Kritiky.cz > Speciály > Fantomas kontra Scotland Yard

Fantomas kontra Scotland Yard

Famtomas3
Famtomas3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Fantomas pro­ti Scotland Yardu je francouzsko-italský film reži­sé­ra André Hunebelleho z roku 1967.

Po Fantomasovi z roku 1964 a Fantomas se zlo­bí z roku 1965 se jed­ná o tře­tí a závě­reč­nou část tri­lo­gie André Hunebelleho věno­va­né geni­ál­ní­mu zlo­čin­ci Fantomasovi.

Obsah filmu

Na zákla­dě svých dří­věj­ších pro­hřeš­ků má Fantomas nápad vymá­hat od nej­bo­hat­ších lidí svě­ta „daň z prá­va na život“ a vyhro­žo­vat jim. Edward Mac Rashley, boha­tý skot­ský lord, je vydí­rán. Inspektor Juve, jeho zástup­ce inspek­tor Bertrand, novi­nář Fandor a jeho snou­ben­ka Hélène, vysla­ní význam­ným dení­kem Le Point du Jour, jsou pozvá­ni na jeho zámek, aby našli pacha­te­le. Fantomas v přestro­je­ní za blíz­ké­ho pří­te­le Mac Rashleyho, kte­ré­ho prá­vě zavraž­dil (sir Walter Brown), skot­ské­ho lor­da zabi­je. Pak se ujme své­ho vzhle­du, aniž by o tom kdo­ko­li věděl. Kromě toho Juve vypa­dá jako šíle­nec, když ve svém poko­ji odlo­ží těla svých dvou obě­tí a krát­ce poté je odne­se.

Fantomas zjis­tí, že boha­tí spo­ji­li síly se zlo­čin­ci, aby se mu posta­vi­li na odpor. Uspořádá hon na liš­ku, při kte­rém une­se něko­lik obě­tí své­ho vydí­rá­ní. Během rvač­ky je však odha­len André Berthierem, pano­šo­vým tajem­ní­kem, kte­rý taj­ně milu­je lady Mac Rashleyovou - ve sku­teč­nos­ti jeho kom­pli­ce, kte­rý chce zabít její­ho man­že­la. Hélène je svěd­kem Berthierovy vraž­dy. Fantomas na ni pošle své nohsle­dy, ale v kraj­ním pří­pa­dě ji zachrá­ní Fandor, kte­rý jed­no­ho z nich zajme. Fandor a Hélène se k němu uchý­lí do odleh­lé cha­ty upro­střed lesa. Dozvídají se o Fantomasových mané­vrech. Ústy své­ho věz­ně ho pře­svěd­čí, že je zabil.

