z roku 1965 a Fantomas pro­ti Scotland Yardu z roku 1967. V době uve­de­ní do kin při­lá­kal do fran­couz­ských kin 4,5 mili­o­nu divá­ků a v SSSR 60 mili­o­nů divá­ků.

Obsah filmu

Zločinec, kte­rý si říká Fantomas a má na svě­do­mí něko­lik zlo­či­nů, spáchá odváž­nou lou­pež v pres­tiž­ním paříž­ském kle­not­nic­tví prá­vě v den, kdy komi­sař Juve ozná­mí jeho zatče­ní. Fandor, novi­nář z dení­ku Le Point du Jour a snou­ben­ku Hélène, se roz­hod­ne tuto podiv­nou posta­vu, kte­rá se vždy obje­vu­je v mas­ce nebo pře­vle­ku, pro­zkou­mat. Domnívá se, že je pou­hým výmys­lem poli­cie, kte­rá se chce před­vést. Aby to doká­zal, zve­řej­ní v dení­ku, kte­rý ho zaměst­ná­vá, faleš­ný roz­ho­vor se zlo­čin­cem. Rozzuřený Fantomas nechá novi­ná­ře unést a naří­dí mu, aby odha­lil jeho pod­vod v novém člán­ku, kte­rý musí do 48 hodin zve­řej­nit. Jakmile je však pro­puš­těn, komi­sař Juve Fandora zatkne. Ve vaz­bě je bez Fandorova vědo­mí zve­řej­něn nový člá­nek, kte­rý je sotva pochval­něj­ší než ten před­cho­zí. Zločinec novi­ná­ře zno­vu une­se a věz­ní ho ve svém taj­ném dou­pě­ti, kte­ré stře­ží jeho nohsle­di a lady Belthamová, jeho tajem­ná spo­leč­ni­ce.

Juve chce Fantomase dopad­nout, a tak na něj nastra­ží past. Na titul­ní stra­ně dení­ku Le Point du Jour vyzý­vá kri­mi­nál­ní­ky, když ozna­mu­je, že na tera­se Martini na Champs-Élysées budou defi­lo­vat mode­ly ozdo­be­né nej­vět­ší­mi paříž­ský­mi šper­ka­ři. Fantomas se však v přestro­je­ní za Fandora zmoc­ní šper­ků poté, co donu­tí poli­cis­ty ve služ­bě vdech­nout uspá­va­cí plyn. Zároveň une­se Hélène, do kte­ré je zami­lo­va­ný a kte­rou chce svést. Utíká ve vrtu­l­ní­ku, zatím­co Juve ho pro­ná­sle­du­je po stře­chách a pak se drží jeřá­bu a padá na hro­ma­du pís­ku na neda­le­kém sta­ve­niš­ti.

Pro Juveho jsou Fandor a Fantomas jed­no a totéž. Ten však vystří­lí prů­če­lí kina a poté pře­pad­ne kli­en­ty kasi­na, ten­to­krát v přestro­je­ní za komi­sa­ře. Juve je zesměš­něn a zma­ten mno­ha svěd­ky a je uvěz­něn. Lady Belthamová, kte­rá se díky Fandorově lsti dozví o Fantomasově nevě­ře, se pomstí a osvo­bo­dí oba snou­ben­ce. Inspektor Bertrand, Juveho zástup­ce, je však pře­svěd­čen o Fandorově spol­če­ní s Fantomasem a nechá ho uvěz­nit spo­lu s komi­sa­řem. Starý stráž­ce jim pomů­že utéct, odve­ze je z Paříže a nalo­ží je do auta. Je to Fantomas, kdo se jich chce v novém pře­vle­ku zba­vit. Bertrand si uvě­do­mí, že udě­lal chy­bu, a zahá­jí pát­rá­ní. Tři poli­cis­té na motor­ce pro­ná­sle­du­jí Fantomase, jehož vozi­dlo vyba­ve­né pří­stro­ji dva z nich zne­škod­ní. Fandor zasáh­ne Fantomase a způ­so­bí neho­du. Zloduch však unik­ne a uje­de na motor­ce posled­ní­ho poli­cis­ty, kte­rý je po pádu v bez­vě­do­mí. Juve a Fandor pro­ná­sle­du­jí Fantomase v náklad­ním vla­ku, v autě a poté vrtu­l­ní­kem u pobře­ží, kde se na člu­nu vydal na moře. Z vrtu­l­ní­ku je Juve vysa­zen na ponor­ku, kde se zlo­či­nec prá­vě zavřel. Letadlo se poto­pí do moře. Zachráněn v kraj­ní nou­zi Fandorem a Hélène, inspek­tor slí­bí, že Fantomase chy­tí.

