Kritiky.cz > Recenze knih > Hannu Jännes, Owen Roberts: Ptáci našich vod a mokřadů

Hannu Jännes, Owen Roberts: Ptáci našich vod a mokřadů

p9788074669736 ptaci nasich vod 200 311 4648215
p9788074669736 ptaci nasich vod 200 311 4648215
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Také jste již někdy na pro­cház­ce pře­mýš­le­li, jaký pták hnízdí v tom křo­ví u ryb­ní­ka, z něhož se line smě­si­ce zvu­ků? Nebo jste uva­žo­va­li, co je to za ptá­ka, kte­rý pro­le­těl nad hla­di­nou ryb­ní­ka, aniž jste si ho stih­li pro­hléd­nout, zato vás zau­ja­lo jeho volá­ní?

Právě vám i obdi­vo­va­te­lům těch­to lad­ných, roz­lič­ných ope­řen­ců a dal­ším zájem­cům o pta­čí říši je urče­na nová kníž­ka, kte­rá vyšla v nakla­da­tel­ství Alpress, jíž bys­te měli roz­hod­ně věno­vat pozor­nost.

Kniha Vás již na prv­ní pohled zaujme svým vzhle­dem. Příjemný for­mát A5 s pěk­nou foto­gra­fií na oba­lu, ten­ká v pev­né vaz­bě, tudíž ide­ál­ní kníž­ka na ces­tu za pozo­ro­vá­ním a pozná­vá­ním ptá­ků.

Autor kni­hy, Owen Roberts, se pozo­ro­vá­ní ptá­ků věnu­je již dlou­hých 50 let a zjis­til, že je nej­sná­ze iden­ti­fi­ku­je­te dle zpě­vu a dal­ších hla­so­vých pro­je­vů, pro­to­že o někte­rých bys­te jinak ani nevě­dě­li, když se ukrý­va­jí skry­ti před vaši­mi zra­ky. Oblast kolem vod a mokřa­dů je ide­ál­ní na pozná­vá­ní dle hla­sů, jeli­kož jde o vel­ké pro­stran­ství, kde se nehlá­sí o slo­vo vel­ká sku­pi­na ptá­ků na malém mís­tě jako tře­ba v lese. Což dává člo­vě­ku, kte­rý chce do tajů pta­čí­ho svě­ta tepr­ve pro­nik­nout, dobrou pří­le­ži­tost, jak se je nau­čit iden­ti­fi­ko­vat nejen pod­le vzhle­du, ale pře­de­vším po hla­se.

Všechny potřebné informace v jedné knížce

U kaž­dé­ho ptá­ka najde­te u jeho jmé­na čís­lo, kte­ré odpo­ví­dá čís­lu sto­py na CD. Pod obráz­kem se dozví­te něko­lik základ­ních infor­ma­cí o jeho vzhle­du, kde trva­le žije, čímž se živí, zda je tu stá­lým oby­va­te­lem či jen dočas­ným. Dole na strán­ce v rámeč­ku bude­te sezná­me­ni s bliž­ší­mi infor­ma­ce­mi o jeho typic­kém hla­so­vém pro­je­vu, abys­te jej moh­li sná­ze iden­ti­fi­ko­vat. Důležité je si poslech­nout nahráv­ku z CD, čímž bude­te mít kom­plex­ní infor­ma­ce o popsa­ném ptá­ko­vi. Ale infor­ma­cí není pod­le mě pře­mí­ra, prá­vě nao­pak dost na to, aby člo­věk zís­kal základ­ní před­sta­vu o kon­krét­ním ope­řen­ci, ale přes­to se neza­čal nudit u pří­liš dlou­hé­ho tex­tu.

Asi nej­vět­ším oříš­kem bude pro čte­ná­ře napo­slou­chat hla­so­vé pro­je­vy ptá­ků. Některé člo­vě­ku mohou při­pa­dat hod­ně podob­né, jiné na mě půso­bí jako typic­ká směs zvu­ků, kte­rou člo­věk běž­ně slý­chá při pro­cház­ce podél řeky, pře­de­vším v zimě, kdy ope­řen­ci čeka­jí na při­lep­še­ní od lidí. Ale naštěs­tí jsou i tak typic­ké hla­so­vé pro­je­vy, kte­ré nelze roz­hod­ně zamě­nit s jiným ptá­kem.

Hlasy ptáků napoví

Velkou před­nos­tí kníž­ky je pře­de­vším CD s hla­so­vý­mi sto­pa­mi. Atlasů ptá­ků už je na trhu mno­ho, ale teď tepr­ve má člo­věk šan­ci poslech­nout si i jejich hla­so­vé pro­je­vy a ne si pře­číst jen infor­ma­ce, kte­ré stej­ně vět­ši­nou časem zapo­me­ne. Při posle­chu CD si pak tře­ba uvě­do­mí, že daný „křik“ptáka slý­chá vel­mi čas­to, ale nikdy ho nena­padlo, že by to mohl být prá­vě ten­to, nebo nad tím člo­věk ani nepře­mýš­lel.

Všem, kte­ří mají rádi pří­ro­du a jejich ope­ře­né oby­va­te­le, dává kníž­ka do ruky výbor­nou pomůc­ku, jak více pro­nik­nout do jejich pta­čí­ho svě­ta a začít je vidět jinak než dosud. Jen to bude chtít tro­chu cvi­ku, než člo­věk doká­že ptá­ky iden­ti­fi­ko­vat prv­ně dle hla­su a tepr­ve poslé­ze pát­rat pohle­dem, kde se nachá­zí. Člověk pak pře­sta­ne být odká­zán na čeká­ní, zda se mu ope­ře­nec uká­že z tako­vé blíz­kos­ti, aby si jej mohl dob­ře pro­hléd­nout.

Hodnotím kníž­ku vel­mi pozi­tiv­ně, jen by neby­lo špat­né moci si dané CD stáh­nout tře­ba do mobi­lu a mít hla­sy s sebou při ruce i na pro­cház­ce, aby člo­věk mohl daný pta­čí hlas lépe iden­ti­fi­ko­vat rov­nou v pří­ro­dě, pokud jej ješ­tě nemá pořád­ně napo­slou­cha­ný z domo­va.

Obdivovatelé ope­řen­ců se jis­tě budou těšit i na snad dal­ší pokra­čo­vá­ní kníž­ky, ten­to­krát s jiným pro­stře­dím – tře­ba lesa, zahra­dy apod.


Hodnocení: 100 %

Vydalo nakla­da­tel­ství Alpress.

Knížku lze zakou­pit zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71320 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72049 KB. | 18.04.2024 - 19:41:30