Kritiky.cz > Recenze knih > Vílí kouzla - pohádky pro společné čtení

Vílí kouzla - pohádky pro společné čtení

knízka od Peti 1024x1024 1
knízka od Peti 1024x1024 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pohád­ky o pří­ro­dě, zví­řa­tech i pohád­ko­vých bytos­tech? Hledáte kni­hu pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře? Chcete zažít pří­jem­né chví­le se svý­mi dět­mi či vnou­ča­ty? Tak je kni­ha Vílí kouz­la urče­na prá­vě vám. 

7 pohád­ko­vých pří­bě­hů o lás­ce, nená­vis­ti, o štěs­tí, o spl­ně­ných přá­ních, o zví­řát­kách i o pří­ro­dě. V kni­ze vystu­pu­jí víly, skřít­ko­vé, čaro­děj­ni­ce a jiné pohád­ko­vé bytos­ti. Z kni­hy ply­ne pona­u­če­ní, jak dob­ro vítě­zí nad zlem, jak je důle­ži­té chrá­nit pří­ro­du, jak je důle­ži­tá lás­ka a pře­de­vším pospo­li­tost rodi­ny. Každá pohád­ka má hned na úvod zamyš­le­ní, než začne­te číst. Po kaž­dém pří­bě­hu nalez­ne­te kon­t­rol­ní otáz­ky, kte­ré budou vaši zpět­nou vaz­bou, při níž pozná­te, zda jste pohád­ku pozor­ně čet­li. Na závěr pohád­ky najde­te růz­né úko­ly, oma­lo­ván­ky či dopl­ňo­vač­ky.

Kniha obsa­hu­je cel­kem 7 pohá­dek a jsou to:

- Kocour, pes a kohout

- Zlatá ryb­ka

- Tři prs­te­ny

- Vílí slzy

- Princezna a pře­voz­ník

- Tři hráš­ky

- Labutě ze zla­té­ho zám­ku

Co všech­no v kni­ze najde­te?

- méně zná­mé pohád­ko­ví pří­běhy o vílách, zví­řát­kách i kouz­lech

- krás­né ilu­stra­ce roz­ví­je­jí­cí dět­skou fan­ta­zii

- luxus­ní typo­gra­fic­kou úpra­vu usnad­ňu­jí­cí čte­ní i dětem, kte­ré čte­ní bolí

- pohád­ko­vé otáz­ky a úko­ly vedou­cí k lep­ší­mu poro­zu­mě­ní tex­tu

- pohád­ko­vé kre­a­tiv­ní pra­cov­ní lis­ty

V čem je kníž­ka Vílí kouz­la jedi­neč­ná?

- na tvor­bě kníž­ky se podí­le­li odbor­ní­ci na dět­ské čte­nář­ství

- vede čte­ná­ře k poro­zu­mě­ní tex­tu návod­ný­mi otáz­ka­mi

- posky­tu­je námě­ty pro spo­leč­ně strá­ve­né chví­le dětí s jejich rodi­či, pra­ro­di­či

- nád­her­né obráz­ky roz­ví­jí dět­skou fan­ta­zii

- za odmě­nu čeka­jí děti zají­ma­vé úko­ly

Pohádkovou kni­hu Vílí kouz­la jsem dosta­la k recen­zi náho­dou. S Paní Vorlíčkovou se znám z dří­věj­ší spo­lu­prá­ce a pro­to jsem byla moc potě­še­na a nevá­ha­la jsem si tuto nád­her­nou kni­hu pře­číst. Je oprav­du jedi­neč­ná a musím říci, že mě oprav­du zau­ja­la. Jelikož mám ráda pohád­ky, stá­le se k nim vra­cím, jak se svý­mi dět­mi, tak i těmi z mateř­ské ško­ly. Vzpomínám na své dět­ství plné pohá­dek, ale pře­de­vším kní­žek.

Nejvíce se mě líbi­la pohád­ka Tři prs­te­ny. Je o namyš­le­nos­ti, krá­se, lás­ce, ale i poko­ře a ta pře­de­vším v dneš­ní uspě­cha­né době mno­ha lidem chy­bí. Není důle­ži­tá krá­sa a bohat­ství, ale pře­de­vším mno­ho lás­ky, ohle­du­pl­nos­ti i vstříc­nos­ti.

Výhodou této pohád­ko­vé kni­hy jsou vel­ká pís­me­na, nád­her­né ilu­stra­ce, krát­ké věty, ale také otáz­ky, kte­ré pod­ně­cu­jí děti nad pří­běhy pře­mýš­let, ale i číst s poro­zu­mě­ním.

„K dět­ství vždy neod­mys­li­tel­ně pat­ři­ly pohád­ky. Lidová moud­rost se pře­dá­va­la z gene­ra­ce na gene­ra­ci při spo­leč­ných chvil­kách, kdy děti a dospě­lí na sebe měli čas. Toto spo­leč­né sdí­le­ní pří­bě­hů o lás­ce, nená­vis­ti, pře­ko­ná­vá­ní pře­ká­žek a nadě­ji nemů­že nic nahra­dit. Dítě se učí, jak řešit pro­blémy, dozví se, že člo­věk může chy­bo­vat, ale může se i polep­šit.“

Vyprávění a čte­ní pohá­dek roz­ví­jí fan­ta­zii a ver­bál­ní schop­nos­ti dítě­te.“ Kniha je urče­na dětem od 5 do 12 let a nejen jim. Ocení jí i děti, kte­ré mají potí­že s dysle­xií.

Alena Vorlíčková je arche­ty­pál­ní vypra­věč­ka léči­vých pří­bě­hů, agre­siv­ní vítač­ka bláz­ni­vých nápa­dů, aser­tiv­ní vol­no­nož­ka živí­cí se psa­ním. Působila na gym­ná­ziu. Na mateř­ské dovo­le­né zača­la vytvá­řet pro­jekt Pohádky pro spo­leč­né čte­ní pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře, i ty, kte­ré čte­ní z růz­ných důvo­dů bolí.

S dět­mi i dospě­lý­mi se ráda setká­vá na pohád­ko­vých díl­nách a semi­ná­řích ve ško­lách nebo knihov­nách, ale ješ­tě rad­ši v par­cích, na zám­cích a dal­ších neob­vyk­lých mís­tech, jako jsou tře­ba kniž­ní veletrhy.

Petra Řehová se po krát­ké peda­go­gic­ké kari­é­ře na sou­kro­mé ško­le věnu­je vlast­ní výtvar­né tvor­bě pod znač­kou U Oringle - kniž­ní ilu­stra­ce, obra­zy, firem­ní vizu­á­ly, kalen­dá­ře, přá­ní, pla­ká­ty... Tvrdí, že „pokres­lit a poma­lo­vat se dá vlast­ně všech­no.“

Autor: Alena Vorlíčková

Ilustrace: Petra Řehová

Žánr: kni­ha pro děti

Počet stran: 75

Vydáno: vyda­la Alena Vorlíčková, 2019

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-270-6328-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55940 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71691 KB. | 19.06.2024 - 19:47:22