Kaskadérské kousky

Rémy Julienne, fran­couz­ský moto­kro­so­vý šam­pi­on z roku 1957, byl v roce 1964 najat Gilem Delamarem (zná­mým kaska­dé­rem a koor­di­ná­to­rem spe­ci­ál­ních efek­tů), aby během závě­reč­né honič­ky před­ve­dl kaska­dér­ské kous­ky na motor­ce a před­jel Jeana Maraise. Většinu kaska­dér­ských kous­ků si však herec dělal sám.

Jean Sunny (kaska­dér spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na dvou­ko­lo­vá vozi­dla) sou­hla­sil s účas­tí ve fil­mu pou­ze v závrat­né sek­ven­ci, kdy auto bez brzd sjíž­dí z prud­ké­ho kop­ce. Scéna se natá­če­la na Col de l’Espigoulier poblíž Aubagne a Cassis a na Col Sainte-Anne mezi Allauch a Mimet.

Louis de Funès nechtěl vypa­dat fyzic­ky méně­cen­ný než Jean Marais, a tak sko­čil z mos­tu do jedou­cí­ho vla­ku. Kaskadérský kou­sek, kte­rý řídil Gil Delamare, pro­bě­hl bez nehod. Během scé­ny, kdy je zavě­šen na jeřá­bu nad Paříží, se však zra­nil. Přestože se nachá­zel pou­ze jeden metr nad zemí, „někte­ré ner­vo­vé kme­ny, kte­ré se tím­to dlou­hým vise­ním pro­táh­ly, způ­so­bi­ly ochr­nu­tí ramen­ních sva­lů“. Trvalo něko­lik let, než se her­ci vrá­ti­ly někte­ré z jeho schop­nos­tí.

Box office

Se 4,5 mili­o­ny divá­ků v kinech se film stal jed­ním z nej­vět­ších úspě­chů roku 1964, roku všech úspě­chů Louise de Funèse, jehož popu­la­ri­tu defi­ni­tiv­ně potvr­dil Četník ze Saint-Tropez.

Film v SSSR vydě­lá 60 mili­o­nů divá­ků, čímž se zařa­dí na 77. mís­to v sovět­ských poklad­nách všech dob. Díky reprí­zám film navští­ví více než šede­sát mili­o­nů sovět­ských divá­ků, a to nato­lik, že se vzhle­dem k tomu­to úspě­chu své­ho času uva­žo­va­lo o uve­de­ní Fantomase v Moskvě.

Zajímavosti

- Juveho měl hrát Bourvil, kte­rý však krát­ce před začát­kem natá­če­ní roli odmí­tl.
- Ve 34. minu­tě fil­mu je na obál­ce dení­ku Le Point du jour, kde Juve vyzý­vá Fantomase, aby pře­vzal sbír­ku dia­man­tů, uve­de­no tele­fon­ní čís­lo BAL.53.70. Alfanumerické čís­lo­vá­ní však bylo zru­še­no již o rok dří­ve, 1. říj­na 1963.
- Film Chung Chang-wha Ďábel s tisí­cem tvá­ří (1969) byl sil­ně inspi­ro­ván Hunebelovým Fantomasem.
- V roce 2002 byl ohlá­šen nový Fantomas s Jeanem Reno a José Garciou v hlav­ních rolích. Projekt, kte­rý měl v roce 2003 reží­ro­vat Frédéric Forestier, si pro­dukč­ní spo­leč­nost Thomase Langmanna „La Petite Reine“ pone­cha­la v zálo­ze a na začát­ku roku 2009 jej zno­vu oži­vi­la. Na film byl vyčle­něn roz­po­čet 50 mili­o­nů eur a byl vybrán reži­sér Christophe Gans, ale pro­jekt nikdy nespat­řil svět­lo svě­ta.
- V tom­to fil­mu není Fandorovo jmé­no nikde zmí­ně­no, vyslo­ve­no ani napsá­no. Když komi­sař Juve obje­ví teto­vá­ní, kte­ré má Fantomas napsa­né na novi­ná­řo­vě hru­di, jako důkaz řek­ne „F jako Fantomas“. Ale novi­nář mohl na svou obra­nu říct „F jako Fandor“. Jméno novi­ná­ře se dozví­dá­me až v kni­ze Fantomas se zlo­bí .