Zajatí Juve a Bertrand jsou odve­de­ni do Fantomasova dou­pě­te ve skle­pe­ní hra­du. Zločinec, kte­ré­mu se vrá­ti­la jeho pra­vá podo­ba, naří­dí Juveovi, aby Mac Rashleymu ozná­mil, že příští­ho dne o půl­no­ci musí pod hroz­bou smr­ti pře­dat mili­on dola­rů v dia­man­tech jmé­nem boha­tých. Navzdory nesou­hla­su své­ho pod­ří­ze­né­ho Juve sou­hla­sí s tím, že se sta­ne kom­pli­cem zlo­čin­ce. Doručí skot­ské­mu lor­do­vi ulti­má­tum, aniž by tušil, že to není nikdo jiný než Fantomas. Dokonce mu vysvět­lí, jak fun­gu­je poplaš­ný sys­tém, kte­rý nechal nain­sta­lo­vat k dopa­de­ní nepří­te­le. Krátce před půl­no­cí pře­dá Juve pano­šo­vi schrán­ku s poža­do­va­ným výkup­ným; při té pří­le­ži­tos­ti se poku­sí ukrást dra­ho­kam, ale Bertrand mu v tom zabrá­ní... Odchází do neda­le­ké míst­nos­ti, kde hlí­dá se svým zástup­cem. Fantomase, kte­rý na sebe vzal rysy pána domu, navští­ví lady Mac Rashleyová. Ohrožuje ho pis­to­lí a pak mu strh­ne mas­ku: je to Hélène, ke kte­ré se krát­ce nato při­dá Fandor. Fantomas spus­tí poplach. Juve a Bertrand se vrh­nou dovnitř a namí­ří na Fandora a Hélène své zbra­ně. Fantomas vyu­ži­je zmat­ku a vstou­pí do krbu. Zavřou se za ním pan­cé­řo­vé dve­ře. Z krbu se s ohlu­šu­jí­cím hlu­kem valí hus­tý dým: padouch prchá v rake­tě! Stíhací letou­ny star­tu­jí. Jeden z nich sestře­lí rake­tu ve vzdu­chu. Inspektor Juve a jeho spo­leč­ní­ci mají radost, pro­to­že věří, že jejich úhlav­ní nepří­tel je koneč­ně mrt­vý. Fantomas však stá­le v pře­vle­ku skot­ské­ho lor­da jede klid­ně na kole, dia­man­to­vou skříň­ku má na před­ním zava­za­dlo­vém nosi­či. Jeho nohsle­di se k němu při­po­jí v autě, kde se posa­dí. Vozidlo odje­de...

Zajímavosti

- V závě­reč­ném fil­mu tri­lo­gie bylo Jeanu Maraisovi přes pade­sát a měl vel­ké potí­že s kaska­dér­ský­mi kous­ky. Claude Carliez, koor­di­ná­tor kaska­dé­rů a sou­bo­jů ve fil­mu, řekl: „Bylo tře­ba vylézt na pat­nác­ti­me­t­ro­vou věž a já jsem řekl: „Poslyš, Jeane, jest­li už nemů­žeš lézt, tak pře­staň! Došel až na konec svých 15 met­rů. S Jeanem bychom moh­li doká­zat úžas­né věci.
- Pouze titul­ky se natá­če­ly ve Skotsku, poblíž Glasgow. Na roz­díl od před­cho­zí­ho fil­mu Fantomas se vra­cí, kte­rý umož­nil celé­mu týmu užít si Řím, žád­ný z her­ců neo­pus­til fran­couz­ské úze­mí a natá­če­ní pro­bí­ha­lo ve faleš­ném Skotsku, pro­to­že rod­ným síd­lem lor­da Mac Rashleyho je ve sku­teč­nos­ti hrad Roquetaillade, kte­rý se nachá­zí v Gironde. Interiér hra­du byl rekon­stru­o­ván v ate­li­é­rech v Boulogne a lovec­ké scé­ny se natá­če­ly ve Fontainebleauském lese.
- Není to prv­ní Fantomas, ve kte­rém Françoise Christophe (Lady Mac Rashley) hra­je. O dva­cet let dří­ve, v roce 1947, hrá­la roli kněž­ny Daniloffové ve fil­mu Jeana Sachy Fantomas, v němž hrál také Jacques Dynam (kte­rý se obje­vu­je jako Juveův zástup­ce v Hunebelleově tri­lo­gii).
- Max Douy, kte­rý měl na sta­ros­ti kuli­sy, se stal scé­no­gra­fem jed­no­ho z fil­mů o Jamesi Bondovi, Moonraker.
- Michel Thomass, kte­rý hra­je mahárádžu, je rus­ké­ho půvo­du. Mluví pro­to ve své mateř­šti­ně, niko­li v hind­šti­ně.
- Plánoval se čtvr­tý opus (Fantomas v Moskvě). Jean Marais a Louis de Funès se však nepo­hod­li a odmít­li spo­lu zno­vu pra­co­vat. Projekt se pro­to nikdy neu­sku­teč­nil. Bylo zjiš­tě­no, že Fandor je Fantomasův syn.
- Carole Weiswellerová ve své bio­gra­fii Jean Marais le bien-aimé pro­zra­zu­je, že Maraisův komic­ký talent byl „zalo­žen na špat­ném humo­ru“. Podle ní se oba her­ci nevě­no­va­li stej­né­mu obo­ru: Marais slou­žil rolím, kte­ré hrál, zatím­co de Funès je vyu­ží­val k tomu, aby něco doká­zal.
- Na scé­ně letec­ké sen­za­ce po honu na liš­ku se obje­vu­je turis­tic­ký letoun s fran­couz­skou regis­tra­cí Morane-Saulnier MS.502 Criquet c/n 389.