Licence Creative Commons
Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .


Photo © Société Nouvelle des Établissements Gaumont


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Fantomas


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Fantomas kontra Scotland Yard26. července 2021 Fantomas kontra Scotland Yard Fantomas proti Scotland Yardu je francouzsko-italský film režiséra André Hunebelleho z roku 1967. Po Fantomasovi z roku 1964 a Fantomas se zlobí z roku 1965 se jedná o třetí a závěrečnou […] Posted in Speciály
  • Fantomas se zlobí21. července 2021 Fantomas se zlobí Fantomas se zlobí je francouzsko-italská dobrodružná komedie André Hunebelleho z roku 1965. Jedná se o druhou část trilogie André Hunebelleho věnované postavám vytvořeným Pierrem […] Posted in Speciály
  • Grand restaurant pana Septima12. července 2022 Grand restaurant pana Septima Grand restaurant pana Septima je komediální film francouzského režiséra Jacquese Besnarda, uvedený do kin v roce 1966. Představil si ho Louis de Funès již na konci roku 1950, film vypráví […] Posted in Speciály
  • Četník ve výslužbě8. července 2021 Četník ve výslužbě Četník ve výslužbě je francouzský film režiséra Jeana Giraulta z roku 1970 s Louisem de Funèsem a Michelem Galabru v hlavních rolích. Tento film je čtvrtým dílem série Četník. Obsah […] Posted in Speciály
  • Četník se žení5. července 2021 Četník se žení Třetí film ze série Četník, který následoval po filmu Četník v New Yorku, a předcházel filmu Četník ve výslužbě, byl stejně úspěšný jako první film a jeho natáčení přerušila dlouhá stávka […] Posted in Speciály
  • Četník ze Saint-Tropez: Loupežné kouzlo francouzské komedie a hvězdného humoru Louise de Funèse30. ledna 2024 Četník ze Saint-Tropez: Loupežné kouzlo francouzské komedie a hvězdného humoru Louise de Funèse Četník z Saint-Tropez, oblíbená francouzská komedie, která nastartovala filmovou kariéru Louise de Funèse, s radostnou energií lechtá smysly diváků již mnoho let. Louis de Funès, […] Posted in Zajímavosti
  • Četník a mimozemšťané12. července 2021 Četník a mimozemšťané V tomto pátém a předposledním filmu se četnická brigáda ze Saint-Tropez, která se objevila ve filmech Četník ze Saint-Tropez (1964), Četník v New Yorku (1965), Četník se žení (1968) a […] Posted in Speciály
  • Četník ze Saint Tropez28. června 2021 Četník ze Saint Tropez Film vznikl v hlavě Richarda Balducciho po bláznivém setkání s poněkud debilním četníkem sloužícím v Saint-Tropez. Vypráví o dobrodružstvích Ludovica Cruchota, velmi horlivého četníka, […] Posted in Speciály
  • Komedie plná zmatků a intrik: Film "Oskar" s Louisem de Funèsem ve hlavní roli z roku 196715. srpna 2023 Komedie plná zmatků a intrik: Film "Oskar" s Louisem de Funèsem ve hlavní roli z roku 1967 Oskar je francouzský film režiséra Édouarda Molinaroa, který byl uveden do kin v roce 1967. Film s Louisem de Funèsem v hlavní roli vypráví příběh průmyslníka (hraje ho Louis de Funès), […] Posted in Speciály
  • Zelňačka (La Soupe aux choux)30. srpna 2022 Zelňačka (La Soupe aux choux) La Soupe aux choux je francouzský film režiséra Jeana Giraulta z roku 1981. Komedie kombinovaná se sci-fi, adaptovaná podle stejnojmenného románu René Falleta z roku 1980, ve které si […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94842 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72480 KB. | 19.05.2024 - 07:40:05