Licence Creative Commons
Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .


Photo © Gaumont International


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Fantomas


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Fantomas se zlobí21. července 2021 Fantomas se zlobí Fantomas se zlobí je francouzsko-italská dobrodružná komedie André Hunebelleho z roku 1965. Jedná se o druhou část trilogie André Hunebelleho věnované postavám vytvořeným Pierrem […] Posted in Speciály
  • Fantomas18. července 2021 Fantomas Jedná se o první film z trilogie André Hunebelleho věnované zločinci, který předcházel filmům Fantomas se zlobí z roku 1965 a Fantomas proti Scotland Yardu z roku 1967. V době uvedení do […] Posted in Speciály
  • Grand restaurant pana Septima12. července 2022 Grand restaurant pana Septima Grand restaurant pana Septima je komediální film francouzského režiséra Jacquese Besnarda, uvedený do kin v roce 1966. Představil si ho Louis de Funès již na konci roku 1950, film vypráví […] Posted in Speciály
  • Četník ve výslužbě8. července 2021 Četník ve výslužbě Četník ve výslužbě je francouzský film režiséra Jeana Giraulta z roku 1970 s Louisem de Funèsem a Michelem Galabru v hlavních rolích. Tento film je čtvrtým dílem série Četník. Obsah […] Posted in Speciály
  • Četník se žení5. července 2021 Četník se žení Třetí film ze série Četník, který následoval po filmu Četník v New Yorku, a předcházel filmu Četník ve výslužbě, byl stejně úspěšný jako první film a jeho natáčení přerušila dlouhá stávka […] Posted in Speciály
  • Zelňačka (La Soupe aux choux)30. srpna 2022 Zelňačka (La Soupe aux choux) La Soupe aux choux je francouzský film režiséra Jeana Giraulta z roku 1981. Komedie kombinovaná se sci-fi, adaptovaná podle stejnojmenného románu René Falleta z roku 1980, ve které si […] Posted in Speciály
  • Angelika a král3. srpna 2021 Angelika a král Angelika a král (originální název: Angélique et le roy) je celovečerní film z roku 1966, který natočil režisér Bernard Borderie ve francouzsko-německo-italské koprodukci. Film je třetím […] Posted in Speciály
  • Četník a četnice15. července 2021 Četník a četnice Četník a četnice je francouzský film režiséra Jeana Giraulta z roku 1982. Jean Girault během natáčení zemřel, takže natáčení a střih filmu dokončil asistent režie Tony Aboyantz. Byl to […] Posted in Speciály
  • Četník a mimozemšťané12. července 2021 Četník a mimozemšťané V tomto pátém a předposledním filmu se četnická brigáda ze Saint-Tropez, která se objevila ve filmech Četník ze Saint-Tropez (1964), Četník v New Yorku (1965), Četník se žení (1968) a […] Posted in Speciály
  • Četník ze Saint-Tropez: Loupežné kouzlo francouzské komedie a hvězdného humoru Louise de Funèse30. ledna 2024 Četník ze Saint-Tropez: Loupežné kouzlo francouzské komedie a hvězdného humoru Louise de Funèse Četník z Saint-Tropez, oblíbená francouzská komedie, která nastartovala filmovou kariéru Louise de Funèse, s radostnou energií lechtá smysly diváků již mnoho let. Louis de Funès, […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72063 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72110 KB. | 24.07.2024 - 07:25:53